Titel:
Utlandsresandets förändring. En studie av svenskars internationella rörlighet 1994-2000

Abstract:
Presentationen redovisar resultat från ett projekt om hur den svenska befolkningens internationella resande förändrats under tiden 1994-2000.
En central frågeställning för projektet gäller rörlighetens globalisering. Kan man under den relativt korta undersökningsperiod som här är aktuell, observera en geografisk expansion av det internationella resandet?
En annan viktig fråga gäller utlandsresornas fördelning mellan individer och grupper i befolkningen. Hur stora är skillnaderna mellan grupper och vad utmärker de som är internationellt hög- respektive lågrörliga?

Projektets empiriska underlag utgörs av de två svenska resvaneundersökningarna, Riks-RVU och RES, som tillsammans omfattar åren 1994-2000. Dessa undersökningar innehåller särskilda data om långväga resor (över 10 mil) där utrikesresor utgör en del.

Forfatter:
Professor Bertil Vilhelmson, Kulturgeografiska Institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet. FD Lotta Frändberg, Kulturgeografiska Institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

Danske Keywords:
Rörlighet, mobilitet, resande, internationalisering, globalisering, långväga, resvanor.

Engelske Keywords:
Mobility, travel, international, globalisation, long-distance, Sweden

År:
2002

Link: Hent paperet som PDF-fil