Titel:
Trafikpolitik og trafikplanlægning i Hovedstadsområdet

Abstract:
I 2001 gennemførtes på foranledning af Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) et projekt om ’Trafikpolitik og trafikplanlægning i Hovedstadsområdet’. IDAs oplæg til projektet var at man gerne ville vide noget mere om hvordan prioriteringer og beslutninger inden for trafikområdet egentlig blev taget og hvem der har magten over trafikpolitikken i hovedstadsområdet.
Vi greb opgaven an ved dels at beskrive de betingelser som trafikpolitik og -planlægning foregår under både på et mere generelt plan og på et meget konkret plan, nemlig ved at analysere tre beslutningsprocesser fra den københavnske trafikdebat:
· Helsingørmotorvejens udvidelse
· Tunnel under Københavns Havn
· Vejbenyttelsesafgifter
På den baggrund har vi lavet en karakteristik af de særlige betingelser der gælder for trafikpolitikken og trafikplanlægningen i Hovedstadsområdet. Analysen afsluttes med nogle policyanbefalinger på basis af den gennemførte analyse
I denne artikel resumerer vi de overordnede resultater af undersøgelsen og har reduceret beskrivelsen af casene til en tekstboks. Med hensyn til en mere uddybet argumentation, referencer m.v. henvises til projektets afrapportering

Forfatter:
Per Homann Jespersen, FLUX - Roskilde Universitetscenter Claus Hedegaard Sørensen, FLUX - Roskilde Universitetscenter

Danske Keywords:
beslutningsmodeller, trafikpolitik, trafikplanlægning, Hovedstadsområdet

Engelske Keywords:
Decision models, transport policy, transport planning, Greater Copenhagen Area

År:
2002

Link: Hent paperet som PDF-fil