Titel:
Udvidelsen af Motorring 3 - beregning af trafik og fremkommelighed i anlægsfasen.

Abstract:
Som en del af folketingets trafikforlig blev det sidste år besluttet at udvide Motorring 3, og sidste ef-terår blev der igangsat en undersøgelse med henblik på belysning af alternative løsninger og miljø-mæssige konsekvenser (VVM-undersøgelse).
Motorring 3 er meget stærkt trafikeret, og i myldretiderne er der store køproblemer. En udvidelse af vejen vil forøge kapaciteten og dermed reducere køproblemerne. Men undervejs vil der i anlægsfasen blive nødvendigt med hastighedsbegrænsning, reduktion af sporbredde og i værste fald reduktion af antal kørespor. Det medfører en reduceret kapacitet, og trafikafviklingen bliver vanskelig. Omfaget af problemet ønskes forhåndsvurderet, som hjælp til planlægningen af en trafikafvikling i anlægsfasen med så små trafikantgener som muligt.

Forfatter:
Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet og Christian Overgaard Hansen, Tetraplan

Danske Keywords:
Motorring 3, fremkommelighed, køkørsel, trafikmodeller

Engelske Keywords:
Motorhighway, traffic jam, transportation models,

År:
2002

Link: Hent paperet som PDF-fil