Titel:
EN SP-ANALYSE AF BILISTERS TIDSVÆRDIER, OPLEVET TRÆNGSEL OG ROADPRICING - Et empirisk studie af bilisters tidsværdier, trængsel og roadpricing

Abstract:
INDLÆGGETS BAGGRUND OG FORMÅL

I en række sammenhænge er fordele og ulemper ved Stated Preference (SP) og Revealed Preference interviewteknikker blevet diskuteret. Fordelen ved SP er – ud over at kunne klarlægge fremtidige alternativer, der ikke eksisterer i dag – bl.a. at respondenters præferencer hvad angår korrelerede variabler lettere kan klarlægges. Er en rute i udgangspunktet både hurtigst og kortest kan en bilists præferencer for tid versus længde f.eks. ikke klarlægges ud fra en RP-observation. Således vil kun nogle af observationerne i et RP-datasæt kunne klarlægge præferencer. Derudover er det muligt at få flere observationer per person i SP-eksperimenter, end i de fleste RP-data. Derimod rummer SP selvsagt det problem, at respondenterne ikke nødvendigvis behøver at agere i virkeligheden, som de påstår under interviewet. Men omfanget af dette problem er sjældent klarlagt i praksis, ligesom SP-teknikkens følsomhed over for forskellige variabeldefinitioner kun er belyst i få forskningsprojekter.

DET EMPIRISKE GRUNDLAG

I PROGRESS/AKTA roadpricingprojektet i Købehavn er gennemført et omfattende RP-eksperiment, hvor en række bilister følges over et længere tidsrum v.h.a. GPS, hhv. med og uden roadpricing. I et sideløbende forskningsprojekt på CTT i samarbejde med DTF blev der før anden runde af AKTA-eksperimentet gennemført et SP-eksperiment for de samme deltagere som i AKTA. Herved kan SP-teknikken på sigt sammenlignes med RP-teknikken, hvilket i forhold til hidtidig viden om RP/SP kan bidrage med ny empirisk/metodisk sammenligningsgrundlag. Imidlertid er SP-eksperimentet også designet, så den i sig selv kan bidrage med ny viden om brug af SP-teknikken. Da SP-eksperimentet blev gennemført i et forskningsprojekt var det muligt at formulere det som et faktorielt design med forskellige variabler (tid versus omkostning hhv. længde), samt forskellige niveauer/typer af roadpricing.
Derudover giver arbejdet også empirisk viden om respondenternes adfærd og holdninger, herunder til road pricing. Men det var ikke hovedformålet med eksperimentet. Artiklen præsenterer og analyserer resultaterne af SP-analysen.

RESULTATER

Eksperimentet og analysen klarlægger først og fremmest, hvorvidt koefficienter fra SP-analyser er følsomme over for definitionen af vægtningen af tid i forhold til længde hhv. omkostning. Dette kan også vurderes i relation til den omkostning per km., som respondenten selv vurderer. Denne viste sig at varierer ganske betydeligt, at være inkonsistent med de virkelige omkostninger såvel som med de beregningskriterier, respondenterne hævdede de benyttede. Generelt viste længden sig at være en mere præcis variabel til at beskrive trafikantadfærd, end omkostning (marginal såvel som gennemsnitlig). Derudover giver artiklen en række anbefalinger til definition af trængsel i SP-analyser og trafikmodeller, og artiklen peger på en række problemer med traditionelle modeller baseret på stokastisk nytteteori.

Forfatter:
Otto Anker Nielsen, Center for Trafik og Transport (CTT), DTU Goran Jovicic, Danmarks Transport Forskning (DTF)

Danske Keywords:
Stated Preference (SP), Trafikmodeller, Tidsværdier, Trængsel, Revealed Preference (RP), Kørselsafgifter, Vejtrafik, Adfærd, Rutevalg

Engelske Keywords:
Stated Preference (SP), Transport models, Value of Time, VoT, Congestion, Revealed Preference (RP), Road Pricing, Road Transport, Behaviour, Routechoice

År:
2002

Link: Hent paperet som PDF-fil