Titel:
Udvikling af nye koncepter for jernbanegodstrans-port

Abstract:
Det har gennem mange år været et vigtigt element i EU's – og Danmarks – trafikpolitik, at jernbanen skulle have en betydeligt større andel af godstransporten. Det har imidlertid af mange forskellige grunde vist sig vanskeligt at realisere denne politik. I et samarbejdsprojekt mellem den største godsoperatør på det danske skinnenet Railion Denmark, Roskilde Univer-sitetscenter og Teknologisk Institut har der været fokuseret på hvilke muligheder operatøren har for at nedbryde barrierer og opbygge kompetencer med henblik på at fremme overflytnin-gen af gods til jernbanen. Gennem en række aktiviteter, herunder et fremtidsværksted med aktører i transportkæden, er der blevet fokuseret på hvilke initiativer Railion Denmark her og nu kan sætte i værk med henblik på at opnå disse langsigtede mål. Det beskrives også hvorle-des nogle af de udviklede koncepter kan generaliseres til GTS-ydelser (GTS: Godkendte Tek-nologiske Serviceinstitutter).

Forfatter:
Jack Frisbæk, Teknologisk Institut, Emballage og Transport Lise Drewes Nielsen, FLUX - Center for Transportforskning, RUC Per Homann Jespersen, FLUX; Roskilde Universitetscenter

Danske Keywords:
godstransport, jernbaner, forretningsudvikling, strategisk planlægning, fremtidsværksted

Engelske Keywords:
freight transprort, railways, business development, strategic planning, scenario workshop

År:
2003

Link: Hent paperet som PDF-fil