Titel:
Portzone model for Øresundsregionen – fremskrivning af trafikpotentialet for ny togtunnel mellem Helsingør-Helsingborg

Abstract:
Delvist finansieret af EU-midler under Interreg er der iværksat en undersøgelse af det trafikale grundlag for en jernbanetunnel ved Helsingør-Helsingborg. Opdragsgivere er Helsingør Kommune og Helsingborg Stad, Hovedstadens Udviklingsråd, Region Skåne, samt Frederiksborg Amt. Opgaven løses af Atkins Danmark, Transek samt medarbejdere fra CTT. Målet er at finde det trafikale potentiale ved en sådan trafikal forbindelse. For at gøre dette udarbejdes der scenarier for regionen både for år 2015 og år 2030. Disse fødes ind i eksisterende modeller på dansk og på svensk side (KRM og Sampers). Modellerne er da koblet med en nyudviklet portzonemodel beskrivende trafikken på tværs af Øresund. I erkendelsen af, at der er gjort mange forsøg på at modellere den landemæssige barriere, anvender man her en pragmatisk model, der beskriver en øvre og en nedre grænse for denne barriereeffekt. Modellen er i stand til at belyse effekter af ændringer i infrastruktur og plandata, konkurrencen mellem de alternative ruter over Øresund (porte), effekter af ændringer i befolkningsmønstret, turfordelingen på destinationer samt effekter af forskellige integrationsniveauer.

Forfatter:
Jeppe Husted Rich, Atkins Danmark Otto Anker Nielsen, CTT/DTU Jan Holm, Atkins Danmark

Danske Keywords:
Trafikmodeller, Interregional trafik, Nested logit model

Engelske Keywords:
Traffic Modelling, Interregional traffic, Nested Logit Model

År:
2002

Link: Hent paperet som PDF-fil