Artikler

Vejledning for foredragsholdere på normale sessioner

Artikler

Vælges en artikelpræsentation, skal der indsendes et resumé på 1-3 sider med baggrund, metode og resultater inden Call for Papers deadline.

Resuméet skal indeholde en beskrivelse af:
• Artiklens baggrund og formål
• Anvendte metoder, analyser og fremgangsmåde
• Resultater
• Forslag til emneindplacering

Resuméet skal præcisere indlæggets nyhedsværdi.
Accepteres resuméet til præsentation, skal en artikel indsendes før konferencen.

Til alle foredrag skal der indsendes en artikel senest den 1. august 2024. Artiklen skal uploades via dette link.

Når du uploader din artikel, bliver du bedt om nogle bibliografiske oplysninger, se eksemplet nederst på denne side.

Alle indleverede artikler vil være tilgængelige på Trafikdages hjemmeside (www.trafikdage.dk) inden konferencen. Dersom man ikke ønsker sin artikel offentliggjort før konferencen, bedes dette meddelt konferencesekretariatet.

Alle indleverede artikler og udvidede resuméer publiceres i “Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet” (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) – ISSN 1603-9696.
Efter Trafikdage vil forfatterne bliver opfordret til at genindsende præsenterede artikler med henblik på fagfællebedømmelse efter sædvanlige akademiske kriterier – gerne revideret i forhold til den faglige kritik, man har fået ved præsentationen på Trafikdage. Artikler til ”Danish Journal of Transportation Research – Dansk Tidskrift for Transportforskning” modtages løbende med henblik på at få artiklen fagfællebedømt og udgivet i tidsskriftet.

Korrespondanceforfatter og øvrige forfattere
Hvis der kun er én forfatter/foredragsholder på et indlæg, er det enkelt. Den pågældende anføres i programmet som forfatter og har alle forfatterrettigheder til den indleverede artikel. Ligeledes oppebærer den pågældende retten til rabat på deltagelsen i Trafikdage. Er der flere forfattere/foredragsholdere på et indlæg, er det den korresponderende forfatter, som konferencesekretariatet kommunikerer med. Den pågældende har ansvaret for kommunikationen til evt. medforfattere. Forfatterne/foredragsholderne deler forfatterrettighederne til det indleverede artikel, men den først anførte forfatter betragtes som artiklens førsteforfatter. Førsteforfatteren er ikke nødvendigvis den korresponderende forfatter. Den korresponderende forfatter oppebærer retten til rabat på deltagelsen i Trafikdage. Medforfattere får alene tilsendt konferenceindbydelsen med konferenceprogram.

Omfang og opsætning af artikel
Artiklen skal overholde følgende form krav:
Sprog: Skandinavisk eller engelsk
Omfang: Max. 20 sider og max 40.000 anslag inkl. mellemrum, fodnoter og slutnoter
Det anbefales at bruge en Word skabelon udarbejdet af Trafikdage, som kan findes her. Denne skabelon er opsat til at overholde alle nedenstående krav. Bruger du ikke skabelonen, skal paperet foruden ovenstående omfangskrav overholde følgende formkrav:

Format: A4
Første side: De øverste 9 cm af første side skal friholdes for tekst
Venstre- og højremargen: 2 cm
Topmargen: 2 cm
Bundmargen: 2,75 cm
Overskrifter: Cambria
Titel: 22 pt. mørkeblå (RGB 23,54,93)
Forfatter: 12 pt. kursiv mørkeblå
Overskrift 1: 14 pt. fed mellemblå (RGB 54-95-145)
Overskrift 2: 13 pt. fed lyseblå (RGB 79-129-189)
Overskrift 3: 11 pt. fed lyseblå
Figur-, tabel- og billedoverskrifter: Calibri 9 pt. fed lyseblå (RGB 79-129-189)
Brødtekst: Calibri 11 pt. sort
Toptekst: Der må ikke være toptekst
Bundtekst: Venstrestillet: Trafikdage på Aalborg Universitet 2011 │ ISSN 1603-9696
Højrestillet: Sidenummer
Font: Calibri 11pt. kursiv sort – Vandret streg over bundtekst

 

Ophavsretten ved brug af billeder i artikel og præsentationer

Det er meget vigtigt, at forfatteren har ret til de billeder, som er brugt i artiklen eller præsentationen. Bruger du et fotografi/billede uden udtrykkelig tilladelse fra fotografen eller organisationen, så har du overtrådt Lov om Ophavsret – og kan derfor afkræves et beløb for ulovlig brug af billedmaterialet.

I tilfælde af overtrædelse af disse retningslinjerne og når Trafikdage modtager således en regning for en tydelig og klar overtrædelse af ophavsretten til et billede eller en illustration, tillader vi os at videresende regningen til dig. 

 

Tilmelding til konferencen for foredragsholdere
Der sker ikke automatisk tilmelding af foredragsholdere til Trafikdage.

Normal tilmeldingsfrist er 13. august 2024

Økonomi
Foredragsholdere (korrespondanceforfatteren) betaler reduceret deltagerafgift.

AV-udstyr og upload af slide show præsentationer
I auditorier og seminarrum vil der altid være storskærmsprojektor og tavle til rådighed. Der er PC til rådighed i alle seminarrum og auditorier. Du skal dog selv medbringe din præsentation på et usb-stik.

Tid til indlæg
Hver session er på 90 minutter og der er mellem 2 og 4 indlæg pr. session. Med 4 indlæg er der 22,5 minutter alt inklusive. Da der også skal være tid til spørgsmål og diskussion, betyder det, at der er ca. 15 minutter til din præsentation. Så husk at tjekke antallet af præsentationer i programmet før du planlægger din præsentation.
Nogle mødeledere vælger at tage en diskussion efter hvert indlæg, andre gemmer diskussionen til sidst. Vil du vide, hvordan det skal foregå i din session, eller har du andre spørgsmål om den faglige afvikling, kan du kontakte mødelederen. Navnet finder du i programmet i indbydelsen. Har du ikke kontaktoplysningerne, så kontakt konferencesekretariatet.

 

 

Bibliografiske oplysninger for artikler til Trafikdage på Aalborg Universitet – et eksempel:

Titel:
CykelBus’terprojektet fra Århus, – effektundersøgelser 

Abstract:

1. at undersøge i hvilket omfang forsøgspersonernes – og deres familiers – transportmiddelvalg ændres.
2. at forsøge at generalisere resultaterne – dels på alle århusianere og dels på hele landet.

I CykelBus’terprojektet i Århus gøres forsøg med ændring af transportvaner. 200 bilister har fået en gratis cykel og et gratis buskort i et år. Til gengæld skal de lade bilen stå i videst muligt omfang og i stedet bruge cykel eller bus. Trafikforskningsgruppens opgave i projektet er at evaluere projektet igennem en række effektundersøgelser.
Effektundersøgelserne har to hovedformål: 

I denne artikel præsenteres undersøgelsesprogrammet og resultater fra den første spørgeskemaundersøgelse. 

Forfatter(ere)
Harry Lahrmann og Anker Lohmann-Hansen, Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet 

Keywords – dansk

transportmiddelvalg, cykel, bus, før/efter studier, evaluering, Århus 

Keywords – engelsk
mode choice, bycycle, bus, before and after studies, evaluation, Aarhus

Session
Trafik og miljø i byer

År
1995