Programarkiv

Programarkiv

På denne side kan du finde tidligere års programmer

Trafikdage 2024
Fold ud
Print
20. august
08:15
09:00
Registrering og kaffe
09:00
10:30
Indledningssession – Forhallen
 • Velkommen til Trafikdage
 • Rundbordsdiskussion om to aktuelle transportpolitiske emner på baggrund af korte faglige oplæg fra eksperter
  • Kommunernes ønsker til nye muligheder og politikker på transportområdet

TBC

  • Har EU helt overtaget den klimamæssige regulering af transporten?

Paneldeltagere: Niels Flemming Hansen fra det Konservative Folkeparti & tbc.

De seneste år er der i EU-regi gennemført en betydelig regulering af transportsektorens klimapåvirkning, eksempelvis stop for nye fossilbiler i 2035, stramning og udvidelse af EU’s kvotesystem mht. henholdsvis luftfart og vejtransport. Der er dermed taget et stort skridt rigtig retning, men er det tilstrækkeligt? Og hvad er Danmarks rolle i forhold til både at sikre gennemførelsen herhjemme og fremme en fortsat ambitiøs klimaregulering af transporten i EU?

Oplæg ved Søren Have, CONCITO

Der bliver mulighed for spørgsmål fra publikum.

Moderator: Tom Bue

10:30
11:00
KAFFE PAUSE
11:00
12:30
Executive session Strategiske greb og effekter af trafikal fredeliggørelse

Moderator Maria Wass-Danielsen, Urban Creators

Fremtidens gader i byen stiller krav til at gentænke byens gader og hvad de skal kunne for at bidrage til en bæredygtig byudvikling og kommunernes klimamål. Flere byer både i Danmark, men også verden over arbejder derfor med forskellige typer af trafikal fredeliggørelse. Hvad er erfaringerne fra både danske og internationale byer? Hvilke strategiske greb gør byerne brug af for at lykkes med trafikale fredeliggørelser og omdannelse af vejareal? Hvordan evaluerer forskellige byer disse projekter og hvad kan vi lære om effekterne?

Oplæg:

 • Studie fra 2023 om Low Traffic Neighbourhoods i London v/Rachel Aldred, professor of Transport and Director of the University’s Active Travel Academy (tbc)
 • 2024 studie om effekterne fra syv forskellige byer som har indført 30 km/t zoner i Europa v/tbs, Transport Økonomisk Institut
 • Panel med danske kommuner:
  • Aarhus: Omdannelse af Vesterbro Torv i Aarhus med perspektivering af gade- og pladsomdannelser andre steder i Aarhus
  • København: Implementering af hastighedszoner i København
  • Odense: Byrumsforsøg i Odense
Executive session Grøn omstilling af den tunge transport

Moderator Karsten Lauritzen, DI

Sessionens formål er at belyse den grønne omstilling af den tunge transport. Til sessionen skal vi diskutere hvilke elementer og udfordringer der er i omstillingen på den lange bane.

De spørgsmål, som skal adresseres er:

 • Forventer vi at en enkelt teknologi kommer til at ”vinde” eller kommer vi til at se flere teknologier i den tunge transport, der evt. kan afhænge af transport- og køretøjstype?
 • Hvilken infrastruktur kræver de forskellige teknologier, og hvordan kan vi forvente at disse udrulles/etableres?
 • Hvordan sikrer vi langsigtede og langtidsholdbare politiske beslutninger, der sikrer gode rammevilkår og standardiseringer, som kan understøtte hurtig indfasning af grønne lastbiler, såvel på danske som europæiske veje?

Panel-deltagere:

 • Karsten Lauritzen, Dansk Industri
 • Allan Larsen, DTU Management
 • Anders Mikael Christensen, DFDS
 • Jeppe Juul, Rådet for Grøn Omstilling
Executive session Mobilitet i landområder

Moderator: Eskil Thuesen, Movia

TBC

Executive session 4 Klima og transport – omstilling af persontransport

Moderator: Camilla Riff Brems, TRM

TBC

12:30
13:30
FROKOST
13:30
14:00
Poster Session
14:00
15:30
1. linje Mobilitet & Adfærd

Special session: Oplevelser og cykelglæde, mellem pendling og rekreativ cykling

Moderator

Denne special session vil undersøge, hvordan det rekreative cykelnetværk kan spille sammen med Supercy-kelstinetværket, med fokus på at afdække potentialer og udfordringer.

Oplæg:

 • Et sammenhængende mobilitetssystem v/NIRAS
 • Supercykelstisamarbejde i Region Midtjylland v/SCS Midtjylland
 • Rekreativ cykling v/Mobycon
 • Danmarks rekreative cykelnetværk v/Dansk Kyst- og Naturturisme

Beskrivelse

2.linje Trafikpolitik

Mobilitetstrategi

Mødeleder: Niels Buus

Oplæg:

 • National Mobilitetsstrategi: Hvorfor, hvad og hvordan? v/Henrik Gudmundsson, CONCITO (udvidet resumé)
 • National mobilitetsplanlægning: Hvad bør en langsigtet plan for Danmark indeholde? v/Kristian Hegner Reinau, COWI (udvidet resumé)
 • TBD
3. linje Trafikkens energi-, klima- og miljøforhold

Special Session: Udrulning af ladeinfrastruktur til tung transport

Moderator: Jeppe Hartmann, Drivkraft Danmark

I april 2023 blev Danmarks første offentlige lynlader til tung transport indviet, men der er stadig lang vej til, at Danmark opfylder kravene fra EU og transportbranchens behov for ladeinfrastruktur. Spørgsmålet er, hvor meget markedet selv vil levere, og hvor meget der er behov for at staten understøtter? Det ser en række aktører med indgående viden om emnet nærmere på.

Oplæg:

 • 25 ladeparker i 2030 v/Andreas Egense, Vejdirektoratet
 • Omkostningseffektiv implementering af AFIR v/Ole Kveiborg, COWI
 • Hvordan accelerer vi elektrificeringen af den tunge transport? v/TBD

Beskrivelse

4. linje Godstransport

Mødeleder Ove Holm

Oplæg:

 • When Electric Trucks Transform the Line-haul Road Freight: Insights from a Danish Case Study v/Ahmed Karam, DTU Management (udvidet resumé)
 • Effektiv jordhåndtering og bedre byggelogistik v/Michael Henriques, COWI (udvidet resumé)
 • Analyse af at etablere køreledninger i korridoren Øresund-Femern v/Bo Ekman, Vejdirektoratet (udvidet resumé)
5. linje Mobilitet & Adfærd

Special Session: Samkørsel A-Z

Moderator: Ida Blinkenberg Lidell, nabogo

Gennem fire centrale nedslag vil vi svare på to spørgsmål:

 • Hvad er værdien af samkørsel, både for samfundet og den enkelte samkører?
 • Hvordan lykkes man med samkørsel som kommune, uddannelsesinstitution og trafikselskab?

Oplæg:

 • Potentialer og barrierer for samkørsel v/Otto Anker Nielsen, DTU
 • Hvordan fremmer trafikselskaber samkørsel i Norgeog Holland? v/Kasper Dam Mikkelsen, nabogo
 • Samkørsel – en del af Vejle Kommunes grønne mobilitetsstrategi v/Pia Gulddahl Møller, Vejle Kommune
 • Unge og samkørsel: Hvad driver gymnasieelever til at køre sammen? v/Kristine Kortnum, Rødkilde Gymnasium

Beskrivelse

6. linje Smart mobilitet

Special Session: ITS – Inspiration til smartere mobilitet

Moderator: Søren Sørensen, ITS Denmark

Vores mobilitetsinfrastruktur er dyr at udvide fysisk. Hvordan kan vi med mere brug af informationsteknologi og ITS systemer bedre udnytte den eksisterende infrastruktur?
Få inspiration til dit virke med at udnytte ITS til dets fulde potentiale.

Oplæg:

 • ITS i en kommunes mobilitetsplan
 • Åbne parkeringsdata i det nationale adggangspunkt
 • Standardsering af styring af signalanlæg
 • Smart styring af opladning af busser og lastbiler

Beskrivelse

7. linje Skinnebårende transport

Bedre tog og køreplaner

Mødeleder: Jan Jørgensen

Oplæg:

 • Forbedring af togforbindelse til Halsnæs og bedre sammenhæng i togdriften i Nordsjælland v/Anders H. Kaas, SYSTRA Danmark A/S (udvidet resumé)
 • Hvilken køreplan er optimal ? Evidens fra Transportvaneundersøgelsen om betydningen af forskellige togkøreplaner v/Hjalmar Christiansen, DTU Management (abstrakt)
 • Bedre togkørsel – skal lyntogene nedlægges for at få flere togpassagerer v/Svend Tøfting, IDA (udvidet resumé)
 • Measuring the service reliability and the passenger experience in frequence-based transport systems v/Fabrizio Cerreto, Metroselskabet (abstrakt)

 

15:30
16:00
KAFFE PAUSE
16:00
17:30
1. linje Mobilitet & Adfærd

Data og kommunikation til ændret cykeladfærd

Mødeleder: Gunvor Riber Uggerhøj

Oplæg:

 • Kan (el)ladcykel erstatte den ekstra bil? v/Line Røjkjær Rasmussen, NIRAS & Anne Vingaard Olesen, Region Nordjylland (abstrakt)
 • 15 års kommunikationserfaringer med at få flere op på cyklen v/Diana Bern Skyum, Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen (udvidet resumé)
 • Boosting bike-commuting through active co-design v/Christina Cooper, SDU & Kolding Kommune (abstrakt)
2. linje Trafikpolitik

Regionale og lokale mobilitetsanalyser

Mødeleder: Jepper Rich

 • De trafikale sammenhænge i hovedstadsområdet v/Andreas Egense, Vejdirektoratet
 • Tværgående mobilitetsanalyse for hovedstadsområdet v/Anna Garrett, Københavnskommune & projektgruppen (udvidet resumé)
3. linje Trafikkens energi-, klima- og miljøforhold

Mødeleder: Steen Solvang Jensen

Oplæg:

 • Evaluering af skærpede miljøzoner for dieselpersonbiler v/Steen Solvang Jensen, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet (abstrakt)
 • Nulemissionszoner – nye regler på vej! v/Julie Kjær Jørgensen og Katja Asmussen, Miljøministeriet (udvidet resumé)
 • Grønne emissionstiltag for arbejdsmaskiner på en byggeplads v/Morten Winther, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet (abstrakt)
 • Perspektiver på overdækning af motorveje v/Lærke Frier Ørgaard & Thomas Knudsøø Damm, COWI A/S (udvidet resumé)
4. linje Godstransport

Special Session

Moderator Tanja Ballhorn, Københavns Kommune

I denne session vil vi fokusere på samarbejdet mellem virksomheder, transportører og kommune i forbindelse med grønne varetransporter. Og hvad kommer der ud af samarbejdet?

Oplæg: 

 • Arbejdet med en SULP (Sustainable Urban Logistic Plan) i København v/Kristian Løbner, Urban Creators
 • Partnerskaber med virksomheder i København v/Tanja Ballhorn – Københavns Kommune
 • Klimaalliancen – arbejdsgruppens anbefalinger til Aarhus Kommune v/Louise Overvad Jensen, Aarhus Kommune

(Beskrivelse)

5. linje Kollektiv transport

Vækst i kollektiv trafik

Mødeleder: Morten Brønnum Andersen, Danske Regioner 

Oplæg:

 • Plads til vækst i toget v/Camilla Bjerrum Hansen, DSB (udvidet resumé)
 • Overvejelser om en forenklet zonestruktur i den kollektive trafik i Storkøbenhavn v/Uffe Nielsen & Erik Kalmar Møller Jensen, Metroselskabet (abstrakt)
 • Alternativ rapport om kollektiv mobilitet til det af transportminister Thomas Danielsen nedsatte ekspertudvalg for kollektiv mobilitet, v/Leif Kajberg, Rådet for Bæredygtig Trafik (udvidet resumé)
6. linje Smart mobilitet

ITS og kollektiv transport

Mødeleder: Søren Sørensen, ITS Denmark

Oplæg:

 • NEMU – Nordic Ecosystem Mobility Unlimited v/Søren Sørensen, ITS Denmark (udvidet resumé)
 • Passenger impacts of implementing electric buses in Denmark using smart card data v/Jesper Bláfoss Ingvardson, DTU Management (udvidet resumé)
 • Providing personal travel information and pushing planned changes – a case study from DOT Billetter v/Ole Toubro, DOT (udvidet resumé)
7. linje Skinnebårende transport

Special Session Stationsnær Byudvikling og bedre adgangsveje

Moderator: Otto Anker Nielsen, DTU Management

Analyserne i EU-projekt, ”EASIER” viser at stationsudformning og nærområdet til stationer, samt den oplevede tryghed påvirker den kollektive trafiks markedsandel signifikant, og også gang og cykling i nærområdet til stationer. I sessionen vil analyserne blive præsenteret, og de estimerede statistiske modeller herfor forklaret.

Oplæg:

 • Analyser af stationer og byrum v/Gulin Goksu Basaran, Metroselskabet/DTU
 • Potentiale for stationsnær byfortætning i DK v/Otto Anker Nielsen, DTU
 • Stationer og stationsnær byudvikling v/ Lars Christian Krogsdam, DSB

Beskrivelse

 • Stationsnær Byudvikling og Kollektiv Transport v/Joachim Bak, DSB (udviet resumé)
19:00
22:00
KONFERENCEMIDDAG Musikkens Hus
22:00
23:59
Afterparty (Musikkens Hus)
21. august
08:30
10:00
1. linje Mobilitet & Adfærd

Special Session: Ny viden om cykling – hvor langt er teknologien og hvordan kan vi bruge data aktivt til at skabe værdi?

Facilitator: Rasmus Guldborg Jensen, Artelia A/S

Det primære fokus for denne session er:

 • Hvor langt er teknologien til opsamling af relevant cykeldata?
 • Hvordan kan data fra cykler skabe værdi i kontekst af virksomheder, vejmyndigheder og forskningsinstitutter?
 • Hvordan kan vi i fællesskab forbedre vores cykelinfrastruktur og påvirke vores mobilitetsadfærd baseret på den nye viden indsamling data fra cykler kan tilvejebringe?

Oplæg:

 • Teknologiske løsninger til opsamling af data fra cykler v/Kim Jakobsen, FINDRS ApS
 • Nyeste forskning baseret på data fra cykler v/Anders Fjendbo Jensen, DTU
 • Hvordan kan data fra cykler anvendes som offentlig vejmyndighed v/Majken Kobbelgaard Andersen, Vejle Kommune
 • Hvordan kan cykeldata skabe værdi for virksomheder v/Rasmus Guldborg Jensen, Artelia A/S

Beskrivelse 

2. linje Trafikpolitik

Special Session: EU-initiativer på klimaområdet

Moderator: Aleksander Rygner Holm, Transportministeriet

Med denne Special Session gives et overblik over de væsentligste EU-initiativer og deres betydning for den danske klimaindsats. EU-reguleringen ”angriber” CO2-udledningerne fra transportsektoren fra mange forskellige vinkler.

Oplæg:

 • Overblik over EU-initiativer og deres konsekvenser v/Alexander Rygner Holm, Transportministeriet
 • Forordning om Alternativ Drivmiddel Infrastruktur og dens betydning for den grønne omstilling v/Sofie Io Schibye, Transportministeriet
 • Hvilken betydning får det nye kvotesystem (ETS2) v/Alexander Rygner Holm, Transportministeriet

Beskrivelse

3. linje Cykeltrafik

Special Session: Veje til cykelfremme

Moderator: Anna Dinesen, Det Nationale Videnscenter for Cykelfremme

På sessionen vil der blive præsenteret en række af de projekter og den viden, som gennem de sidste to år er udarbejdet i regi af videnscentret. Fælles for præsentationerne og den efterfølgende diskussion er cykelfremme, og hvordan den præsenterede viden kan sættes i spil for at øge cykling i Danmark.

Oplæg:

 • Fra Cykelby til Cykelland v/Jonas Wamsler, Vejdirektoratet
 • Cyklister og Handelsliv v/Anna Dinesen, Det Nationale Videnscenter for Cykelfremme
 • Hvordan får vi flere børn til at cykle til skole? v/Mette Olesen, mobilitetsplanlægger i Aalborg Kommune
 • Cykelfremmekortet v/TBD, XX kommune
 • Kombinationsrejser – hvordan kan erfaringer fra Holland overføres til en dansk kontekst? v/Anna Dinesen, Det Nationale Videnscenter for Cykelfremme

Beskrivelse

 

 

4. linje Trafikkens energi-, klima- og miljøforhold

Special Session Er opgørelser af klimaaftrykket fra transport af gods og passagerer troværdige?

Moderator: Lars Dagnæs, TransECO2

Formålet med denne special session er at præsentere en status for arbejdet med at standardisere opgørelser af CO2-udledningen fra transporttjenester. Der gives endvidere indblik i den kommende EU-regulering af området. Endeligt præsenteres konkrete eksempler på, hvordan transporterhvervet i dag arbejdes med standardiserede CO2 beregninger, herunder de særlige udfordringer de oplever.

Oplæg:

 • Historik for beregning af CO2-emissioner fra transporttjenester v/Lars Dagnæs, TransECO2
 • Kort overflyvning af de aktuelle standarder og krav til virksomheder v/Lars Dagnæs, TransECO2
 • Kommissionens forslag til forordning om opgørelse af drivhusgasemissioner fra transporttjenester v/Per Skrumsager Hansen, Transportministeriet
 • Sådan arbejder vi med ISO-standarden i transportbranchen, v/Lars Bech & Jakob Størling, DanskeSpeditører
 • Implementering af ISO 14083 i et TMS system (case DORA NORDIC) v/Rikke Høyer

Beskrivelse

5. linje Kollektiv transport

Workshop: Virksomheders finansiering af busdrift

Moderator: Henriette Syrak Lund Tolstrup, Movia

Med ændringen af Trafikselskabsloven i 2019, blev der åbnet op for, at private virksomheder kan finansiere nye ruter eller ekstra afgange på en eksisterende rute til og fra virksomheden.
Sidste år fik Movia de første erfaringer med netop virksomhedsfinansieret busdrift til virksomheder i Nordsjælland. Sydtrafik arbejder ligeledes på at få landet en aftale i deres område.

Plan for debatten

Velkomst og introduktion til workshoppen
Runde #1

 • Fakta fra de første erfaringer med virksomhedsfinansieret busdrift: hvad er en virksomhedsbus? v/Henriette Syrak Lund Tolstrup, Movia & Maria Linaa Holm, Sydtrafik

Runde #2

 • Introduktion til dilemma 1: Tidsaspektet v/Maria Linaa Holm, Sydtrafik
 • Introduktion til dilemma 2: Åben kollektiv trafik v/Henriette Syrak Lund Tolstrup, Movia
 • Introduktion til dilemma 3: Ny rolle for trafikselskab v/Maria Linaa Holm, Sydtrafik

Spørgsmål og debat blandt oplægsholdere og tilhørere
Opsamling

Beskrivelse

6. linje Trafiksikkerhed

Nye datakilder

Mødeleder: Mette Møller, DTU Management

Oplæg:

 • Risiko for personskader i trafikken i Norge 1970-2022 v/Rune Elvik, Transportøkonomisk institutt (artikel)
 • Trafikulykker registreret af hospitaler og vagtlæge v/Janne Petersen, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Region Hovedstaden (udvidet resumé)
 • Selvrapporterede trafikulykker fra forsikringskunder – en ny datakilde til viden om trafikulykker v/Harry Lahrmann, AAU Build (abstrakt)
 • Bedre data om flere ulykker – Et kommuneperspektiv v/Søren Troels Berg, København kommune (udvidet resumé)
10:00
10:30
KAFFE PAUSE
10:30
12:00
1. linje Mobilitet & Adfærd

Workshop

Fremme af mobilitetsskift: Hvordan styrker vi adfærdsprojekter på mobilitetsområdet, så vi kommer fra projekter til forankring og nye, varige mobilitetspraksisser?

Facilitator: Allan Holst, projektleder Region Midt

Program

Introduktion:

 • MOVE-projektet og de lokale cases v/Allan Holst, Region Midtjylland
 • Green Mobility Shift-projektet og de lokale cases v/Signe Frøkiær Schou, Gate 21

Debat:

Workshoppen struktureres som gruppediskussioner i de tre temaer: knudepunkter, børn/unge og arbejdspladser, hvor deltagerne får en række arbejdsspørgsmål om egne erfaringer med mobilitetsprojekter, som de i fællesskab skal besvare.

Spørgsmålene centrerer sig om:

 • Barrierer for at skalere og skabe langsigtet effekt af mobilitetsprojekter.
 • Bud på hvordan kommer vi ud over de barrierer og lykkes med at forankre mobilitetstilbud og -tiltag på lang sigt.

Opsamling

Beskrivelse

2. linje Trafikpolitik

Workshop

Hvordan kollektiv mobilitet kan nedbringe CO2-udledningen: Grøn mobilitet i planer

Facilitator: Lise Holm Pedersen, Movia

Formålet med workshoppen er primært at skabe rum og mulighed at debattere udfordringer og løsninger på
problemstillingen med at integrere mobilitetsperspektivet i planlægningen og derigennem sætte spot på, at
kommunernes klimamål og mobilitetsselskabernes ambition om flere passagerer går hånd i hånd.

Program

 • Introduktion og oplæg
 • Debat i målrettede grupper
 • Debat i plenum for at få alle perspektiver med
 • Opsamling

Oplæg:

 • Integration af kollektiv transport og byudvikling i Aarhus på strategisk niveau, kommune- og lokalplansniveau v/Anne Bach, Midttrafik
 • Fysiske planlægnings rolle i kommunernes arbejde med grøn mobilitet, sammenhæng mellem mobilitet og klimaplaner v/Søren Have, CONCITO

Beskrivelse

3. linje Cykeltrafik

Mødeleder: Anders Fjendbo Jensen, DTU Management

Oplæg:

 • Sådan styrker vi cykling blandt mennesker med handicap v/Mai-Britt Aagaard Kristensen & Jane Kofod, Cyklistforbundet (abstrakt)
 • Antropologisk undersøgelse af adfærd, oplevelser og interaktion på Avedørerutens fællessti v/Ida Nygaard, Sekretariatet for supercykelstier (udvidet resumé)
 • Cykelfaciliteters potentialer for kombinationsrejser v/Camilla Wolder & Signe Zittlau Østergaard, Nordjyllands Trafikselskab (udvidet resumé)
 • En cykelefterspørgselsanalyse med heterogene vejrpræferencer v/Mads Paulsen & Stefan Eriksen Mabit, DTU Management (udvidet resumé)
4. linje Godstransport

Moderator: Michael Henriques, COWI

Oplæg:

 • Succesfuld ansøgning til EU’s CEF-midler – Case: Ny jernbane over Vestfyn

Formålet med denne session er dels at beskrive et relevant transportprojekt med en anlægs- og efterfølgende driftsfase, dels at beskrive den vigtige proces der er knyttet til at søge EU midler til såvel analyser som ikke mindst anlæg af infrastruktur.

Panel:

 • TBC, Vejdirektoratet
 • Henrik Tornblad, Tstyr (TBC)
 • Janus Jais Eriksen, Bane.dk
 • Michael Henriques, COWI

Beskrivelse

 • Grønne varetransporter i byen, hvordan kan det fremmes?

I denne session vil vi gennemgå resultaterne fra projektet Last Green Mile. Der vil være fokus på de mere analytiske dele, men også den konkrete anvendelse af resultaterne i kommunen og regionen. Vi vil gennemgå nogle af de konkrete analyser og de resultater som er fundet samt grundlaget for disse. Vi vil perspektivere analyserne i forhold til, hvad de næste skridt kunne være.

Program:

Nulemissionszoner for vare- og lastbiler i Københavns kommune. Hvad er effekterne og eventuelle barrierer? v/Ole Kveiborg, COWI.
Hvornår er elkøretøjerne lige så billige som dieselkøretøjerne? v/Lucas Perkild Klostergaard, COWI.
Hvilken rolle spiller leasing og udlejning for virksomhedernes udfordringer med at finansiere de grønne køretøjer v/Jonas Jensen, E&Y.
Micro-hubs og centrale city-hubs som støtte en grøn løsning? v/Jonas Jensen, E&Y
De næste skridt og hvordan skal resultaterne bruges videre v/Tanja Balhorn, Københavns kommune.

Beskrivelse

5. linje Kollektiv trafik

Moderator: Michael Henriques, COWI

Udvikling af nye busnet i tre større jyske byer – nye tilgange, nye muligheder, nye udfordringer

På denne session vil Urban Creators lede deltagerne igennem oplæg fra Sydtrafik, Kolding Kommune, Vejle Kommune og Esbjerg Kommune (oplæg fra Urban Creators), som vil præsentere deres perspektiver på arbejdet med busplanlægningen, inddragelsesprocessen og resultaterne af arbejdet. Formålet med oplæggene er at inspirere andre kommuner til lignende projekter, herunder videregive både gode og dårlige erfaringer med de tre indsatser samt præsentere tilgangen til arbejdet.

Oplæg:

 • Rammebetingelserne og nye grønne politiske målsætninger nødvendiggør nytænkning af busnettet
 • Ny tilgang til arbejdet med udviklingen af de tre nye busnet
 • Nyt busnet i Vejle Kommune – mere effektivitet skal sikre et fortsat højt serviceniveau
 • Nyt busnet i Esbjerg Kommune – A-busser skal være rygraden i det nye busnet
 • Nyt busnet i Kolding Kommune – A-busser skal fordoble passagerandelen

Beskrivelse

Grønne varetransporter i byen, hvordan kan det fremmes?

I denne session vil vi gennemgå resultaterne fra projektet Last Green Mile, der undersøgte, hvordan nogle af de centrale barrierer for en grøn omstilling af varedistributionen kunne reduceres og hvordan udbredelsen kunne øges.

Oplæg:

 • Indledning og introduktion af sessionen v/Tanja Balhorn, Københavns kommune
 • Nulemissionszoner for vare- og lastbiler i Københavns kommune. Hvad er effekterne og eventuelle barrierer? v/Ole Kveiborg, COWI
 • Hvornår er elkøretøjerne lige så billige som dieselkøretøjerne? v/Lucas Perkild Klostergaard, COWI
 • Hvilken rolle spiller leasing og udlejning for virksomhedernes udfordringer med at finansiere de grønne køretøjer v/Jonas Jensen, E&Y
 • Micro-hubs og centrale city-hubs som støtte en grøn løsning? v/Jonas Jensen, E&Y
 • De næste skridt og hvordan skal resultaterne bruges videre v/Tanja Balhorn, Københavns kommune

Beskrivelse

6. linje Trafiksikkerhed

Workshop

Bedre ulykkesdata

Moderator Steffen Rasmussen, Tænketanken Trafiksikkerhed

I denne workshop vil vi gerne diskutere status på trafikulykkernes mørketal og hvad er det bedste fremtidig strategi for bedre ulykkesdata.

Program:

Korte oplæg:

 • Udvidet registrering på Odense Universitetshospital v/Jens Lauritsen, OUH
 • Udvidet registrering med NIRAS-systemet på akutmodtagelsen i Aarhus, v/NN NIRAS
 • Selvrapportering fra patienter på Region Nordjyllands akutmodtagelser v/Harry Lahrmann, AAU
 • Selvrapportering fra patienter på Region Hovedstadens akutmodtagelser v/NN, RegionHovedstaden
 • Samkøring af data fra akutmodtagelser og præhospitale data, v/Erika Frischknecht Christensen, AUH
 • Vejdirektoratets planer for bedre ulykkesdata, v/NN, Vejdirektoratet

Debat

Opsamling

Beskrivelse

12:00
13:00
FROKOST
13:00
14:30
1. linje Mobilitet & Adfærd

Ændret transportadfærd i det nære byrum

Mødeleder: Claus Lassen, AAU

Oplæg:

 • Hjertezoner og særlige behov v/Anette Jerup Jørgensen, Københavns Kommune (udvidet resumé)
 • Den gode skolevej v/Bibi Koldtoft, COWI (udvidet resumé)
 • Operationalising the 15-minute city through a Trip Economy framework v/Robert Martin, Beta Mobility (abstrakt)
2. linje Samfundsøkonomi på transportområdet

Special Session Forsøg med vejafgifter for personbiler

Moderator: Ninette Pilegaard, DTU Management

Denne special session vil præsentere status og foreløbige resultater for Forsøg med vejafgifter for personbiler.

Oplæg:

 • Kort introduktion til forsøget v/Ninette Pilegaard, DTU & Katrine Hauge Vej-Hansen, Sund & Bælt
 • Foreløbige erfaringer fra forsøget:
  • Tekniske erfaringer v/Katrine Hauge Vej-Hansen, Sund & Bælt
  • Rekruttering og deltagelsev/Ninette Pilegaard, DTU
  • Foreløbige erfaringer med kørselsadfærd v/Lars Lønstrup, DTU
 • 2-3 Indlæg fra interessenter om forventninger til forsøget og roadpricing i fremtiden i Danmark v/Torben Lund Kudsk, FDM & NN (tbc)
 • Spørgsmål og debat

Beskrivelse

3. linje Cykeltrafik

Workshop

Cykelvenlige signalanlæg – en workshop omkring design af signalanlæg baseret på erfaringer fra både Danmark og Holland

Facilitator: Pablo Celis, Celis Consult

 • Cycle friendly intersections

The presentation will be hosted by professionals working with cycling at the City of Copenhagen, and international mobility consultancies NIRAS (DK) and Mobycon (NL). Participants will be presented with concrete design challenges and discuss what would be the preferred cycle-friendly intersection option for those examples.

 • Analyse af tværgående dobbeltrettet cykelsti i krydset Dybbølsbro/Ingerslevsgade v/Anders Hardahl & Line Degn Laden, COWI (udvidet resumé)

 

4. linje Trafikmodeller og deres anvendelse

Special Session Dataindsamling FLITMO

Moderator: Christian Frank, Sund & Bælt Holding A/S

På sessionen vil Sund & Bælt og Øresundsbro Konsortiet holde et oplæg med fokus på afrapportering af dataindsamlingerne og erfaringer fra FLITMO (Fixed Links Transport Model). Oplæg suppleres med oplæg fra COWI, som stod for den praktiske gennemførsel og planlægning.

 • Oplægsholdere:
  Thomas Skovgaard, Øresundsbro Konsortiet
 • Magnus Jeppesen, Sund & Bælt
 • Christian Frank, Sund & Bælt
 • Jens Groth Lorentzen, COWI

Beskrivelse

5. linje Kollektiv transport

Udvikling af lokal og regional kollektiv trafik og mobilitet

Mødeleder: Nanna Lybæk Knudsen, COWI

Oplæg:

 • Borgerindsigter til den kollektive trafik i Aarhus – spørgeskemaundersøgelse 2024 v/Michael-Goth Rindal, Urban Creators (udvidet resumé)
 • Trafikanalyse vedr. etablering af en Bypark i Vesterbro Passage, København v/Jacob Lundgaard, Københavns Kommune & Charlotte Christensen, Jesper Lillelund, Artelia A/S (udvidet resumé)
 • Fremtidens Kollektive Trafik i Nordjylland v/Signe Zittlau, Nordjyllands Trafikselskab (udvidet resumé)
6. linje Trafiksikkerhed

Trafiksikker adfærd

Mødeleder: Thomas Skallebæk Buch, Vejdirektoratet

Oplæg:

 • Påvirker kognitiv distraktion cyklisters adfærd? v/Mette Møller, DTU Management (udvidet resumé kommer senere)
 • Sikker på cykel hele livet -en karakteristik af +65-årige cyklister v/Bjørn Olsson & Pernille Sølund Ehlers, Rådet for Sikker Trafik (udvidet resumé kommer senere)
 • Hastighedsplanlægning skaber bedre trafiksikkerhed og effektivitet i trafikken v/Lárus Ágústsson, COWI & Andreas Willer Jørgensen, Holbæk Kommune (abstrakt)
14:30
15:00
KAFFE PAUSE
15:00
16:30
1.linje Mobilitet & Adfærd

Workshop Bedre Byrumsskik – hvordan mobilitet kan løfte byrum

Facilitator: Ditte Bendix Lanng & Anne Sofie Elgaard Sørensen, NIRAS

Formålet med workshoppen er at sætte fokus på de hensyn, dilemmaer og muligheder, der opstår i omdannelsesprojekter i store og små byer, hvor både bykvalitet og mobilitet er på spil. Workshoppen vil derigennem inspirere til, hvordan mobilitet kan være med til at løfte kvaliteten af byrum i danske byer og fremme en vigtig debat om mobilitetens rolle i byudviklingen. Konkret sigter workshoppen mod en fælles formulering af 10 dogmer for bedre byrumsskik i spændingsfeltet mellem mobilitet og byrumskvalitet.

Program

 • Introduktion til workshoppen – mobilitet og byrum v/Ditte Bendix Lanng, NIRAS
 • Sammen bygger vi byen – tværfaglighed i byudvikling v/Anne Sofie Elgaard Sørensen, Syddjurs Kommune
 • Erfaringer med mobilitetseksperimenter i Aarhus v/Charlotte Kjær, Aarhus Kommune
 • Active Cities – human-centric design of mobility hubs v/Tina Vestermann Olsen, Aalborg Universitet
 • Debat: 10 dogmer for Bedre Byrumsskik

Beskrivelse

2. linje Samfundsøkonomi på transportområdet

Mødeleder: Pernille Øvre Christensen, Dansk Industri

Oplæg:

 • Behandling af klimaeffekter i samfundsøkonomiske beregninger v/Jens Foller & Morten Raun Mørkbak, Vejdirektoratet (udvidet resumé)
 • Hastighedsnedsættelser, den gratis metode til mindre støj og CO2-udledning? v/Jens Foller & Morten Raun Mørkbak, Vejdirektoratet (udvidet resumé)
 • Arbejdsmarkedseffekter af havneaktiviteter v/Ole Kveiborg, COWI
3. linje Cykeltrafik

Special Session

Nye og ambitiøse standards til cykelvenlig infrastruktur

Moderator: Anna Lassen, Københavns Kommune

Cykelinfrastrukturen udbygges for at få flere til at cykle. Standarder for cykelinfrastrukturen er opskriften til at sikre, at denne udbygning sker på en ensartet, sikker og tryg måde. I denne specialsession diskuterer vi både processen bag opdateringen, væsentlige elementer i de forskellige standarder samt vigtigste læringspunkter, som andre byer kan lære af.

Oplæg:

 • Cykelfokus 2024 i København v/Jakob Sarvik, Københavns Kommune
 • Supercykelstikonceptet i hovedstadsregionen v/David Gaarsdal Rønnov, Københavns Kommune
 • Supercykelstisamarbejdet i Region Midtjylland pragmatisme kan kickstarte sammenhængskraften v/Signe Strandvig
 • Designmanual for cykelinfrastruktur i Aarhus v/Kim Andersen
 • Kvalitetssikring af vejprojekter for cyklister i Odense v/tbc
 • Nyt opdateret værktøj til planlægning og vurdering af supercykelstier v/Ida Nygaard, Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen (udvidet resumé)

Beskrivelse

4. linje Trafikmodeller og deres anvendelse

Special Session Opdatering af GMMs basisår

Moderator: Anders Tønning, Vejdirektoratet

Grøn MobilitetsModel (GMM) er et centralt værktøj til trafikplanlægning i Danmark. GMM benyttes til evaluering af alle større infrastrukturprojekter i Danmark, både vejprojekter og kollektive projekter.

Oplæg:

 • Opdatering af GMMs basisår v/Marco Paoli, Vejdirektoratet
 • Fremskrivning og estimering af mætningspunkt for bilejerskabet på kommuneniveau v/Pelle Vad, Vejdirektoratet
 • Car demand in Denmark – rethinking the car demand model in GMM v/Stefan Mabit, DTU Management
 • Opdatering af vejnet v/Anders Tønning, Vejdirektoratet
 • Opdatering af vejrutevalgsmodellen v/Thomas Ross Pedersen, Vejdirektoratet

Beskrivelse

5. linje Kollektiv transport

Special Session Ekspertråd vedrørende kollektiv trafik i Odense

Moderator: Otto Anker Nielsen, DTU Management

Den kollektive trafik er et afgørende element i at sikre en mere bæredygtig mobilitet i Odense. Men hen over årene er den kollektive trafik desværre gradvist blevet en mindre og mindre del af den samlede mobilitet i Odense. For at undersøge løsninger på de udfordringer har Kommunen nedsat et ekspertråd, som udarbejder anbefalinger med henblik på, at Odense udnytter det fulde potentiale af letbane og busser.

Ekspertrådet består af tre udpegede eksperter, Professor Otto Anker Nielsen, DTU (formand), Aud Tennøy, Transportøkonomisk Institut, Oslo, og Anders Wretstrand fra Skånetrafikken.
Arbejdet offentliggøres 28 Maj, 2024, og bliver præsenteret i sin fulde form på Trafikdage.

Beskrivelse

6. linje Trafiksikkerhed

Analyseværktøjer

Mødeleder: Lárus Ágústsson, COWI

Oplæg:

 • Trafiksikkerhed og hastighed ved ombygning af rundkørsler v/Bibi Koldtoft & Liv Marbjerg, COWI (udvidet resumé)
 • Nyt beregningsværktøj til forudsigelse af ulykkesniveau på motorveje v/Søren Underlien Jensen, Trafitec (udvidet resumé)
 • Et risikobaseret screeningsværktøj til trafiksikkerhedsarbejdet v/Morten Lind Jensen, RAW Mobility (udvidet resumé)
Trafikdage 2023
Fold ud
Print
22. august
08:15
09:00
Registrering og kaffe
09:00
10:30
Indledningssession – Forhallen
 • Velkommen til Trafikdage v/Harry Lahrmann, Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet
 • Rundbordsdiskussion om tre aktuelle transportpolitiske emner på baggrund af korte faglige oplæg fra eksperter med transportordfører
  • Thomas Jensen fra Socialdemokratiet
  • Niels Flemming Hansen fra det Konservative Folkeparti.

Emner:

Roadpricing
Transportministeren har udtalt, at der kommer kørselsafgifter for personbiler, og der er igangsat et stort forsøg omkring vejafgifter, der er differentierede i forhold til tid og sted dyrest centralt i de store byer, billigst eller gratis på landet, og dyrere i myldretiden i byerne, hvor der er trængsel. Et sådant system vil give et stort provenu. Men hvad skal det anvendes til? Der er mange modeller for hvordan kørselsafgifter kan indgå i den samlede beskatning af personbiler, som alle har regionale fordelingsmæssige konsekvenser.
Oplæg ved professor Otto Anker Nielsen, DTU

Den faldende cykeltrafik – hvad gør vi?
Cykeltrafikken i Danmark er faldende, mens bilejerskabet fortsat stiger – det er et tab for den højt værdsatte danske cykelkultur men også for samfundet generelt, hvor vi går glip af alle de mange gevinster, som cyklen bidrager med. Hver cyklet km bidrager positivt til samfundet, primært fordi aktiv transport reducerer omkostninger ved en række livsstilssygdomme. Cyklen er også et godt værktøj, når man i byerne gerne vil reducere trængsel, støj, luftforurening og CO2 udledning, og samtidig er cyklen pladsbesparende, hvilket skaber rum til mennesker, aktivitet og ophold i byerne.
Hvis det skal lykkes at vende kurven og få flere til at cykle, så skal arbejdet med cykelfremme have et helhedsfokus og vi skal være opmærksomme på de tværgående løsninger
Oplæg ved Anna Dinesen, Det Nationale Videnscenter for Cykelfremme

Cyklisters sikkerhed
I 2021 kom over 4.000 cyklister på hospitalernes akutmodtagelser med en alvorligt til skade efter en trafikulykke. Det er en stigning på 34% siden 2009. Det kræver handling, men hvad er mulighederne? Er det påbud af cykelhjelm, promillegrænse for cykler, bedre cykelinfrastruktur eller større krav til cyklens indretning?
Oplæg ved lektor Harry Lahrmann, AAU

Der bliver mulighed for spørgsmål fra publikum.

Moderator: Nynne Bjerre Christensen

10:30
11:00
KAFFE PAUSE

Besøg venligst vores udstillere

11:00
12:30
Executive session 1 The journey to more livable cities and climate friendly transport (in English) Auditorium

Moderator Maria Wass-Danielsen, Urban Creators

Oplægsholdere:

Tim Asperges, expert advisor mobility policy city of Leuven, der vil fortælle om Leuvens ambitiøse arbejde med klimavenlig mobilitet

Stine Grønbæk, Project Manager, City of Odense, der vil fortælle om Odense Kommunes arbejde med en ny mobilitetsplan.

Anders Roth, Sustainable mobility expert at IVL Swedish Environmental Research Institute, holder oplægget med arbejdstitlen” Ghentrifiering av svenska städer – vad har det med transporteffektivitet att göra?”, der bl.a. handler om, at de er ved at opbygge et netværk af svenske byer som vil gå i Ghent’s fodspor og miljøinstituttet hjælper med at opbygge trafikmodeller der kan beregne de trafikale konsekvenser (online)

Executive session 2 Fremtidens danske luftfart? Lokale 7 (5.sal)

Tovholdere Claus Lassen, AAU og Thomas Thessen, Copenhagen Airports

Denne excutive session sætter fokus fremtidens luftfart og drøfter specielt:

 • Hvilken rolle luftfarten skal spille i fremtidens transport og energisystemer?
 • Hvordan der skabes en fremtidig bæredygtig luftfart?
 • Bør vi flyve mere eller mindre, hvis vi ønsker en hurtigere grøn omstilling af transporten?

Oplæg:

 • En ny samfundsorienteret luftfartsforskning – præsentation af Danish Aeromobility Academy v/Claus Lassen, Danish Aeromobility Academy og AAU
 • Er mere togtransport vejen til at mærkbart nedbringe luftfartens klimabelastning v/Thomas Thessen, AAU og CPH
 • Hvordan flyver vi i fremtiden – set fra en energiplanlæggers model? v/Henrik Lund, AAU
 • Fremtidens luftfart i Danmark– opsamlende diskussion af potentialer og udfordringer
Executive session 3 Parkering – hvor svært kan det være? Lokale 1

Moderator Mette Skamris, Aalborg kommune

Mobilitetens dilemmaer indeholder mange elementer herunder de store dagsordener og kampen om pladsen. Parkering er et eksempel på mobilitetsadfærd som indeholder alle elementer og som nævnes som redskab til at løse klimaudfordringerne. Her kan bølgerne gå højt og diskussionerne kan blive meget unuancerede, fakta-resistente og følelsesladede. Hvorfor er det så svært?

Oplæg:

Parkering er et emne, som hurtigt kan få følelserne i kog. Det kræver skarp afvejelse mellem forskellige arealanvendelser og hensyn. Hvad kan kommunerne regulere gennem parkeringspolitikken, og hvad har størst effekt? Hvordan kan man skabe god mobilitet med reduceret parkering? Hvordan ser det ud med klimaaftryk og økonomi? Og hvad tænker borgerne egentlig? Klimaanalytiker Charlotte Frejlev Andersen ved Fremtidens Mobilitet i tænketanken CONCITO holder oplæg med udgangspunkt i notatet “Parkering i byer” og perspektiverer til erfaringerne som ekspert for en borgersamling i Københavns Kommune om Biler, Byliv og Bynatur.

Det politiske mod er stort, når der formuleres mål for klimaet. Flere steder følger der også en fornuftig økonomi med. Men når vi rammer det operationelle niveau, bliver det straks mere tricky. Manøvredygtigheden hæmmes af hensynet til, at borgernes nuværende mobilitetsfrihed ikke ønskes ændret. Så hvordan kommer vi videre? Afdelingsleder Martin Pape ved Mobilitet i Århus Kommune fortæller om problematikkerne og kommer med konkrete eksempler fra Århus.

Executive session 4 Kan samkørsel redde den kollektive transport i landområderne? Lokale 3

Moderator Lise Bjørg Pedersen, Dansk Industri
Oplæg og debat om private biler som en del af den kollektive transport.

Hvordan kan samkørsel understøtte den kollektive transport? Hvilke incitamenter tilbydes til bilister, der kan tage passagerer med, og hvordan bliver det et attraktivt transporttilbud? Hvad er god mobilitet på landet – og færre biler på vejene – værd for samfundet? Er en liberalisering af vilkårene nødvendig for at få tilstrækkeligt udbud i landområderne, hvor samkørselstjenester, om muligt, kan agere redningsplanke for den kollektive trafik?

Sessionen er todelt, hvor der indledes med 4 korte oplæg af 10 minutters varighed fra hver deltager, efterfulgt af debat og spørgsmål fra tilhørerne

Oplæg:

 • Samkørsel – en del af den kollektive trafik i Nordjylland v/Nicolai B. Sørensen, Nordjyllands Trafikselskab
 • Samkørsel integreret med kollektiv transport i Danmark og udland v/Ida Blinkenberg Lidell, nabogo
 • Potentialet for samkørsler i landområder v/Otto Anker Nielsen, DTU
 • Hvilke initiativer kan/skal man gøre politisk? v/Niels Flemming Hansen, Det Konservative Folkeparti
Executive session 5 Virksomhedernes ønsker til fremtidens kollektive mobilitet Lokale 2

Moderator Eskit Thuesen, Movia
Visionerne er skarpe: I København ønsker virksomhederne Metro til hoveddøren, Loop City visionen trak letbane til Ring 3-kommunerne, og Planstrategi 2011 lagde fundamentet for Aalborgs omdannelse. Hvordan tænkes den kollektive mobilitet ind i erhvervsudviklingen og hvad ønsker ejendomsudviklere og virksomheder af byomdannelsen?

Oplægsholdere:

 • Eskil Thuesen, Movia
 • Rasmus Haugaard, Vendia Ejendomme A/S
 • Mette Schmidt, Port of Aalborg

Paneldeltagere:

 • Jan Gudmann Hansen, Fynbus

 

12:30
13:30
FROKOST

Besøg venligst udstilling

13:30
14:00
POSTER Session & UDSTILLING

Besøg venligst vores udstillere og studerendes posters

Husk at stemme på den bedste poster

14:00
15:30
1. linje Mobilitet & Adfærd Lokale 1

Workshop: Internationale ferie og forretningsrejser

Moderator Claus Lassen

Formålet med workshop er at øge interessen for forskning i og indsamling af data for internationale rejser samt diskutere, hvordan klimabelastningen kan reduceres.

 

Diskussionsoplæg: Linda Christensen, DTU Management

 • Hvad betyder danskernes internationale rejser for klimabelastningen?
 • Hvordan udvikler trafikken sig for tog, biler og fly?
 • Hvorfor er det så umuligt at få mere viden om den faktiske adfærd og udvikling?

 

Paneldebat med:

 • Lars Krogsdam, DSB
 • Thomas Sick Nielsen, Vejdirektoratet
 • Thomas Thessen, Københavns Lufthavn
 • Søren Have, CONCITO

Beskrivelse

2. linje Kollektiv transport
AFLYST
OBS: Denne aktivitet er aflyst!

Special Session: Kan ændringer i finansiering, organisering og incitamenter få flere til at vælge kollektiv trafik?

Moderator: Lise Bjørg Pedersen

Oplæg:

 • Samfundsmæssige udfordringer, som den kollektive trafik skal bidrage til at løse v/Anders Rody Hansen, DI
 • Ansvar og finansiering af kollektivtrafik i Sverige v/John Hultén, K2 (online)
 • Nuværende organisatoriske set up, styrker, svagheder v/Johnny Hansen, fhv. CEO i Arriva og fhv. CEO i Umove
 • Drøftelse af anbefalinger til ekspertudvalget for kollektiv mobilitet med deltagelse af udvalgsformand Helga Theil Thomsen

Beskrivelse

3. linje Godstransport Lokale 4 (5.sal)

Special session: Last Green Mile – hvordan får vi flere grønne transporter i varedistributionen

Mødeleder: Allan Larsen, DTU

Oplæg

 • Indledning og introduktion af projektet v/Jesper Højte Stenbæk, Dansk Erhverv
 • Green Mile i et regionalt perspektiv v/Christina Bech Godskesen, Region Hovedstaden
 • Tiltag til at flytte trafikken i en grøn retning v/Tanja Balhorn, Københavns kommune
 • Konsekvenser af forskellige scenarier for nulemissionszoneer v/Michael Henriques og Ole Kveiborg, COWI
 • Leasingmodeller og virksomhederne udfordringer med at finansiere de grønne køretøjer v/Jonas Jensen, E&Y
 • På hvilke måder kan/kan ikke City-hub understøtte en grøn løsning? v/Jonas Jensen, E&Y
 • Hvordan kan transportkøbere skabe et større marked for grønne transporter og skabe et bedre grundlag for operatørerne? v/Ole Kveiborg, COWI
 • De næste skridt og hvordan skal resultaterne bruges videre v/Tanja Balhorn, Københavns kommune

Beskrivelse

 

4. linje Jernbaner Lokale 2

Mødeleder: Anders Kaas

 • Er der en fremtid for lokale og regionale jernbaner i Jylland? v/Niels Wellendorf, IDA Rail (artikel)
 • Rail Freight with the Fehmarn Belt Fixed Link – Forecasts, Challenges and Solutions v/Otto Anker Nielsen, DTU (abstrakt)
 • Kan data afhjælpe kapacitetsudfordringerne i Metroen? v/Erik Kalmar Møller Jensen, Metroselskabet (artikel)
5. linje Smart mobilitet Lokale 5 (5.sal)

MaaS I

Mødeleder: Søren Sørensen

 • MDMS, an EU MaaS regulation in the making? v/Søren Sørensen, SFMCON ApS (udvidet resumé)
 • Test af digitalt Rejsekort i Nordjyllands Trafikselskab – Evalueringsresultater v/Flemming Bundgaard, NT & Jens Willars, Rejsekort & Rejseplan A/S (udvidet resumé)
6. linje Cykeltrafik Lokale 3

Børns cykling

Mødeleder: Anders Fjendbo Jensen

Beskrivelse af Børn cykler mindre – hvad ved vi om problemstillingen og hvad kan vende udviklingen

 • Tryghedszoner omkring skoler i København, v/Søren Troels Berg, Københavns Kommune (udvidet resumé)
 • Shared space trafiklegeplads og cykelfrikvarter, Peter Willemoesskolen i Assens, v/Johan Heichelmann, Trafik i Børnehøjde
 • Cykelundervisning i grundskolen: Cyklistprøven, v/Bjørn Olsson, Rådet for Sikker Trafik
 • Cykelfremme i udsatte byområder, v/Oskar Jäger Funk, Københavns Kommune
7. linje Mobilitet & Adfærd Auditorium

Special Session: Ind i samkørselsbilen

Moderator Ida Blinkenberg Lidell

Formålet med sessionen er at give et nuanceret indblik i de repræsentative brugeres oplevelser med samkørsel og en forståelse af, hvordan deres hverdagsmobilitet med samkørsel ser ud samt bliver klogere på samkørslens funktion i det nye mobilitetsregime.

Oplæg:

 • Introduktion v/moderator Ida Blinkenberg Lidell fra nabogo
 • Nabogo v/Oliver Mathiasen – præsenterer rutebaseret samkørsel, integration med kollektiv transport og udbredelse, særligt i Nordjylland. Oliver vil også præsentere resultaterne af den nye undersøgelse om eksisterende samkøreres motivationer, barrierer og brug af samkørsel, også i kombination med kollektiv transport
 • Samkørsel set fra passagersædet v/Signe Rom, passager via nabogo, arbejder i Hjørring
 • Samkørsel set fra førersædet v/Stine Vad, chauffør ved nabogo, under uddannelse i Vesthimmerland
 • Samkørsel set fra passagersædet, v/Naja Martin, passager via nabogo, under uddannelse i Vesthimmerland

Beskrivelse

8. linje Trafiksikkerhed Lokale 7 (5.sal)

Cyklisters og fodgængeres sikkerhed

Mødeleder Mette Møller

 • Anvendelse af ambulancedata i kommunernes trafiksikkerhedsarbejde v/Anne Vingaard Olesen, AAU & Camilla Sloth Andersen, Aalborg Kommune (udvidet resumé)
 • Ambulancedata som værktøj til forbedring af trafiksikkerhedsarbejdet for bløde trafikanter i eneulykker v/Anne Vingaard Olesen, AAU (udvidet resumé)
 • Teenageres mobilvaner på cykel – Til tide online eller til stede i trafikken? v/Anette Jerup Jørgensen, Københavns Kommune (udvidet resumé)
15:30
16:00
KAFFE PAUSE

Besøg venligst udstillingen

16:00
17:30
1. linje Mobilitet & Adfærd Auditorium

Special session: Brugerværktøj Transportvaneundersøgelsen – Hvad er det og hvad kan det?

Moderator Marie Karen Anderson

Program

Lancering af det nye TU Brugerværktøj for hele transportsektoren.

 • Introduktion til projektet v/Jonas Dalum Scherling, Region H
 • Introduktion til værktøjet v/Hjalmar Christiansen, DTU
 • Input fra 2-3 brugere:
  • Sara Lise Jeppesen, Frederiksberg Kommune;
  • Bjørn Olsson, Rådet for Sikker Trafik;
  • Anders Rody Hansen, DI Transport
 • Præsentation af links til værktøjet og diskussion v/Marie Karen Anderson, DTU

Beskrivelse

2. linje Kollektiv transport Lokale 2

Byudvikling og kollektiv trafik

Mødeleder: Jesper Bláfoss Ingvardson

 • Does Transit Oriented Development (TOD) increase ridership? v/Gülin Göksu Basaran, DTU (udvidet resumé)
 • Hvilke tilstødende investeringer til BRT-projekter vægter passagererne højest? v/Morten Eltved, Movia (udvidet resumé)
 • Influence of station characteristics, urban surroundings and perceived safety on satisfaction and public transport ridership v/Gülin Göksu Basaran, DTU (udvidet resumé)

 

3. linje Godstransport Lokale 5 (5.sal)

Special Session: Hvordan skaffer vi bedre godsdata?

Mødeleder: Allan Larsen

Indhold

 • Status på godsdatadelen i Grøn Mobilitetsmodel arbejdet
 • Statistikkilder. Analyse for VD
 • Arbejdet med godstatistik hos DST
 • Hvad betyder godsdata i vognmandsbranchen (DTL)
 • Data til S&B modellen
 • Hvilke skridt kan vi tage for at fortsætte udviklingen omkring dataindsamling og bearbejdning

Oplægsholdere

 • Marco Paoli, Vejdirektoratet
 • Michael Henriques, COWI
 • Peter Ottosen, DST
 • Ove Holm, DTL
 • Lars Dagnæs, transEco2

Beskrivelse

4. linje Klima og Infrastruktur Lokale 6 (5.sal)

Ladeinfrastruktur

Mødeleder: Asmus Skar

Oplæg:

 • Nationalt kort over ladestandere v/Sofie Kofoed Led, Kommunernes Landsforening (abstrakt)
 • How should we develop the charging network? User and industry expectations v/Anders Fjendbo Jensen, DTU Management (udvidet resumé)
 • Explaining spatial differences in PEV acceptance v/Stefan Mabit, DTU (abstrakt)
 • Markedet for opladning af elbiler – vilde vesten? v/ Ilyas Dogru, FDM
5. linje Smart mobilitet Lokale 4 (5.sal)

MaaS II

Special Session: MaaS i Danmark – status og fremtidsscenarier

Mødeleder: Helle Piil Rosted

Oplæg

 • Data til rejseplanlægning:
  • Status for indsamling af data til rejseplanlægning v/Helle Piil Rosted, Trafikstyrelsen
  • Et trafikselskabs arbejde med mobilitetsdata v/Nils Juhl Rasmussen, Movia
 • MaaS: Opportunity outlook:
  • Fremtidens digitale rejse v/Morten Reimer, OptimumIT
  • Future mobility v/Sampo Hietanen, MaaS Global (online)

Beskrivelse

6. linje Cykeltrafik Lokale 3

Cykelturisme

Mødeleder: Pablo Celis

 • Cykelturisme i Tyskland – hvad kan vi lære af deres succes? v/Marianne Weinreich, Rambøll (udvidet resumé)
 • Brugerundersøgelse af de Nationale Cykelruter v/Michael W. J. Sørensen, Via Trafik – En del af Sweco (artikel)
 • En guide til at styrke arbejdet med de Nationale Cykelruter v/Helle Huse, Rambøll (udvidet resumé)
 • Ny hjemmeside om nationale cykelruter v/Marco Berends, Dansk Cykelturisme (abstrakt)
7. linje Transportsektorens drivemidler Lokale 1

Godstransportens drivmidler

Grøn omstilling af tung transport

Mødeleder: Mette Dyrberg

I denne session kigger vi nærmere på elektrificering af den tunge transport

Oplæg:

 • Velkomst v/Søren Fischer Jepsen, Vejdirektoratet
 • Offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur v/Amalie Holst Madsen og Sarah Andersen, Transportministeriet
 • Behovsanalyse af Ladeinfrastruktur til tung transport v/Mette Berner Dyrberg, Vejdirektoratet
 • Køreledninger Øresund-Femern v/Bo Ekman, Vejdirektoratet
 • Hvad er næste skridt herfra? Med Henrik Gudmundsson, Concito & Jeppe Hartmann, Drivkraft Danmark & Søren Büchmann Petersen, DTL

Beskrivelse

8. linje Trafiksikkerhed Lokale 7 (5.sal)

Nye metoder til trafiksikkerhedsanalyser

Mødeleder: Thomas Skallebæk Buch

 • Et moderne perspektiv på ulykkesårsaker v/Rune Elvik, Transportøkonomisk institutt (artikel)
 • Uheldsmodel for cykler i vigepligtsregulerede kryds i byer v/Mathias Hoffmann Feldens, Via Trafik – En del af Sweco (udvidet resumé)
 • Analyse og modellering af cyklisters nær-ulykker ved hjælp af storskala sensordata v/Thomas Rasmussen, DTU Management (udvidet resumé)
Technical Session

Test-tur med Aalborgs Plusbus

Plusbus i Aalborg er Danmarks første egentlige BRT-linje. Den indvies d. 23. september i år og gennem august-september udføres test- og chaufføruddannelseskørsler i tracéet med de spritnye 25 meter lange Solaris busser. Vi er så heldige at kunne byde Trafikdage med på en testkørsel fra Gammel Torv 3 (Østerågade) til AAU Busterminal og retur.

Undervejs vil vi opleve:

 • bussens smidige kørsel gennem byen i det ny bustracé,
 • signalprioriteringssystemet,
 • bussens indretning,
 • indpasningen i byen og
 • de færdige stationsmiljøer og byrum på ruten.

Du kan tilmelde dig her

19:00
22:00
KONFERENCEMIDDAG

Comewell Hvide Hus, Aalborg, Vesterbro 2, 9000 Aalborg

22:00
23:00
Afterparty

Trafikdage inviterer deltagere til afterparty med en times fri bar i fadøl i Jomfru Ane Gade.

For at kunne styre “trafikken” og at alle kan nå at få fri bar, bliver afterparty på to barer: Proud Mary og Heidis Bier Bar.

I den forbindelse vil der blive uddelt armbånd for at sikre plads til alle og derfor vil vi meget gerne bede jer om at tilmelde her 

23. august
08:30
10:00
1. linje Mobilitet & Adfærd Lokale 3

Udnyttelse af byudviklingspotentialer

Mødeleder: Annette Kayser

 • DK2020, mobilitetsstrategier og stationsbyernes potentiale v/Sofie Kirt Strandbygaard, NIRAS & Anette Enemark, Movia (udvidet resumé)
 • Fodgængermobilitet: Behov for et særligt blik v/Nina Moesby Bennetsen & Anette Jerup Jørgensen, Københavns Kommune (udvidet resumé)
 • Letbane og udnyttelse af byudviklingspotentialet v/Caroline Schousboe, Region Hovedstaden & Sofie Kirt Strandbygaard, NIRAS (udvidet resumé)
2. linje Kollektiv transport Lokale 2

Workshop: Alternativ(er) til Rejsekort på app

Moderatorer: Sonja Eriksen & Pernille Appel-Hansen, Movia

På denne workshop vil erfaringer fra arbejdet med meget tidligt via dialog at afdække brugerbehov for en ikke-appbaseret løsning blive delt. Herunder vil der indgå:

 • Udfordringer på app-baseret billettering
 • Brugere – hvem er de, deres behov og værdier
 • Tidlig borgerinddragelse – metode og erfaringer
 • Hvordan sikres at flest mulige kan benytte digitale løsning

Oplægsholdere:

 • Mads Bergendorff, RKRP
 • Sonja Eriksen & Pernille Appel-Hansen, Movia

Beskrivelse

3. linje Klima og Infrastruktur Lokale 6 (5.sal)

Klimatilpasning

Mødeleder: Tove Hels

 • Påvirkning af højt grundvandsspejl på vejbelægningers bæreevne v/Frederik Holk Simonsen og Jonas Bjørn Mortensen, AAU (abstrakt)
 • Regnvandsbassiner i en klimatilpasningstid v/Michael R. Rasmussen, AAU Build
 • Måleplatform til at kvantificere påvirkning af vejbelægningers jævnhed på bilers energiforbrug v/Asmus Skar, DTU Sustain
4. linje Trafikpolitik Lokale 1

Special session: Kilometerbaseret og CO2-differentieret vejafgift for lastbiler

Moderator: Per Skrumsager, Transportministeriet

Program

 • Hvad er målsætning med den politiske aftale og vejafgiftsloven v/Per Skrumsager, Transportministeriet
 • Danmarks først lov om roadpricing – gennemgang af lovens elementer v/Per Skrumsager, Transportministeriet og Henrik Clemmensen, Vejdirektoratet
 • Status på implementering v/Lise Jonasen, Sund & Bælt

Beskrivelse

5. linje Smart mobilitet Lokale 4 (5.sal)

Connected and Autonomous Vehicles

Mødeleder: Francisco Pereira (DTU)

 • Exploring Traffic and Infrastructure Challenges for Partly Automated Truck Platoons on Norwegian Two-Way, Two-Lane Roads v/Markus Metallinos Log, Norwegian University of Science and Technology (artikel)
 • Lessons Learned From Industrial Applications of Automated Heavy Vehicles for Future Deployment on Public Roads v/Markus Metallinos Log, Norwegian University of Science and Technology (artikel)
 • Evaluering af forsøgsordningen for selvkørende motorkøretøjer v/Bo Ekman, Vejdirektoratet (abstrakt)
6. linje Cykeltrafik Lokale 7 (5.sal)

Lange cykelture

Mødeleder: Jakob Steenbæk Madsen

 • Elcykler – En ny form for pendling v/Lill Bjerregaard, Københavns Kommune (udvidet resumé)
 • Kombinationsrejser, supercykelstier og CYKOMBI v/Nils Boisen, Sweco & Signe Helledi, Sekretariatet for Supercykelstier i hovedstadsregionen (udvidet resumé)
 • Kan man arbejde med attraktivitet og grønne cykelruter i supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen? v/Ida Nygaard, Sekretariatet for Supercykelstier i hovedstadsregionen (udvidet resumé)
7. linje Trafikmodeller Lokale 5 (5.sal)

Special Session

Eksempler på anvendelse af trafikmodeller i København og Århus

Mødeleder: Sidsel Kjems

 • Den Grønne Boulevard – Fase 1 v/Mario Milutinovic, Københavns kommune
 • Bustilpasning til Sydhavnsmetroen V/Filip Vang, Københavns kommune
 • Helhedsplan Dybbølsbro v/Mario Milutinovic
 • Praktisk anvendelse af COMPASS-data v/Kim Brochmann Møller, Københavns kommune
 • Anvendelse af COMPASS-data til at udpege uheldsbelastede kryds v/Jeppe Paludan-Müller, Københavns kommune

Beskrivelse

Grøn mobilitet i Aarhus Kommune v/Morten Stenberg, COWI/Aarhus Kommune (abstrakt)

8. linje Kollektiv transport Auditorium

Special Session

Ekspertudvalg om kollektiv Mobilitet

Moderator: Otto Anker Nielsen, DTU

Oplæg:

 • Introduktion til ekspertudvalgets arbejde ved formand Helga Theil Thomsen
 • Debat med bidrag fra salen om med forslag og idéer til de tre faser i ekspertudvalget arbejde:
 • Kortlægning af borgernes transportbehov og udvikling af katalog over nye kollektive mobilitetstilbud til forskellige geografier.
 • Afdækning af økonomien for trafikselskaberne samt afdækning af mulige modeller for en ny takststruktur.
 • Anbefalinger til en ny struktur for lokal kollektiv transport samt for organisering af den lokale kollektive transport.

Medlemmer af ekspertudvalget vil være til stede for at lytte og stille spørgsmål.

Kommissoriet for udvalget kan læses her og sammensætningen af ekspertudvalget kan ses her

10:00
10:30
KAFFE PAUSE

Besøg venligst udstillingen

10:30
12:00
1. linje Mobilitet & Adfærd Lokale 3

Special session: Offentlig-privat samarbejde om pendlersamkørsel – inspiration fra den franske succeshistorie

Moderator: Clement Guasco

Program

 • Den franske model set fra helikopteren v/Clement Guasco, FDM
 • Den franske model for pendlersamkørsel v/Anais Enrico, Karos France
 • Den danske kontekst. Hillerød, som case v/Region Hovedstaden og MOVIA
 • Mobilitetsplaner for virksomheder v/Anna Thormann, Gate 21
 • Workshop/debat
 • Opsamling

Beskrivelse

2. linje Samfundsøkonomi på transportområdet Auditorium

Special session: Samfundsøkonomiske effekter ved bosætning af Østhavnen

Mødeleder: Pernille Øvre Christensen

Moderator: Elias Stapput Knudsen, Transportministeriet

Oplæg:

 • Baggrund, infrastruktur og status, v/Villiam Bartholdy, Transportministeriet
 • Klimaeffekter v/Sarah Andersen, Transportministeriet
 • Trafikale konsekvenser i Hovedstadsområdet, v/Camilla Brems, Transportministeriet
 • Samfundsøkonomiske effekter v/Elias Stapput Knudsen, Transportministeriet

Beskrivelse

3. linje Godstransport Lokale 6 (5.sal)

Special session: Varetransporter og den grønne omstilling

Mødeleder: Allan Larsen

Program

 • Indledning og introduktion v/Tanja Balhorn
 • Tiltag til at flytte trafikken i en grøn retning v/Tanja Balhorn, Københavns Kommune
 • Hvad er den seneste viden og oversigt over udbuddet af grønne lastbiler v/Kathrine Fjendbo Jørgensen, Region Hovedstaden
 • Hvor skal elbilerne lade. En analyse af behovet for lynladning i Københavns Kommune v/Ole Kveiborg, COWI
 • Opladning på distributionscentrene og terminaler. En guide og gode råd v/Ole Kveiborg, COWI og Gent Grinvalds, Region Hovedstaden

Beskrivelse

4. linje Trafikpolitik Lokale 1

Workshop: Roadpricing – design af den tekniske løsning

Moderator: Svend Tøfting

Formålet med workshoppen er:

 • At få en diskussion af den valgte løsning til lastbilafgifter, hvor det er myndighederne, der beregner afgiften, i forhold til et selvdeklareringsprincip
 • At få en diskussion af mulighederne for at kunne færdes anonymt ved forskellige løsninger for beregning og opkrævning af afgiften og forskellige kontrolsystemer
 • At få en diskussion af omkostningerne ved de forskellige løsninger

Oplægsholdere:

 • Lise Jonasen, Sund og Bælt
 • Per Skrumsager, Transportministeriet
 • Harry Lahrmann, AAU
 • Klaus Thelm, Yunex Traffic (English, online)
 • Ove Holm, DTL

Beskrivelse

5. linje Trafikkens energi-, klima- og miljøforhold Lokale 4 (5.sal)

Emissioner og luftkvalitet

Mødeleder: Lars Overgaard

 • Hastighed, trængsel og CO2 udledning fra personbiler v/Thomas A. S. Nielsen, Vejdirektoratet (artikel)
 • Kortlægning af luftkvalitet langs statsvejene i Danmark v/Steen Solvang Jensen, Aarhus Universitet/Inst. for Miljøvidenskab (artikel)
 • Emissionskonsekvenser af modeller for etablering af miljøzoner for mobile ikke-vejgående arbejdsmaskiner v/Morten Winther, Aarhus University (artikel)
 • ITS optimeret mobilitet for mindre CO2 udløst fra forbrændingsmotorer i biler v/Søren Sørensen, ITS Danmark (beskrivelse)
6. linje Cykeltrafik Lokale 7 (5.sal)

Nye veje til cykeltrafik

Mødeleder: Jørgen Knoop

 • Gode cykeldata til alle v/Thomas Jensen, KL (abstrakt)

Mere cykeltrafik for pengene

Moderator: Philip Rasmussen, ByogLandskab

Emnet vil blive belyst ved hjælp af 4 konkrete eksempler, som kommer rundt i de fleste problematikker indenfor cykelinfrastruktur:

 • Supercykelstien i en større by (Århus case)
 • Cykelnettet i en provinsby (Nakskov case)
 • Cykelplanlægning i en landkommune
 • Den nye generation af to-minus-et veje

Beskrivelse

7. linje Trafikmodeller Lokale 5 (5.sal)

Workshop

Mødeleder: Sidsel Kjems

Hvordan vælger vi scenarier i vores mobilitetsplaner?

På denne workshop ønskes diskuteret mere metodisk, hvordan man udvælger scenarier, som grundlag for infrastrukturprojekter og mobilitetsindsatser i et 10-årigt perspektiv med fokus på de i de faldgruber, der kan opstå i de til- og fravalg, man må tage undervejs i processen.

Program

 • Oplæg om mobilitetsanalysen, proces og identificerede udfordringer i projektet. Herudover en kort introduktion til formålet med workshoppen v/Niels Stange, Københavns Kommune & Karin Langendorf, Region Hovedstaden.
 • Oplæg om trafikmodellen COMPASS, udviklet af Københavns Kommune, og dens anvendelse i denne analyse v/Mario Milutinovic, Københavns Kommune
 • Workshop-session om udvalgte dilemmaer/udfordringer ved større trafikale analyser hvor der anvendes trafikmodeller. Deltagerne vil blive inddelt i grupper, der arbejder med dilemmaer i forhold til trafikale beregninger, forudsigelser og indsatser. Workshoppen afsluttes med en diskussion i plenum.

Projektscenarierne kan indeholde tre spor, som deltagerne kan arbejde med:

 • Udvikling af veje, bane og stier
 • Byudvikling.
 • Teknologiudvikling

Beskrivelse

8. linje Trafiksikkerhed Lokale 2

Fysiske tiltag og udstyr

Mødeleder Søren Troels Berg

 • Rumleriller og trafiksikkerhed v/Thomas Skallebæk Buch, Vejdirektoratet (udvidet resumé)
 • Evaluering af trafiksikkerhed på 2 minus 1-veje v/Morten L. Jensen, Via Trafik – En del af Sweco (artikel)
 • Projekt Cykelliv – evaluering af permanent kørelys på cykel v/Tanja Kidholm Osmann Madsen, AAU (udvidet resumé)
TECHNICAL SESSION

Aalborg Portlands reduktion af CO2 udledningen

Besøg hos Aalborg Portland og en oplæg omkring Aalborg Portlands ambition om at lave den største enkelt reduktion af CO2 udledning i DK inden 2030.

 

Hos Aalborg Portland vil deltagerne få et indblik i virksomhedens arbejde med reduktion af CO2 udledningen. Deltagerne får en rundvisning på fabrikken og et kig til Aalborg Portlands pilotanlæg til fangst af CO2.

 

Tilmeld dig her

12:00
13:00
FROKOST PAUSE

Tid til at besøge udstillingen

13:00
14:30
1. linje Mobilitet & Adfærd Lokale 3

Motivationsfaktorer for at cykle

Mødeleder: Katrine Hartmann-Petersen

 • Motivationsfaktorer og barrierer for børn og unges cykling v/Jane Kofod, Cyklistforbundet (abstrakt)
 • Fortællinger om cykling: sprogets indvirkning på adfærd og udvikling v/Ida Marie Nygaard Christensen, Sekretariatet for Supercykelstier i hovedstadsregionen (artikel)
 • Visualisering af vejrets påvirkning på trafikken v/Sidsel Kjems, Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltning (udvidet resumé)
2. linje Samfundsøkonomi på transportområdet Auditorium

Special Session: Forsøg med vejafgifter for personbiler

Mødeleder: Pernille Øvre Christensen

Program

 • Introduktion til vejafgifter, historisk oprids og internationale erfaringer v/Otto Anker Nielsen, DTU
 • Introduktion til forsøget v/Ninette Pilegaard, DTU
 • Præsentation af forsøgets organisatoriske set-up v/Katrine Hauge Vej-Hansen, Sund & Bælt
 • Præsentation af den valgte tekniske løsning v/Matthias Lodahl Christensen, Sund & Bælt
 • Erfaringer fra piloten (tekniske og faglige)

Beskrivelse

 

3. linje Godstransport Lokale 6 (5.sal)

Special Session: Grønne reformer af vægt- og dimensionsreguleringen for lastbiler

Mødeleder: Ove Holm

Program

 • Indledning og program v/Per Skrumsager, TRM
 • Politiske aftaler om vægt- og dimensionsreguleringen for lastbiler v/Per Skrumsager, TRM
 • Analyser af vægt- og dimensionsreguleringen for lastbiler v/Jeppe Skou Jessen, TRM og Ole Kveiborg, COWI
 • Status for forsøg med dobbelttrailere mellem Aarhus og Høje-Taastrup v/Jørn-Henrik Carstens, Færdselsstyrelsen
 • Perspektiver for ændring af EU’s vægt- og dimensionsregulering for lastbiler v/Kasper Bruun Graversen, Færdselsstyrelsen og Ole Kveiborg, COWI

Beskrivelse

4. linje Trafikpolitik Lokale 1

Workshop: “This machine fights climate change” – men hvordan får vi beslutningstagerne til at inkludere cyklen i deres artilleri?”

Moderator: Diana Bern Skyum

Når vi taler om infrastrukturplaner, transportpolitik og -budgetter, taler vi ofte om fly-, gods-, motoriseret og kollektiv transport, mens den aktive transport i form af f.eks. cykling og gang sjældent får samme opmærksomhed og prioritering politisk og økonomisk – på trods af, at de aktive transportformer er både billige og gode for vores sundhed, trængsel og økonomien. Også i et klimaperspektiv har cyklen potentiale til at spille en langt større rolle i den lokale, nationale og globale kamp mod klimaforandringer. Så hvorfor gør den ikke det?

Paneldeltagerne vil ud fra overskriften ”This machine fights climate change” fremlægge og debattere deres forskellige perspektiver på og tilgange til udfordringen med at få beslutningstagerne til at inkludere cyklen i deres klimaartilleri.

Paneldeltagerne:

 • Sidsel Birk Hjuler, Buro Happold
 • Emil Maj Christensen, Cyklistforbundet
 • Charlotte Frejle Andersen, CONCITO
 • TBC

Beskrivelse

5. linje Trafikkens energi-, klima- og miljøforhold Lokale 4 (5.sal)

Special Session: Trafikplanlægning og klimamål i DK2020.

Mødeleder: Steen Solvang Jensen

Program

 • Hvordan regner man på mobilitet og CO2-udledning? v/Line Røjkjær Rasmussen & Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS
 • Bæredygtig mobilitet fra planpraksis til virkelighed – erfaringer fra 3 forskellige lande v/Sofie Kirt Strandbygaard, NIRAS
 • Eksempler på mobilitetsplaner og konkretisering af klimaindsatser v/Julie Majlund Buschardt, NIRAS
 • Plenum diskussion og vidensdeling fra danske kommuner modereret af Julie Majlund Buschardt og Sofie Kirt Strandbygaard, NIRAS

Beskrivelse

6. linje Cykeltrafik Lokale 7 (5.sal)

Special Session

Godt nyt om cykler fra Vejdirektoratet og videnscentret

Mødeleder: Anna Dinesen

Program

 • Det nationale cykelregnskab v/Anna Dinesen, Det Nationale Videnscenter for Cykelfremme
 • Hvor er der potentiale for cykelfremme? Brug af GIS til kortlægning af cykelvaner v/Jasper Schipperijn, Syddansk Universitet
 • Europæisk undersøgelse af afstand mellem cyklist og bilist v/Anne Eriksson, Vejdirektoratet
 • Sikrere vejudformninger på baggrund af cyklistulykkesdata fra politi v/Anne Eriksson, Vejdirektoratet

Beskrivelse

7. linje Trafikmodeller Lokale 5 (5.sal)

Special Session

Cross border transport in data, analysis and modelling

Mødeleder: Camilla Brems

Program:

 • Analysis of cross border rail projects v/Per Erikson, Trafikverket
 • Norwegian Experiences with the representation of cross border flows v/Trude Tørset, NTNU & Oskar Kleven, Statens Vegvesen (tbc)
 • New data collection for transport modelling on the Øresund-border v/Camilla Riff Brems Transportministeriet & Thomas Skovgaard, Øresundsbro Konsortiet
 • Can cell phone data contribute to a representation of cross border flows and behaviours? v/tbd
 • Kalibrering af trafikmodeller med GPS-data v/Stig Grønning Søbjærg, Rambøll

Beskrivelse

8. linje Trafiksikkerhed Lokale 2

Special Session: Hastighedsgrænser i tættere bebyggede områder

Mødeleder: Lárus Ágústsson

Program

Introduktion: v/Henrik Harder & Andreas Willer, Holbæk kommune; v/Lárus Ágústsson, COWI

Internationale erfaringer med 30 km/t i tættere bebyggede områder i vores nabolande v/Søren Troels Berg, Københavns kommune

Paneldebat 

 • Per Clausen, Aalborg Kommune;
 • Jens Peter Hansen, Cyklistforbundet;
 • Dennis Lange, FDM;
 • Anders Rody Hansen, DI

Beskrivelse

TECHNICAL SESSION

PtX anlæg og besøg hos Port of Aalborg

Aalborg Havn & AAU gør klar til storskalaproduktion af e-methanol og brint ved hjælp af stort testanlæg.

Et nyt projekt på Aalborg havn skal sætte skub på udviklingen af grønne brændstoffer lavet på kulstof udvundet af restprodukter som røgudledning, madaffald og spildevand. Testanlægget på Aalborg Havn skal fungere som led i opskalering af teknologien.

På turen kan du se anlægget, lære om driften og mål med anlægget.

Du kan tilmelde dig her

14:30
14:45
KAFFE PAUSE

Tid til at besøge udstillingen

14:45
16:15
1. linje Mobilitet & Adfærd Lokale 3

Workshop: Cykelfremme uden for De Københavnske Cykelsaloner

På denne workshop vil der være en beskrivelse af cykelvirkeligheden og de problemer det giver, at der ikke eksistere velformulerede løsninger for cykling i mindre byer. Derefter vil der være en diskussion til at igangsætte det vigtige livtag med de rammer, der er for at være hverdagscyklist.

Workshoppen kommer omkring tre overordnede emner:

 • Cyklister
 • Ruter, fremkommelighed og trafiksikkerhed
 • Udstyr, software og fortællinger.

Oplægsholdere:

 • Lasse Schelde, Ingeniørforeningen IDA
 • Gunvor Riber Uggerhøj, Ingeniørforeningen IDA og NIRAS
 • Henrik Lundorff, uafhængig

Beskrivelse

2. linje Samfundsøkonomi på transportområdet Auditorium

Transportens eksternaliteter

Mødeleder: Morten Mørkbak

 • Erhvervseffekter ved national roadpricing v/Anders Rody Hansen, DI Transport & Kristian Kolstrup, EY Economics (abstrakt)
 • Inddragelse af sundhedsgevinster i samfundsøkonomisk optimal udvidelse af supercykelstinetværket v/Mads Paulsen, DTU Management (udvidet resumé)
3. linje Godstransport Lokale 6 (5.sal)

Special Session: Nutidens og fremtidens havnekapacitet – mellem markedsøkonomi og planøkonomi

Mødeleder: Michael Henriques

Program

 • Kortlægning af de danske erhvervshavne v/Mikkel Zwergius Christensen, Trafikstyrelsen
 • Analysen af ”Betydningen af virksomhederne i tørbulkområdet på Prøvestenen” v/Ricco Borring Winther, NIRAS.
 • Udvidelsen af Aarhus havn v/Thomas Haber Borch, Aarhus Havn
 • Problemstillingerne omkring nationale interesser og den kommende nationale havnestrategi v/Jakob Svane, DI

Beskrivelse

4. linje Trafikpolitik Lokale 1

Bedre samspil i transportens omstilling

Moderator: Torben Kudsk Lund

 • Hvordan opnås bedre samspil mellem stat og kommuner i transportens omstilling? v/Henrik Gudmundsson, CONCITO (udvidet resumé)
 • Grøn omstilling kræver ny tilgang til infrastrukturbeslutninger v/Søren Have, CONCITO (udvidet resumé)
 • Kommunale udfordringer i forhold til lokale klimaplaner på trafikområdet v/Morten Skou Nicolaisen, Århus kommune & v/tbc, Odense kommune
5. linje Trafikkens energi-, klima- og miljøforhold Lokale 4 (5.sal)

Ladeinfrastruktur og elbusser

Mødeleder: Lars Overgaard

 • Vejdirektoratets tilskudspuljer til offentligt tilgængelige ladestandere v/Lea Andreasen, Vejdirektoratet (udvidet resumé)
 • Erfaringer med drift af elbusser i Movia v/Victor Hug, Movia (artikel)
 • With so many battery electric buses in operation, why are fuel cell electric buses more relevant than ever? v/Kristina Fløche Juelsgaard, Ballard Power Systems Europe A/S (artikel)
6. linje Cykeltrafik Lokale 7 (5.sal)

Special session: Tværkommunale cykelsamarbejder i Danmark – forskellige veje til et fælles mål

På denne special session vil du høre om visionen hos de nu fem tværkommunale cykelsamarbejder, om status for deres arbejdet og om værdien og vigtigheden af organiserede tværkommunale cykelsamarbejde, hvis vi skal lykkes med en fælles vision om at vækste cyklen som transportmiddel. Sessionen vil sluttes af med en fælles drøftelse.

Facilitator: Sidsel Birk Hjuler, Buro Happold

Oplæg:

 • Supercykelstisamarbejdet er meget mere end bare cykelinfrastruktur v/Signe Helledi, Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen
 • Hvordan Supercykelstisamarbejdet i Region Midtjylland arbejder med supercykelstikonceptet og hvorfor v/Signe Strandvig, Supercykelstisamarbejdet i Region Midtjylland
 • Hvordan ”Fælles om cykling i Region Sjælland” bygger bro mellem spredte cykelkommuner v/Malte Vinding, Region Sjælland og Frederik Hoedeman, Gate 21
 • Cykelalliance Syd – cykelfremme med politisk partnerskabserklæring som platform v/Anne From, Region Syddanmark
 • Cykelforum Fyn – fælles fynsk samarbejde om styrket cykelinfrastruktur, cykelfremme og cykeloplevelser v/Teis Løgstrup Bro, Byregion Fyn

Beskrivelse

7. linje Trafikmodeller Lokale 5 (5.sal)

Special Session: Udviklingen inden for store trafikmodeller i Danmark og Sverige

Mødeleder: Camilla Riff Brems

Program

 • Prioriteter i opdatering og videreudvikling af Grøn Mobilitetsmodel v/Marco Paoli, Vejdirektoratet
 • Sund og Bælts arbejde med en ny model med fokus på forbindelser til udlandet og mellem landsdelene v/Camilla Riff Brems, Transportministeriet & Christian Frank, Sund & Bælt
 • Trafikverkets arbejde med version 4 af den nationale trafikmodel SAMPERS v/Svante Berglund, Trafikverket

Beskrivelse

8. linje Trafiksikkerhed Lokale 2

Cykelulykker – hvordan kommer vi videre?

Mødeleder: Tanja Kidholm Osmann Madsen

 • Fuld på cykel v/Anette Jerup Jørgensen, Københavns Kommune & Jesper Søndergaard Hemmingsen, Rådet for Sikker Trafik & Henning Algreen Pedersen, Københavns Politi (udvidet resumé)
 • Nye veje mod færre cykelulykker v/Harry Lahrmann, AAU (artikel)
Trafikdage 2022
Fold ud
Print
22. august
08:30
09:15
REGISTRERING OG KAFFE
09:15
11:00
Indledningssession (Forhallen/torvet)
 • Velkommen til Trafikdage v/Harry Lahrmann, Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet
 • Keynote tale om Fremtidens mobilitet v/ Pieter Litjens, General Director of CROW, The Netherlands
 • Keynote tale om største branchens udfordringer i dag v/Karsten Lauritzen, DI Transport
 • Interviewrunde med transportminister Trine Bramsen, transportordfører Henning Hyllested, Enhedslisten og direktør Karsten Lauritzen, DI Transport om aktuelle transportpolitiske emner.

Runde 1: Interview med Trine Bramsen og Karsten Lauritzen. Udfordringer på cykelområdet med udgangspunkt i 2022 som Cyklens År.

Denne runde vil tage udgangspunkt i infrastrukturplanens cykelpulje, men også trængslen på de store byers cykelstier og cyklister sikkerhed vil blive diskuteret.

Runde 2: Interview med Trine Bramsen og Henning Hyllested om ligestilling og ulighed i transport.
Denne runde vil adressere om det er nødvendigt med særlige indsatser for fremme af ligestillingen på transportområdet og diskutere hvordan uligheden kommer til udtryk på transportområdet.

Runde 3: Interview med Trine Bramsen, Henning Hyllested og Karsten Lauritzen og transportforskningens finansiering.
Denne runde vil tage udgangspunkt i Professor Otto Anker Nielsens og Lektor Harry Lahrmanns debatindlæg på Altinget i juni 2022.

Moderator: Anne-Katrine Harder

11:00
11:30
KAFFE PAUSE

Husk at besøge udstillingen eller prøve en tur i en elbus!

11:30
13:00
Executive session “Klima, trafikvækst og infrastruktur” (Auditorium)

Moderator Susanne Krawack, Concito

Denne session ser på om vi både kan nå klimamålene og køre så meget mere i bil, som Infrastrukturplanen forudsætter.

 • Indledning og motivation v/Søren Have, Concito

  Dynamikken mellem trafikvækst og behov for infrastruktur?

 • Hvad vil en lavere trafikvækst betyde for samfundsøkonomien i ny infrastruktur? v/Mogens Fosgerau, KU

 Hvordan og hvornår kan vi bygge infrastruktur med lavere CO2-aftryk? 

 • Hvordan kan CO2-udledningen fra anlæg estimeres og nedbringes i konkrete projekter? v/Tine Lund Jensen, Vejdirektoratet

 Wales revurderer deres infrastrukturplan

 • The future of road building in Wales in the context of climate goals v/Lynn Sloman, Chair of the Roads Review Panel (NB: Video oplæg)

 Fælles diskussion

Hvad betyder ovenstående viden for Infrastrukturaftalen? Er CO2 fra anlæg uden væsentlig betydning? Vil det være fornuftigt at udskyde meget CO2 udledende projekter?

Executive session “AI i modellering og styring af trafik” (Lokale 4)

Moderator Francisco Pereira, DTU

As with many other areas, Transport has also seen a significant number of new concepts and applications involving Artificial Intelligence, both from a modeling perspective but also from an operational one, such as traffic management. In this session, we review some of the latest developments in AI, modeling and traffic management, but also contrast with existing “classical” approaches.

Program:

 • Introduction and motivation v/Francisco Pereira, DTU
 • Machine learning approaches for transport predictions problems: are we making progress in the right direction? v/Filipe Rodrigues, DTU

In this talk, I will discuss the importance of stationarity, strong baselines and benchmarks in transport prediction problems. I will show how recent state-of-the-art approaches can often be outperformed by simple naïve baseline methods, discuss the current direction that the field is taking and provide recommendations regarding best practices.

 • Simulation- and data-driven public transport operations v/Erik Jenelius, KTH

I will talk about simulation-based approaches in public transport operations, and how increasingly available demand and supply data can enhance the model input and calibration.

 • Traffic Management and data in the City of Copenhagen v/Kim Brochmann Møller, Københavns Kommune

What is needed from AI in order to deliver experienced value for the road users and micro mobility? Inspirations for practitioner wondering how to bridge the gap between the vast amount of data collected and data availability to a proper data driven approach with lag data, lead data, and forecasting on the operational level.

Panel discussion

What are the benefits of these new technologies, and how far are they from solving the most important problems? How can we build the best of both worlds?

Executive session “Ladeinfrastruktur” (Lokale 2)

Referat

Moderator Mette Skamris, Aalborg Kommune

I denne session ser vi på Ladeinfrastruktur i en version 2.0, og vi skal ikke diskutere om vi skal etablere ladeinfrastruktur. Vi skal høre om og drøfte hvad har vi lært indtil nu og hvilke dilemmaer og udfordringer ligger der fortsat foran os set fra forskellige perspektiver – Hvad skal vi sammen have fokus på, så vi kommer i mål.

Program

 • Ladeinfrastruktur set fra et statslig perspektiv v/Kontorchef Gyrithe Rosenlund, Transportministeriet
 • En effektiv og smart ladeinfrastruktur v/Senior Researcher Peter Bach Andersen, DTU

Hvordan sikre vi os at Danmark får en ladeinfrastruktur som både effektivt dækker danskernes ladebehov – samtidig med at den tænkes sammen med det danske elnet og vedvarende energiproduktion? DTU arbejder med elbilsbranchen om at komme smart fra start med elbilsopladning.

 • 5 veje til en sikker ladeinfrastruktur, v/Direktør Karsten Lauridsen, DI

En optimering af ladeinfrastrukturen skal være proaktiv, det er derudover vigtigt, at det ikke bliver en klods om benet på erhvervslivet og netselskaberne. Ladeinfrastrukturen er essentiel for den grønne omlægning af vores transport, især for erhvervslivet og dets langdistancekørsel.

 • Ladeinfrastruktur – Kommunernes nye udfordring v/Afdelingsleder Maria Q Vestergaard, Aalborg Kommune

Kommunerne spiller en vigtig rolle i at der etableres ladeinfrastruktur der ikke alene følger med behovet, men også er på forkant. Det er ikke en opgave der er helt ligetil; lovgivning, statslige pulje, samspillet med den kommunale budgetlægning, mange private og offentlige aktører samt forsyning, som skal have det hele til at spille sammen, en parallel proces i 98 kommuner. Giver det udfordringer ift. kompetencer og erfaringer? Giver tidspres en intern konkurrence kommunerne imellem, kan kommunerne love at der leveres ladeinfrastruktur og forsyning i 98 kommuner på en gang?

 • Fælles diskussion
Executive session “Electrification of bus transport – Next step?” (Lokale 1)

Moderator Pieter Litjens, General Director of CROW, The Netherlands

Arrangør: Dansk Person Transport

Electric busses are successfully replacing diesel-powered ones at rapid speed. By the end of 2024 one quarter (26,2 %) of the busses in Danish public transport will be electric-powered. With few or no exemptions CO2-neutral and/or emissions free public bus transport is part of the plan for PTA’s, municipalities and regions to meet their climate reduction targets. So far however e-busses have been replacing existing diesel-busses one-to-one and they operate in existing networks and according to existing schedules.

Is there a Next Step in which the electrification of the bus fleet and the technological, operational and financial developments that goes along with it can change the way we deliver public transport to the passengers and the role the bus plays in the local and regional transport system? (i.e. beyond merely replacing existing diesel busses)

Program

Opening: The need for a Next Step? by Pieter Litjens, General Director of CROW, The Netherlands

Public tendering of electric bus operation – so far, by Lasse Repsholt, Head of public transport, Danish Passenger Transport

832 electric busses tendered in DK from 2017 to 2022. DPT sums up the bus operators experience and learning points from tendering and operations so far. How can the PTA’s adjust and improve tendering conditions to continually ensure the best and most innovative e-bus solutions at the lowest cost?

Aarhus: A growing city in search for new answers to mobility by Martin Pape, Municipality of Aarhus

The City (and the municipality) of Aarhus is growing in terms of people and in terms of ownership and use of cars. Congestion is correspondingly growing impeding mobility and the use of cars is undermining the municipalitys ambition of carbon neutrality by 2030. These problems are addressed in a recent report from the Committee for the future’s high-class public transport (Udvalget for fremtidens højklassede kollektive trafik) which also sets the ambition of placing public transport centrally in strategic urban planning, promote active mobility (walk, bicycle) and create a less car dependent city.

An electric bus, not just a bus, by Jonas Helsner, Nordic Sales Director

Electromobility – with busses at the forefront – is disrupting the ICE and paves the way for innovative solutions and new perspectives on how the bus transport can contribute to sustainable public transport and sustainable cities.

Executive session “Cyklens år” (Lokale 3)

Moderator Lars Moustgaard, Vejdirektoratet

2022 er udpeget Cyklens år i Infrastrukturplan 2035. Året skal være med til at skabe et større fokus på, hvordan cyklen bliver et attraktivt valg i hele landet, samtidig med at Danmark i år også er vært for Tour de France. Det betyder mange nye cykelprojekter i hele landet, grundlæggelsen af et Nationalt Videnscenter for Cykelfremme, styrkelse af de nationale cykelruter og i alt fire cykelkampagner, der skal fremme cyklismen.

Program:

Overordnet om Cyklens År – Jonas Wamsler, Vejdirektoratet

Videnscenter for cykelfremme – Anna Dinesen, Vejdirektoratet

Det Nationale Videnscenter for Cykelfremme blev etableret som en del af infrastrukturplan 2035, og i marts 2022 lancerede videnscentret en online vidensplatform på cykelviden.dk. Videnscenteret arbejder for at samle og gøre eksisterende viden om cykelfremme tilgængelig for alle på cykelviden.dk, så alle interessenter nemt kan tilgå den samme opdaterede viden. Videnscenteret vil derudover hvert år udarbejde en række nye vidensprojekter, der skal supplere den eksisterende viden og klæde alle interessenter, ikke mindst kommunerne, endnu bedre på i arbejdet med at fremme cyklen som transportmiddel. På dagens session vil vi præsentere videnscenteret arbejde og organisering og de mange spændende vidensprojekter, der allerede at igangsat.

Kampagner i Cyklens År ’22 – Louis Paldrup, Vejdirektoratet

Med visionen om at promovere hverdagscykling i hele landet lancerer Transportministeriet og Vejdirektoratet fire cykelkampagner i løbet af Cyklens År ’22, henvendt til henholdsvis børn og deres forældre, unge mennesker, der stiller cyklen, cyklister på landeveje uden cykelsti og befolkningen uden for de største byer, som cykler mindre. Få et indblik i hvordan kampagnerne rammer de forskellige målgrupper med tilpassede budskaber og opfordringer.

Trafikafvikling m.v under Tour de France – Søren Carlsen Kjemtrup & Anette Olesen, Vejdirektoratet

I år lagde Tour de France, ruten omkring Danmark. Hør om arbejdet bag kulissen for trafikafviklingen og at få en Grand Tour igennem det danske land under sommerens store folkefest.

13:00
14:00
FROKOST

Husk at besøge udstillingen eller prøve en tur i en elbus!

14:00
15:30
1. linje Mobilitet & Adfærd (Lokale 1)

Transportfærd

Mødeleder Helle Huse, Rambøll

 • Hvad betød Coronakrisen for danskernes Transportvaner? v/ Hjalmar Christiansen, Center for Transport Analytics, DTU (abstrakt)
 • Busser og burgere v/Jeff Risom & Andreas Røhl, Gehl (abstrakt) aflyst
 • Børn og unges transportvaner i udsatte byområder v/Anette Jerup, Via Trafik & Oskar Jäger Funk, Teknik og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune (artikel)
 • Elever som trafikeksperter – adfærd før anlæg v/Johan Heichelmann, Trafik i Børnehøjde & Nanna Lybæk Knudsen, COWI (udvidet resumé)
2. linje Mobilitet & Adfærd (Lokale 7)

Dataindsamling, modellering og MasS

Mødeleder Annette Kayser, Københavns Kommune

 • Analyse og implementering af DLT-anlæg i Danmark v/Michael Caspersen, AAU (artikel)
 • Smartphone-baseret dataindsamling i Transportvaneundersøgelsen – Resultater og erfaringer fra pilotprojekt v/Marie Karen Anderson, DTU Management (udvidet resumé)
 • Critical mass for MaaS – Debunking Myths v/Søren Sørensen, SFMCON ApS (udvidet resumé)
3. linje Trafikpolitik (Lokale 2)

Workshop: Funktionsudbud for mobilitet

Moderator Gustav Friis, Aarhus Kommune

Formål
På denne workshop ønskes der at samle keypersoner fra kommuner, trafikselskaber, Rejsekort og Rejseplanen, KL, forskningsverdenen m.fl. for at udarbejde en mock-up af et funktionsudbud på mobilitetsområdet. Der vil blive arbejdet med en bynær- og en oplands-case.

Program:

 • Hvorfor snakker vi overhovedet om funktionsudbud v/Gustav Friis, Aarhus Kommune
 • Hvad ved vi om funktionsudbud andre steder? v/Susanne Krawack, Concito
 • Forsøg med elektriske løbehjul i Frederikshavn v/Line Kidmose, NT
 • Samkørsel i udbud v/Anette Enemark, Movia
 • Hvad siger operatørerne? v/Lasse Repsholt, Dansk Persontransport

Tre diskussionsområder:

 • Landområder og Demand Responsive Transport
 • First-last mile problematikken
 • Knudepunkter –kollektivtrafik + mikromobilitet

Beskrivelse

4. linje Trafikmodeller (Lokale 5)

Aktivitetsbaserede modeller
Mødeleder Jeppe Rich, DTU Management

 • Reinforcement Learning for Autonomous Mobility-on-Demand Systems v/Filipe Rodrigues, Daniele Gammelli, Kaidi Yang, James Harrison, Francisco C. Pereira & Marco Pavone, DTU (udvidet resumé)
 • Implementation of a Danish activity-based model v/Mayara Moraes Monteiro, Ravi Seshadri & Carlos M. Lima Azevedo, DTU (udvidet resumé)
 • Disaggregeret modellering af efterspørgsel v/Filip Vang, Københavns Kommune (abstrakt)
 • Håndtering af BRT i trafikmodeller v/Jonas Lohmann Elkjær Andersen, Movia (abstrakt)

 

5. linje Trafiksikkerhed (Lokale 4)

Motorkøretøjer
Mødeleder Lárus Ágústsson, COWI A/S

 • Evaluering af pilotprojektet med ATK v/Thomas Skallebæk Buch & Poul Greibe, Vejdirektoratet (udvidet resumé)
 • An online intervention against speed offending: Largescale randomized controlled trial in Denmark v/Anne Vingaard Olesen, Tove Hels, Tanja Kidholm Osmann Madsen, Mette Møller, Kim Møller, Hanne Stevens, Jesper Sølund, Harry Lahrmann, AAU m.fl. (udvidet resumé)
 • Varebiler, lastbiler og trafiksikkerhed: Ulykkesdata, risikotal, forekomst og to nye undersøgelser v/Bjørn Olsson & Jesper Søndergaard Hemmingsen, Rådet for Sikker Trafik (udvidet resumé)
6. linje Cykeltrafik (Lokale 3)

Special Session: Cykelandelen falder: ved vi hvad vi skal gøre?
Mødeleder Lars Moustgaard, Vejdirektoratet

Formål
Sessionen vil give indblik til en overordnet status over tilstanden over cykeltrafikken, og præsentere hvilken viden og værktøjer der findes til at fremme prioritering af arbejdet med cykeltrafikken. Der faciliteres en kvalificeret debat om, hvad der bør gøres og hvornår det bør gøres. Har vi på nuværende tidspunkt den fornødne viden til at kunne sætte ind mod den faldende cykelandel, eller mangler vi stadig svar på det helt essentielle spørgsmål om, hvad ”der virker”?

Oplæg:

 • Cykelandelene falder: En pseudo-panelanalyse af danske cyklister v/Jeppe Rich, DTU Management
 • Supercykelstierne: Planlagte ruter og erfaringer v/Sekretariatet for Supercykelstier
 • Samfundsøkonomisk prioritering af cykelnetværksudvidelser v/Mads Paulsen, DTU Management
 • Analyse af cyklistforsinkelser baseret på gps-data v/Thomas Kjær Rasmussen, DTU Management

Beskrivelse

7. linje Kollektiv trafik (Lokale 6)

Special session: Busdrift i centrale korridorer

Moderator Anil Sharma, Trafikselskabet Movia

Formål
I denne session vil vi høre 4 oplægsholdere og deres syn på hvordan de har brugt Movias koncepter og tilgang til udvikle og forbedre den kollektiv trafik, således busproduktet er mere synlig og en integreret del af byrummet. Alle projekterne befinder sig på forskellige niveauer – fra idé til implementering af løsningen.

Oplæg

 • Trafikselskabets Movia involvering i projektet +Way på linje 500S mellem Glostrup St. og Avedøre Holme v/Linda Quach, Movia
 • Hvordan kan BRT-inspirerede tiltag i Holbæk bidrage til udvikling af byen og samtidigt reducere trængsel v/Ida Andersen, Holbæk Kommune
 • Karakteristika ved forskellige linjeføringsalternativer for BRT på linje 400S v/Simon Baadsgaard, Movia
 • Hvilken tilgang har Trafikselskabet Sydtrafik anvendt ift. trængselsudfordringer i købstæderne? v/Lotte Stensberg, Sydtrafik

Beskrivelse

8. linje Politiske Partier (Auditorium)

Workshop med Enhedslisten: Kan man måle det hele?

Moderator Lasse Schelde, Enhedslisten

Workshop om metoder til prioritering af infrastrukturprojekter.

Enhedslisten oplever, at den interne rente tillægges alt for stor vægt når infrastrukturprojekter prioriteres. I workshoppens første halvdel vil vi derfor diskutere validiteten af infrastrukturprojekters interne rente beregnet efter Transportministeriets manual for samfundsøkonomisk analyse. Diskussionen vil blandt andet handle om usikkerheden på de parametre, der indgår i analyserne, og betydningen af parametre, som der ikke regnes på, fx naturværdier og barriereeffekter.

I workshoppens anden del vil vi diskutere, hvordan den interne rente kunne suppleres med eller måske erstattes af andre metoder, hvor ikke effekter, der ikke eller kun med stor usikkerhed kan bestemmes økonomisk, indregnes.

Program:

Velkomst v/Henning Hyllested, Enhedslisten

Del 1 Samfundsøkonomiske metoder til prioritering af infrastrukturprojekter

 • Trafikøkonomiske beregninger v/Mogens Fosgerau, KU
 • Hvordan sikres det at de beslutninger vi tager, fører os i retning af vores overordnede mål? v/ Søren Have, Concito.

Debat i grupper / eller spørgsmål til oplægsholderne

Del 2 Alternative metoder til prioritering af infrastrukturprojekter

 • Multikriterie model. v/Michael Bruhn Barfod, DTU
 • Fra silotænkning til helhedstænkning v/Lars Autrup, Arkitektforeningen

Beskrivelse

15:30
16:00
KAFFE PAUSE

Husk at besøge udstillingen eller prøve en tur i en elbus!

16:00
17:30
1. linje Mobilitet & Adfærd (Auditorium)

Trafik i bymidten
Mødeleder Annette Kayser, Københavns Kommune

 • Erhvervsanalyse – Mindre biltrafik i Middelalderbyen v/Vibeke Forsting & Morten Brunø, COWI (udvidet resumé)
 • Analyse af kommunale p-normer og ny case med lokale forhold for dobbeltudnyttelse ved parkering v/Peter Nielsen Mains, Sweco A/S (udvidet resumé)
 • Nye strategiske greb i mobilitetsplanlægning – med inspiration fra belgiske byer v/Sine Sola Olesen & Maria Wass-Danielsen, Urban Creators (udvidet resumé)
 • Flexible Parking Standards and Sustainable Mobility Choices – Swedish perspectives v/Todor Stojanovski, KTH Royal Institute of Technology (artikel)
2. linje Mobilitet & Adfærd (Lokale 1)

Special Session: Roaming funktion mellem MaaS agenter

Moderator Søren Sørensen, ITS Danmark

NOMAD projektaktører vil på sessionen gå et spadestik dybere på nogle forskningsspørgsmål:
• Under hvilke tekniske, juridiske og kommercielle forhold vil grænseoverskridende MaaS-koalitioner udvikle sig?
• Hvem er “vinderne” og “taberne” i et funktionelt grænseoverskridende nordisk MaaS-scenarie?
• Repræsenterer et funktionelt nordisk MaaS-scenarie et mere modstandsdygtigt transportlandskab i Norden?
• Er “big-bundle” MaaS nødvendig for udviklingen af grænseoverskridende nordic MaaS?

Paneldeltagere:

 • Eivind Farstad, Transportøkonomisk institutt (TØI)
 • Søren Sørensen, ITS Danmark
 • Søren Bom, Region Hovedstaden
 • Hans Arby, Rise Institutes of Sweden

Beskrivelse

3. linje Trafikpolitik (Lokale 2)

Special Session
Mødeleder Ninette Pilegaard, DTU Management

Kilometerbaseret og CO2-differentieret vejafgift for lastbiler

Moderator: Per Skrumsager, TRM

Baggrund: Med den politiske aftale om vejtransport fra december 2020 blev det besluttet, at omlægge vejafgifterne på lastbiltrafik fra en periodebaseret til en kilometerbaseret vejafgiftsordning.

Program:

 • Politiske aftaler v/Per Skrumsager, TRM
 • Erfaringer & best practise fra udlandet v/Lise Jonassen & Jacob Achtirski Døjholt, Sund & Bælt
 • Teknisk løsning v/Martina Zabic & Lise Jonassen, Sund & Bælt
 • Rammerne i EU-retten v/Henrik Clemmensen, Vejdirektorat
 • Analysegrundlag v/Thomas Ross Pedersen, Vejdirektorat og Camilla Brems, Sund & Bælt

Beskrivelse

 

4. linje Trafikmodeller (Lokale 5)

Special Session
Mødeleder Adnan Jelin, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Nye datakilder som grundlag for trafikmodeller og analyser

Arrangør: Thomas Sick Nielsen, Vejdirektoratet

I forbindelse med opdateringen af basisåret for Den Grønne Mobilitetsmodel/Landstrafikmodellen er der behov for at afsøge mulighederne for at inddrage nye datakilder.

Oplæg:

 • Ny opdatering af Landstrafikmodellens basisår og muligheder i nye datakilder v/ Thomas S.Nielsen, Vejdirektoratet
 • Teledata som grundlag for en turmatrice v/Stig Grønning Søbjærg, Rambøll
 • GPS-data fra Connected cars som grundlag for en bilmatrice v/Peter Ravn, Cowi
 • Mulighederne for at benytte rejsekortdata til at repræsentere ture med offentlig transport v/Adnan Jelin & Mette Nygaard, Trafikstyrelsen
 • Fusion af datakilder for et samlet billede af rejsemønstre i den offentlige transport v/Rasmus Dyhr, Rapidis
 • Kilder til trafikken over grænserne. Muligheder i nye datakilder v/Anders Tønning, Vejdirektoratet

Beskrivelse

5. linje Trafiksikkerhed (Lokale 4)

Infrastruktur
Mødeleder Thomas Skallebæk Buch, Vejdirektoratet

 • Eneulykker med dræbte cyklister 2010-2019 v/Lotte Brædder Francke, Vejdirektoratet (udvidet resumé)
 • Cyklisters sikkerhed i rundkørsler i byer v/Michael Sørensen, Thomas Skallebæk & Buch, Morten L. Jensen, ViaTrafik & Winnie Hansen, Vejdirektoratet (artikel)
 • Masseudpegning af gode trafikale løsninger v/Søren Troels Berg & Mathias Skinbjerg-Holm, Københavns Kommune (udvidet resumé)
6. linje Cykeltrafik (Lokale 3)

Special Session

Modellering af cykeltrafik i trafikmodellen Compass

Moderator Sidsel Kjems, Københavns Kommune

Baggrund og formål
Københavns Kommune er i 2022 begyndt at anvende trafikmodellen COMPASS på konkrete projekter. COMPASS sekretariatet vil med denne session give indsigter i modellering af cykeltrafik, både ud fra et teoretisk perspektiv og et anvendelsesorienteret perspektiv.

Program

 • Modellering af cykler i Compass v/Filip Vang, Københavns Kommune
 • To konkrete cases: Cykelbroer og Supercykelstier v/ Mario Milutinovic & Jeppe Paludan-Müller, Københavns Kommune
 • Simuleret eller talt cykeldata – Sidsel Kjems & Julia Hofman, Københavns Kommune

Beskrivelse

7. linje Kollektiv trafik (Lokale 6)

Workshop

Mødeleder Jonas Lohmann Elkjær Andersen, Trafikselskabet Movia

Winback – hvordan vinder vi passagerer tilbage?

Oplæg:

 • Kommunale investeringer i passagervækst: Hvad og hvornår? v/Søren Lyngenbo & Lasse Repsholt, Dansk PersonTransport (artikel)
 • Hvordan kommer den kollektive trafik ud af krisen? v/Hjalmar Christiansen, DTU (Beskrivelse)
8. linje Klima & Infrastruktur (Lokale 7)

Mødeleder Tove Hels, Dansk Vejforening

 • Klimakrav i praksis v/Helle Hagen Blæsbjerg, Vejdirektoratet
 • Biodiversitet langs vejen v/Lars Linneberg, Vejdirektoratet
 • Nyt bærelag med stor CO2-besparelse v/Ole Grann Andersson, Teknologisk Institut (artikel)
18:30
22:00
Konferencemiddagen

kl. 18.30 Konferencemiddagen i Musikkens Hus

 

22:00
00:00
Afterparty

Afterparty på baren “Proud Mary” (Jomfru Ane Gade 6, Aalborg) – husk dit navneskilt med, så får du gratis drikkevarer i en time fra kl.22!

23. august
08:30
10:00
1. linje Mobilitet & Adfærd (Auditorium)

Special session: Unge skaber ny mobilitet med samkørsel

Moderator Ida Blinkenberg Lidell, nabogo

Hovedfokus i denne session er, hvordan mobiliteten forbedres, når de unge kører sammen og derved giver hinanden meget mere mobilitet. Med Nordjylland som case ser vi, hvilken ny mobilitet der er skabt af de unge via samkørselsappen nabogo.

Oplægsholdere

 • Derfor betyder det noget, hvordan vores elever kan komme frem i hverdagen, v/Thomas Svane Christensen, Rektor på Frederikshavn Gymnasium
 • Analyse af mobiliteten med særligt fokus på unges mobilitetsudfordringer samt rammesætning af samarbejde med uddannelsesinstitutioner v/Oliver Mathiasen, nabogo
 • Min adfærdsændring – hvorfor udbød jeg de tomme sæder i min bil, og hvordan var oplevelsen af at koordinere samkørsel – og ikke mindst køre sammen? v/Sebastian Bertel Iversen, Chauffør
 • Min adfærdsændring – hvilke barrierer/overvejelser havde jeg, første gang jeg anmodede en chauffør om et lift? Hvordan var de første oplevelser af samkørsel – praktisk, socialt, økonomisk. Er det en transportform, jeg holder fast i? v/Johannes Christiansen, passager

Beskrivelse

 

2. linje Godstransport (Lokale 3)

Måling af godstransport

Mødeleder Michael Henriques, COWI

 • Konsekvenser af større og tungere lastbiler på danske veje v/Andreas Kildegaard Pedersen, Ole Kveiborg, Niels Jørgen Jørgensen & Dorte Ravn, COWI (udvidet resumé)
 • Brug af skibs positionsdata som indikator for aktiviteten i havne v/Peter Ottosen, Danmarks Statistik (artikel)
 • Beregningsmodeller og emissionsdata i den grønne omstilling af transportsektoren v/Lars Dagnæs, TransECO2 (artikel)
 • Managing disruptions due to time delays in Line-haul Freight Transport Networks v/Ahmed Karam, AAU BUILD (abstrakt)
3. linje Trafikpolitik (Lokale 1)

Workshop: Mobilitet på Tværs: Det skal være nemt at vælge grøn transport 

afholdes på dansk

Facilitator Victor Andrade, DTU Engineering Technology

The purpose of the workshop is to bring together academics and mobility experts from both public and private sectors to exchange ideas, and to identify opportunities and barriers for reproducing the Mobilitet på Tværs solutions at other locations. The workshop is guided by three questions: • How to introduce innovative mobility solutions by involving local citizens and together creating proposals? • What are the lessons learned from the Mobilitet på Tværs initiatives? • How to scale the Mobilitet på Tværs solutions to other Danish and Swedish cities?

Program

 • Mobilitet på Tværs – an overall presentation of the project and initiatives v/Steven Harrod, DTU
 • Groudbreaking Cases
  • Gamefication towards Cycling at Roskilde v/Rune Rasmussen, Atkins Danmark
  • Fare Free Public Transport at Slagelse v/Oliver Klanert, Slagelse Kommune
  • User Centric Green Mobility Solutions at Lejre v/Samuel Brüning Larsen, DTU
 • Group work. Participants divided in small groups to discuss the cases, highlighting their key qualities, and identifying opportunities to scale the solutions to other cities.

Participants will be divided into small groups to discuss the cases, identify their essential qualities, and discuss opportunities to scale the solutions to other cities, including facilitator prompts and critical questions for leading the discussion.

Facilitators: Jacob Hesselund Madsen & Klaus Le Roy Topholm & Samuel Larsen & Steven Harrod & and Victor Andrade, DTU

Beskrivelse (på dansk)

Beskrivelse

 

4. linje ITS (Lokale 6)

Optimering af kollektiv transport med ITS
Mødeleder Lars Jørgensen, RAW Mobility

 • Machine learning til realtidsforudsigelser af oprindelse-til-destination efterspørgsel for jernbaner med smart card og udbudsdata v/Victor Flensburg & Fabrizio Cerreto, Banedanmark; Carlos M. Lima Azevedo & Filipe Rodrigues, DTU (udvidet resumé)
 • Nye koncepter for prioritering af kollektiv trafik v/Dennis Bjørn-Petersen, Technolution B.V. (udvidet resumé)
 • Støttesystem til rutebusser – passagerernes oplevelser v/Rasmus Øhlenschlæger, AAU Build (abstrakt)
5. linje Trafikkens energi-, klima- og miljøforhold (Lokale 4)

Special Session
Moderator Katrine Fjendbo Jørgensen, Region Hovedstaden & Julie Leth, KL

Hvor står vi med udrulningen af ladeinfrastruktur i Danmark?

Sessionen sætter fokus på hvordan det går med omstilling til elbiler.

Oplæg:

 • FDM giver deres bud på forbrugerens situation i omstillingen til elbilejer v/Torben Kudsk og Ilyas Dogru
 • Dansk eMobilitet giver branchens bud på, hvor langt vi er med opsætning af ladeinfrastruktur v/Søren Jakobsen, Green Power Denmark
 • Vejdirektoratet og/eller TRM præsenterer deres tiltag for statsvejnettet og giver deres bud på, hvornår vi kan forvente, at elbilisterne kan køre frit rundt i landet uden at holde i kø ved en ladestander på motorvejen v/Jesper Kaae, Vejdirektoratet
 • Lovhjemlen for kommunerne til at lave udbud, medfinansiere ladeinfrastruktur og statslige puljer kom alt sammen stort set samtidig i 2022. Hør, hvordan kommunerne har taklet den situation og hvilke udfordringer, de nu står med v/Thomas Pelle Hjorth, Hillerød Kommune
 • Vejdirektoratets håndbog for planlægning og etablering af ladeinfrastruktur til elbiler v/Helle Huse, Rambøll
 • Kommunernes arbejde med ladestrategier og udbud på ladeinfrastruktur v/Ronja Sørensen, Rambøll

Beskrivelse

6. linje Cykeltrafik og trafiksikkerhed I (Lokale 5)

Observationer af bløde trafikanter
Mødeleder Tanja Kidholm Osmann Madsen, AAU BUILD

 • Hvordan ser det ud med brugen af cykelhjelm i Danmark? Udviklingen fra 2004 til 2021 v/Mathilde Strunge Kany, Rådet for Sikker Trafik (udvidet resumé)
 • Mikromobilitet med og uden motor – Evaluering af adfærd og hjelmbrug v/Michael Sørensen, Simone D. Thomsen, Annette D. Pedersen & Morten L. Jensen, Via Trafik (artikel)
 • Motionsløbere er både sunde og sikre v/Morten L. Jensen, Via Trafik (artikel)
 • Feasibility of detecting cyclists’ phone use with computer vision v/Felix Siebert, Christoffer Riis, Jakob Kristensen, Oguzhan Gül, Kira Hyldekær Janstrup, Hanhe Lin, Francisco Camara Pereira & Frederik Boe Hüttel, DTU
7. linje Kollektiv trafik (Lokale 2)

Special Session
Moderator Anette Enemark, Trafikselskabet Movia

Unges mobilitet: Hvordan kollektiv mobilitet understøtter det gode ungeliv

Sessionen showcaser de konkrete løsninger og tiltag trafikselskaberne har i værktøjskassen for at øge mobiliteten til ungdomsuddannelserne og skabe rammerne om det gode ungeliv, uafhængig af far og mor eller egen bil.

Oplæg

 • Strategisk samarbejde med uddannelsesinstitutioner og Campus v/Anette Enemark, Movia
 • Målrettede ungeløsninger i flextrafikken v/Lotte Stensberg, Sydtrafik
 • Delemobilitetsløsninger målrettet unge v/Kristina Rosenørn Kristensen, Nordjyllands Trafikselskab
 • Busser til unge v/Per Elbæk, Midttrafik

Beskrivelse

8. linje Technical session (Mødested ved sekretariatet)

En rundvisning i autonomous Fjordbus “GreenHopper”

Center for Logistik & Samarbejde er i gang med at udvikle en autonomous fjordbus – fossil fri el-færge gennem Limfjorden.

Målet med fjordbus-projektet er, at det skal munde ud i en 100 procent eldrevet og førerløs færgeforbindelse mellem Aalborg og Nørresundby. Bussen på vandet skal forbedre mobiliteten for nordjyderne og styrke Aalborg som turistdestination.

Vær med på en testur! (max 20 personer) Tilmeld dig her

Mere om Fjordbussen

 

10:00
10:30
KAFFE PAUSE

Husk at besøge udstillingen eller prøve en tur i en elbus!

10:30
12:00
1. linje Mobilitet & Adfærd (Auditorium)

Mobilitetsplanlægning og samkørsel
Mødeleder Claus Lassen, AAU C-MUS

 • Tilgængelighed til hospitaler – Mobilitetsplaner for Region Hovedstadens hospitaler v/Jakob Høj, MOE A/S; Maria Wass Danielsen, Urban Creators & Morten Hass, Region Hovedstaden (udvidet resumé)
 • Bæredygtig mobilitet i landdistrikterne v/Oliver Mathiasen, AAU (artikel)
 • Moderne kollektiv trafik i Nordjylland v/Kasper Dam Mikkelsen, Nabogo & Nicolai B. Sørensen, NT (udvidet resumé)
 • Strategiske cykelknudepunkter – kortlægning og analyse i Fjordlandet med henblik på stedbunden, strategisk udvikling af det rekreative cykelrutenetværk for cykelturister v/Tina Vestermann Olsen & Ditte Bendix Lanng, AAU (artikel)
2. linje Godstransport (Lokale 3)

Special Session: Hvordan kunne klimaeffekter af e-handel reduceres, og hvilken rolle spiller cykler i den sammenhæng?

Moderator Michael Henriques, COWI

På special sessionen vil vi præsentere hovedelementerne fra E-handel og Ladcykel analyser, og sammenligne med den tidligere relevante analyser, ligesom vi vil pege på elementer der forventelig vil præge fremtiden og medvirke til et større omfang af distribution på cykel.

Oplægsholdere

 • Thomas Sick Nielsen, Vejdirektoratet
 • Michael Henriques, Henrik Køster & Younnes Tizar, COWI
 • Claus Klitholm & Morten Agerlin Petersen, Rambøll

Beskrivelse

3. linje Samfundsøkonomi på transportområdet (Lokale 1)

Samfundsøkonomisk værdiansættelse
Mødeleder Ole Kveiborg, COWI

 • Agglomerationseffekter af transportprojekter v/Ninette Pilegaard, DTU; Elias Stapput Knudsen, TRM & Anders Tønning, Vejdirektoratet (abstrakt)
 • Naturværdier og infrastrukturprojekter v/Morten Raun Mørkbak, Vejdirektoratet; Mohammed Hussen Alemua, Søren Bøye Olsena & Jesper Sølver Schoua, KU (udvidet resumé)
 • Revision af Transportøkonomiske Enhedspriser 2022 v/Thomas Christian Jensen, DTU; Elias Stapput Knudsen, TRM (artikel)
4. linje Jernbaner (Lokale 6)

Special Session
International trafik
Mødeleder Bernd Schittenhelm, Banedanmark

Efficient use of railway capacity through recasting of the timetabling process: The TTR program to recast and harmonize the European timetabling processes

Oplæg

 • Introduction to the TTR Programme v/Jelena Soskic, Banedanmark
 • A renovated timetabling process starting already 5 years ahead of the timetable v/Bernd Schittenhelm, Banedanmark
 • The Scandinavian collaboration and Banedanmark’s first experiences v/Fabrizio Cerreto, Banedanmark
 • A new type of players: non-RU applicants v/Christina Qwist Frank, DTU & Banedanmark

Beskrivelse

5. linje Trafikkens energi-, klima- og miljøforhold (Lokale 4)

Special Session
Moderator Christina Godskesen & Gent Grindvalds, Region Hovedstaden

Elektrificering af den tunge transport – Hvordan gør vi?
Mere og mere af den tunge transport ser ud til at kunne elektrificeres, men hvordan kommer vi i hus med det og hvor går grænsen for, hvad vi kan få over på el? Hvordan skal resten af erhvervstransporten takle den grønne omstilling? Det vil vi give et bud på i denne session.

Oplæg

 • En strategisk retning for drivmidler og infrastruktur v/Jeppe Juul, Rådet for Grøn omstilling
 • Elektrificering – signaler fra branchen – hvad er der behov for? v/Caroline Brüe, ITD
 • Elektrificering og infrastruktur – kan vi være sikre på at infrastrukturen følger med? v/Mette Berner Dyrberg, Vejdirektoratet
 • Teknologi og tendenser, som giver medvind – fup og fakta v/Martin Messer, e-mobility
 • Nye forretningsmodeller v/Søren Jacobsen, Dansk E-Mobilitet & Magnus Bergkvist Sørensen, Co-founder Uptimus

Beskrivelse

6. linje Cykeltrafik og trafiksikkerhed II (Lokale 5)

Cykling og trafiksikkerhed
Mødeleder Pablo Celis, Celis Consult

 • Spøgelsescyklisme – Udbredelse, kendetegn og risiko v/Michael Sørensen, Via Trafik (artikel)
 • Cyklisters tryghed ved fremført og afkortet cykelsti v/Helle Huse, Rambøll (udvidet resumé)
 • Opskriften på supercykelstier – 13 års erfaringer samlet i et koncept v/Signe Helledi, Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen (udvidet resumé)
7. linje Kollektiv trafik (Lokale 2)

Special Session

Unges mobilitet: Fremtidens mobilitets løsninger der understøtter det gode ungeliv

Moderator: Anette Enemark, Trafikselskabet Movia

Med inspirationsoplæg, et stærkt panel og afsæt i Trafikselskabernes produkter målrettet unge kigger vi fremad på, hvordan nye produkter og tilbud kan styrke unges mobilitet.

Panel: Unge fra Nordjylland, Lotte Stensberg fra Sydtrafik, Henrik Vestergaard fra Midttrafik, Eskil Thuesen fra Movia, Ole Schleemann fra NT.

Program:

 • Oplæg: Unges transportvaner v/ Kristina Rosenørn Kristensen, Nordjyllands Trafikselskab
 • Oplæg: Hvordan oplever de unge deres egen mobilitet? v/unge fra Nordjylland
 • Tema 1: Passer Ungdomskortet til de unges rejsebehov? v/Eskil Thuesen, Movia & Ole Schleemann, NT
 • Tema 2: Bus og tog er kun den halve rejse – Analyse af unges transportvaner fra Danske Regioner
 • Tema 3: Åbent punkt
12:00
13:00
FROKOST

Husk at besøge udstillingen eller prøve en tur i en elbus!

13:00
14:30
1.linje Mobilitet & Adfærd (Auditorium)

Special Session

Samkørsel fra teoretisk begreb til realistisk service i den kollektive transport

Moderator Anja Puggaard, Trafikselskabet Movia

Sessionen tager livtag med barriere for samkørsel på baggrund af de efterhånden mange erfaringer som de to trafikselskaber har fra Nordjylland og Sjælland.

Foreløbigt program for sessionen

 • Introduktion og barriere v/Peter Rosbak Juhl, Movia
 • Samkørsel i Nordjylland v/Kristina Rosenørn Kristensen, NT
 • Samkørsel på Sjælland v/Joe Jensen, Movia
 • Knudepunkter i Nordjylland v/Line Lund Kidmose, NT
 • Knudepunkter på Sjælland v/Anja Puggaard, Movia
 • Debat med paneldeltagerne:
  o Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet,
  o Nicolai Sørensen, Nordjyllands Trafikselskab
  o Gitte Christensen, Vesthimmerlands Kommune
  o Malene Kofod Nielsen, Region Nordjylland
  o Anna Thormann, Gate 21

Beskrivelse

2. linje Godstransport (Lokale 2)

Special Session

Digitale fragtdokumenter: Effektive og sammenhængende transportruter i EU

Moderator Caroline Brüel, ITD

Sessionen vil have fokus på implementeringen af EU-forordning om elektronisk godstransport (eFTI): på de nye, banebrydende muligheder som transportvirksomheder kan realisere, men også de udfordringer, der kan være ved implementeringen og gennemførelsen.

Oplæg

 • Baggrunden, formålet, indholdet og tidsplanen for den nye EU-forordning (eFTI) v/Jens Kristian Villadsen, Trafikstyrelsen
 • Potentialer, som digitalisering af fragtdokumenter og forordningen rummer for branchen v/Caroline Brüel, ITD
 • Gods fra vej til havs: potentialer ved digitalisering af fragtdokumenter v/Lars Holm, Danske Havne
 • IT-branchens perspektiv om udvikling og anvendelse af eFTI-platforme v/Morten Reimer, OptimumIT

Beskrivelse

3. linje Samfundsøkonomi på transportområdet (Lokale 1)

Special Session

Roadpricing

Mødeleder Elias Stapput Knudsen, TRM

Formålet med sessionen er at belyse, hvor vi står med den nuværende viden om roadpricing og hvor hvad vi kan forvente at blive klogere på, som følge af Sund & Bælt og DTU’s forsøg.

Oplæg

 • Hvad kan vi forvente os af Sund & Bælt og DTU’s forsøg v/Matthias Lodahl Christensen og Katrine Hauge Vej-Hansen, Sund & Bælt og Ninette Pilegaard, DTU
 • Beskatning af privatbilisme via roadpricing v/Christian Ellermann-Aarslev, De Økonomiske Råd
 • Fordele ved et tidsbaseret roadpricing v/Otto Anker Nielsen, DTU

Beskrivelse

4. linje Jernbaner (Lokale 6)

Special Session
Nye analyser på Jernbanen: Hovedstaden
Mødeleder Anders Kaas, Atkins Danmark

Oplæg

 • Fuldautomatisering af S-banen v/Joachim Bak, DSB
 • Orientering om Ringbane Syd v/Klaus S. Jørgensen, Sund & Bælt
 • DSB´s planer for den internationale passagertrafik v/Lars Krogsdam, DSB

Beskrivelse

5. linje Trafikkens energi-, klima- og miljøforhold (Lokale 4)

Elbusser, lav emissions færger og PtX
Mødeleder Lars Overgaard, Teknologisk Institut

 • Economic and environmental consequences of requirements for zero emission vessels in ferry operations in Norway v/Stephen Nkesah & Gisle Solvoll, Nord universitet (artikel)
 • Rammevilkår og strategi for omstilling af Movias flextrafik til eldrift v/Victor Hug, Movia (artikel)
 • PtX veje til og muligheder som fremtidens transportbrændstof? v/Ole Kveiborg, Mikele Diab, Morten Johansen &
  Jakob Dybdal Christensen, COWI (abstrakt)
6. linje Cykeltrafik (Lokale 3)

Special Session
Mødeleder Pablo Celis, Celis Consult

Fra Planlæggerbord til kommunal jord – om Danmarks kommende cykelknudepunktsnetværk

Denne special session vil præsentere hvordan vi med en datadreven tilgang (fra datasæt til algoritmearbejde), udvikling af nationale designprincipper som grundlag for dette- og konkrete erfaringer, bidrager til styrke arbejdet med at udrulle et Cykelknudepunktsnetværk i hele Danmark.

Oplæg

 • Et rekreativt cykelknudepunktsnetværk i Danmark v/Jesper Pørksen, Dansk Cykelturisme & Mette Rohde Böwadt, Dansk Kyst- og Naturturisme
 • Dataunderstøttelse af et knudepunktsnetværk for cykelturisme v/Morten Lind, Septima
 • Herlighed i planlægningen v/Christine Jürgensen, DKNT & Gunvor Riber Uggerhøj, Niras
 • Designing cycle node networks: algorithms & assumptions v/Anastasia Vybornova, It-Universitetet (virtuelt)

Beskrivelse

7. linje Kollektiv trafik (Lokale 5)

Special Session

Mobilitetsknudepunkter

Moderator: Sofie Kirt Strandbygaard

Oplæg:

 • Introduktion til mobilitetsknudepunkter: potentialer og forhåbninger v/Sofie Kirt Strandbygaard, NIRAS
 • Public transport and urban design – walking distances, transit-oriented development (TOD), and city information modelling (CIM) v/Todor Stojanovski, KTH Royal Institute of Technology
 • Designstrategier for knudepunkter i mindre byer og landområder v/Ditte Lanng, AAU & Anne From, Regional Udvikling, Region Syddanmark
 • Lokaltogstationer – udfordringer og potentialer for mindre knudepunkter v/Julie Buschardt, NIRAS
 • Mobilitetsknudepunkter v/Mette Kathrine Larsen, Urban Creators (udvidet resumé)

Beskrivelse

14:30
15:00
KAFFE PAUSE

Husk at besøge udstillingen eller prøve en tur i en elbus!

15:00
16:30
1.linje Mobilitet & Adfærd (Auditorium)

Special Session

Infrastrukturpuljen ’Tryggere og mere attraktive stationer’: Baggrundsviden og strukturen for det fremtidige arbejde

Moderator Lise Bjørg Pedersen, DI

Sessionen omhandler puljen til ’Tryggere og mere attraktive stationer’ fra Infrastrukturplan 2035. Formålet med sessionen er at få udfoldet hvilke udfordringer der ligger til grund for den del af puljen som omhandler tryghed, hvordan man arbejder med social tryghed, og hvordan man måler utryghed i det byggede miljø.

Oplæg

 • Unge som skaber utryghed omkring stationer v/Mette Bladt & Thomas Ahlburg, Københavns Politi (virtuelt)
 • Tryghedsmålinger af det byggede miljø v/Sofie Kirt Strandbygaard, NIRAS
 • DSB’s Strategier for arbejdet med tryggere stationer og fordeling af puljemidlerne v/Niels A. Dam, DSB Ejendomme

Beskrivelse

2. linje Godstransport (Lokale 3)

Special Session

Roadmap til bedre statistisk viden om godstransport og logistik i et globalt perspektiv

Moderator Lars Dagnæs, TransECO2

Formålet med specialesessionen er først og fremmest at give et overblik over den udvikling af transportstatistikken, der er sket de seneste 20 år nationalt og internationalt, samt at identificere evt. ”missing links” i den nuværende statistik om godstransport og logistik.

Program

 • Introduktion og et overblik over statistikken i dag v/Michael Henriques, COWI
 • Erhvervets perspektivpå behov for bedre statistik v/Anders Jessen, ITD
 • VDs arbejde med statistik v/Niels Erik Wegener Moltved, Vejdirektoratet (deltager online)
 • Ny indberetningsløsning for vejgodsstatistik v/Peter Ottesen, Danmarks Statistik
 • En kort introduktion til paneldebatten v/Lars Dagnæs, TransECO2

Deltagere i panellen:

 • Niels Erik Wegener Moltved, Vejdirektoratet
 • Peter Ottesen, Danmarks Statistik
 • Alex Skovly, Banedanmark
 • Niels Selsmark, Trafikstyrelsen
 • Anders Jessen, ITD
 • Søren Büchmann Petersen, DTL
 • Michael Henriques, COWI
 • Lars Holm Nielsen, Danske Havne (deltager online)
 • Susanne Krawack, Concito
 • Kristian Hegner Reinau, Danske Fragtmænd

Beskrivelse

3. linje Samfundsøkonomi på transportområdet (Lokale 1)

Special Session

Forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat

Mødeleder Pernille Øvre, Klimarådet

Vejdirektoratets, Sund & Bælts og Trafikstyrelsens forundersøgelse af en fast Kattegatforbindelse forventes offentliggjort inden sommerferien 2022. Der er ikke taget stilling til, om der skal arbejdes videre med projektet.
Hensigten med at præsentere projektet på en Special Session er at give et indblik i resultater, metoder og overvejelser fra de mange og omfangsrige analyser, der har dannet grundlag for indholdet i den afrapporterede forundersøgelse.

Temaer:

 • Rammer for projektet, herunder omfang, placeringsmuligheder og påvirkninger af natur og miljø, støj mm., samt økonomi
 • Effekter af Kattegatforbindelsen i forhold til trafikanternes muligheder for at rejse rundt i landet, perspektiver (eller udfordringer) i forbindelse med regional vækst og udvikling

Program

 • Hovedresultater fra forundersøgelsen
 • Trafikale analyser – Ny LTM
 • Forsyningssikkerhed – Kattegat som tunnelløsning
 • Spørgsmål

Oplægsholdere:

 • Ulrik Larsen (Vejdirektoratet)
 • Frederik Fisker (Sund & Bælt)
 • Anette Jacobsen (Vejdirektoratet)
 • Anders Tønning (Vejdirektoratet)
 • Adnan Jelin (Trafikstyrelsen)
 • Kristian Kolstrup (Incentive)

Beskrivelse

4. linje Jernbaner (Lokale 6)

Special Session

Nye analyser på Jernbanen: Vestdanmark

Mødeleder Jesper Mølgård, DSB

 • Batteritog v/Carsten Holm Hansen, Midtjyske Jernbaner
 • Successen bag regional togdrift i Nordjylland v/Malene Kofod Nielsen, Region Nordjylland & Kristoffer Martens, Nordjyllands Trafikselskab (udvidet resumé)
 • Analyse af regionaltogsbetjening på Vestfyn v/Jeppe Paludan-Müller & Miles Kjær, Atkins Danmark
5. linje Trafikkens energi-, klima- og miljøforhold (Lokale 4)

Emissioner fra flyrejser og luftkvaliteten på din vej
Mødeleder Steen Solvang Jensen, Aarhus Universitet

 • Drivhusgasemissioner for rejser med fly på Aarhus Universitet v/Morten Winther, Aarhus Universitet (artikel)
 • Luften på din vej 2.0 v/Steen Solvang Jensen, Aarhus Universitet (abstrakt)
6. linje Cykeltrafik (Lokale 5)

Workshop

Mødeleder Lars Moustgaard, Vejdirektoratet

Hvordan bliver cykelgader en succes?

Detaljeret plan for debat

 • Oplæg: Hvordan bliver cykelgader en succes?
 • Diskussion i mindre grupper om opmærksomhedspunkter for cykelgader
 • Opsamling og konklusion

Liste for temaer/oplæg samt navne på oplægsholdere

 • Cykelgader i København v/Anna Lassen, Københavns Kommune
 • Cykelgader i Aarhus v/Pablo Celis, Celis Consult
 • Anlæg af cykelgader i København V/Jakob Sarvik, Københavns Kommune
 • Trafiksikkerhed og cykelgader v/Søren Troels Berg, Københavns Kommune

Beskrivelse

7. linje Professor Bendtsens Trafikforskningspris (Lokale 2)

Prismodtagerens foredrag

Prismodtageren offentliggøres ved konferencemiddagen

8. linje Technical Session (Mødested ved sekretariatet)

Urban WALKSHOP – Fodgængermobilitet og bykvalitet

max 20 deltagere, (tilmeld dig her)

Facilitator Maria Vestergaard, C-MUS PRAKSIS Living Lab, AAU

Program:

På denne ”walkshop” oplever vi på farten igennem Aalborgs gader og sætter bl.a. fokus på, om byens design kan invitere til sundere og mere aktiv mobilitet til fods? Om mobililtetsrum er sociale og kulturelle steder? Og om fodgængermobilitet kan spille en afgørende rolle i et mere bæredygtig og finmasket urbant mobilitetssystem?

Oplægsholdere:

 • Ditte Bendix Lanng, Lektor, Ph.d., Mobilitetsdesign, Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg Universitet
 • Tina Vestermann Olsen Adjunkt, Ph.d., Urban Design, Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg Universitet
 • Maria Quvang Harck Vestergaard, mobilitetsplanlægger, Ph.d., Mobilitet og Infrastruktur, Aalborg Kommune
 • Jeppe Astrup Andersen mobilitetesplanlægger, Ph.d., Mobilitet og Infrastruktur, Aalborg Kommune
 • Rie Malling, Arkitekt og byplanlægger, Byudvikling og Byggeri, Aalborg Kommune
 • Anne Juel Andersen, arkitekt, Ph.d., Byudvikling og Byggeri, Aalborg Kommune
Trafikdage 2021
Fold ud
Print
23. august
08:30
09:15
REGISTRERING OG KAFFE
09:15
11:00
Indledningssession (sessionen bliver optaget) Forhallen/torvet
 • Velkommen til Trafikdage v/Institutleder Lars Pico Geerdsen, Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet
 • Keynote tale om Klima og grøn omstilling, v/ Connie Hedegaard, blandt meget andet forhenværende EU-kommissær og formand for CONCITO (video)
 • Rundbordsdiskussion mellem transportminister Benny Engelbrecht og en række af de transportpolitiske ordførere om nedestående emner:
   • Hvordan skal vi nå 70% målet med elbilaftalen og infrastrukturaftalen. Ekspertoplæg fra Otto Anker Nielsen, DTU (oplæg)
   • Infrastrukturaftalens tilskud til kommunal infrastruktur – detailstyring fra Christiansborg? Ekspertoplæg fra Harry Lahrmann, AAU (oplæg)
   • Hvordan skal den tunge trafik omlægges til vedvarende energi? Ekspertoplæg fra Jeppe Juul, Rådet for grøn omstilling (oplæg)

Deltagere:

    • Benny Engelbrecht, Socialdemokratiet
    • Hans Kristian Skibby, DF
    • Henning Hyllested, Enhedslisten
    • Niels Flemming Hansen, Det Konservative Folkeparti
    • Peter Kjær Hansen, Alternativet
    • Moderator: Susanne Krawack, CONCITO
11:00
11:30
KAFFE PAUSE

Husk at besøge udstillingen eller prøve en tur i en brintbus!

11:30
13:00
Executive session 1 Mobilitet og klima (auditorium)

Moderator: Susanne Krawack, CONCITO

 • Hvad betyder en uniform CO2 afgift i transportsektoren? v/Niels Buus Kristensen, Klimarådet
 • Ny infrastruktur og klimabelastning v/Planlægnings- og Analysechef Tine Lund Jensen, Vejdirektoratet
 • Teknologineutralitet i transportsektoren? v/ Partner Anders Kofoed Wulf, EA Energianalyse
 • Dekarbonisering af lastbiltransport v/ Seniorkonsulent Henrik Gudmundsson, Concito
Executive session 2 Skal vi dele mere i transporten? (lokale 1)

Moderator Anna Thormann, Gate21

Svaret på en grøn transport er ofte elbiler eller bus og tog, men måske er der en tredje brik som vi kan og bør gøre endnu mere ud af nemlig fleksibel, delemobilitet? Men hvem skal fremme delemobilitet, hvem kan have glæde af det og hvad er effekten?

En ny guide til delemobilitet ”Shared Mobility Rocks” med cases fra hele verden, succesfaktorer og effektvurdering præsenteres af en af forfatterne Friso Metz, senior konsulent i Advier, Holland.

Krydres med en case fra Interreg projektet Fremtidens Intelligente Mobilitet og et panel bestående af Søren Bomm, Region Hovedstaden, Lasse Repsholdt, Dansk Persontransport, Maria Quvang Harck Vestergaard, Ålborg Kommune, Per Elbæk, Midttrafik, og Alexander Høst Frederiksen, Donkey Republic der drøfter vejen frem for delemobilitet i Danmark.

Sessionen er på engelsk.

Executive session 3 Eldrup kommissionen; kørselsafgifter og miljøzoner og den grønne omstilling (lokale 4, 1.etage)

Moderator Otto Anker Nielsen, DTU 

Kørselsafgifter dukker med løbende mellemrum op i debatten om regulering af trafikken. Dels i forbindelse med fokus på trængsel og dels i forbindelse med grøn omstilling. Debatten er nu kommet frem igen, og i Eldrup-kommissionens anbefalinger foreslås både kørselsafgifter for lastbiler og videre analyser af indførelse af kørselsafgifter i miljøzonerne. I denne session præsenteres disse anbefalinger, ligesom der sættes fokus på tekniske muligheder, igangværende arbejde og behov for yderligere analyser.

 • Kommissionens anbefalinger vedrørende kørselsafgifter v/Otto Anker Nielsen, DTU
 • Kørselsafgift for lastbiler v/Lise Jonasen, Sund & Bælt
 • Videre analyse af roadpricing og miljøzoner for personbiler v/Ninette Pilegaard, DTU
 • Tekniske muligheder for miljøzoner og kørselsafgifter v/Ole Lykke Christensen, Sund & Bælt
Executive session 4 Færdselssikkerhedskommissionens ny handlingsplan (lokale 3)

Moderator Mogens Kjærgaard Møller, Rådet for Sikker Trafik

I december 2020 udgav Færdselssikkerhedskommissionen en ny handlingsplan for perioden 2021 – 2030, hvor målet er max 90 dræbte og max 900 alvorligt kvæstede i trafikken om året. Som en ny målsætning sættes måltallet for lettere skade i trafikken til 10.000 om året og dermed inddrages landspatientregistrets tal for første gang i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan.

I denne session vil der blive redegjort for planen og dens vej mod målet, men planen vil også blive sat ind i en historisk kontekst og sammenlignet med andre europæiske landes planer. Kommunerne har ansvaret for 95% af vejene, så hvordan vil den nye plan, og ikke mindst det nye fokus på landspatientregistrets data, påvirke kommunernes trafiksikkerhedsarbejde? Også landspatientregistrets data er belastet af et stort mørketal, men hvad er egentligt det virkelige antal af skadede i trafikken og hvordan får vi fat i dem?

Oplægsholdere:

 • Præsentation af handlingsplanen v/Julie Elgaard Nielsen, Transportministeriets sekretariat for Færdselssikkerhedskommissionen
 • Færdselssikkerhedskommissionens ny handlingsplan – Set i et teoretisk og historisk perspektiv v/Michael Sørensen, Via Trafik
 • Oversigt over andre landes planer for bedre trafiksikkerhed v/Kira Hyldekær Janstrup, DTU Management
 • Kommunernes perspektiv på handlingsplanen, v/Søren Troels Berg, Københavns Kommune
 • Betyder trafikulykkernes mørketal et forkert fokus i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan? v/Harry Lahrmann, AAU BUILD
Executive session 5 Kollektiv transport efter Corona pandemien (lokale 5, 1.etage)

Moderator: Per Gellert, Movia

 • Status for og udvikling af kollektiv
  • togtrafik efter Corona-pandemien, v/ Flemming Jensen, DSB
  • bus- og flextrafik efter Corona-pandemien, v/ Thomas Eybye Øster, NT
 • Sådan undgår vi at smittebekymring får negativ betydning for den kollektive trafik, v/ Laura Bang Lindegaard, AAU
 • Sådan kan kollektiv transport komme tilbage på sporet, v/ Ismir Mulalic, CBS
Executive session 6 The Great European Cycling Boom – what Denmark can learn from the European cycling development during Covid-19 (lokale 6, 1.etage)

Moderator Sidsel Birk Hjuler, Supercykelstier

 • Fra Berlin til Bogota: Pop-up cykelstier og Covid 19 v/Sine Vivian Sola Olesen, AAU (artikel i Trafik og Veje)
 • Dansk cykelknowhow – efterspørgsel og eget udviklingspotentiale:
  • v/ Marianne Weinreich, Cykelambassadens formand
  • v/ Andreas Røhl, Associate i Gehl Architects
 • Den cykelpolitiske udvikling i Europa v/Klaus Bondam, Cyklistforbundets direktør
 • Den Europæiske cykelfremme-perspektiv v/Henk Swarttouw, European Cyclists’ Federation (virtuelt)
13:00
14:00
FROKOST For at undgå at der dannes en lang kø og hermed risikoen for unødvendig nærkontakt øges, vil det blive gjort på følgende måde: Frokosten bliver serveret forskudt. Grøn gruppe får serveret kl. 13.00 Rød gruppe får serveret kl.13.15

Husk at besøge udstillingen eller prøve en tur i en brintbus!

14:00
15:30
2. linje (auditorium) Mobilitet & Adfærd

Workshop “Mobility-as-a-Service i Greater Copenhagen”
Moderator Søren Bom, Region Hovedstaden

Formål: drøfte muligheder for at skabe et sammenhængende transportsystem, hvor kombination af cykel, delebiler og kollektiv transport er et attraktivt alternativ til privatbilisme

 • Herunder at drøfte både tekniske og organisatoriske muligheder at skabe et åbent økosystem for Mobility-as-a-Service (MaaS) og mobilitetsservices i Greater Copenhagen
 • Og at få både offentlige og private mobilitetsaktører til at gå sammen om en fælles vision for et sammenhængende transportsystem, og hvad der konkret skal gøre for at realisere visionen?
 • Og at få identificeret hvilke knaster og barrierer der er for nye MaaS- og mobilitetsservices – fx datadeling, booking, videresalg af billetter, rejserettigheder, osv.

Paneldeltagere:

 • Jens Willars, Rejseplan & Rejsekort
 • Bo Svane, Kinto Danmark
 • Clément Guasco, FDM
 • Eskil Thuesen fra Movia

Beskrivelse

3. linje (lokale 6) Jernbaner

Infrastrukturplanen
Mødeleder Anders Kaas

Special Session

Hvad betyder den politiske aftale om en grøn mobilitetsplan for jernbanen og den kollektive transport?

Der forventes i nærmeste fremtid indgået en politisk aftale om en grøn mobilitetsplan. Planen forventes at indeholde en række investeringer, og tillige at udstikke en kurs for den kollektive transport og Danmarks transportpolitik for de næste mange år.
Hvad betyder disse investeringer for jernbaneoperatører og andre udbydere af kollektiv transport? Hvad betyder de for mobiliteten og passagererne? Hvad betyder de for klima og trængsel?

Paneldeltagere:

 • DSB om betydningen for fjern- og regionaltog og for S-banen v/Lasse Gagnér & Joachim Bak, DSB)
 • Movia om betydningen for lokalbanerne og busserne v/Per Gellert, Movia
 • Aarhus-Silkeborg banen v/Jan Jørgensen, Trafikstyrelsen
4. linje (lokale 3) Trafikpolitik

Special Session
Mødeleder Maria Wass-Danielsen

Infrastrukturbetjening af Lynetteholm

Formål
Sessionen handler om byudvikling og infrastrukturbetjening, hvor fokus er på hovedstadsområdet. Resultater fra to forundersøgelser vedr. infrastrukturbetjening af Lynetteholm i København præsenteres. Udover at formidle baggrunden for byudviklingsprojektet, præsenteres linjeføringer, trafikale effekter mv. Endvidere præsenteres mulighed for etapedeling, anlægsteknik, transportsystemer mv.

Leder af sessionen: Urban Creators ved Maria Wass-Danielsen.

Oplægsholdere:

 • Forundersøgelse af Østlig Ringvej v/Jacob Lundgaard, Københavns Kommune
 • Hvordan anlægges Østlig Ringvej v/Ulrik Millandt Larsen, Vejdirektoratet
 • Forundersøgelse af metrobetjening af Lynetteholm v/Catrine Biering, Københavns Kommune
 • Hvordan anlægges metro til Lynetteholm v/Russell Saltmarsh, Metroselskabet. Oplægget afholdes på engelsk

Beskrivelse

5. linje (lokale 5) Trafikkens energi-, klima- og miljøforhold

Støj og luftforurening fra køretøjer og skibe
Mødeleder Lene Nøhr Michelsen

 • Dynamiske støjkort v/ Erik Thysell & Claus Backalarz & Torben Holm Pedersen, FORCE Technology (udvidet resumé)
 • Snyd med NOx v/ Signe Shim, Færdselsstyrelsen (udvidet resumé)
 • Emissioner fra skibe i Københavns Havn i en 5-årig periode fra 2015 til 2019 v/ Morten Winther, Aarhus Universitet (artikel)
 • Kortlægning af trafikal luftforurening og virkemiddelkatalog for Frederiksberg Kommune v/ Steen Solvang Jensen & Jørgen Brandt & Lise M. Frohn & Matthias Ketzel & Morten Winther & Marlene Schmidt Plejdrup & Ole-Kenneth Nielsen, Aarhus Universitet (artikel)
6. linje (lokale 2) Cykeltrafik

Små motoriserede køretøjer
Mødeleder Lars Moustgaard

 • Evaluering af de første to år med el-løbehjul – Hvem er brugerne og hvordan bruges de? v/Michael W. J. Sørensen & Morten L. Jensen & Simone D. Thomsen, Civilingeniør, Via Trafik (artikel)
 • Forsøgsordning med el-skateboards og selvbalancerende køretøjer – Hvad er effekterne på sikkerhed og adfærd? v/ Michael Sørensen & Morten L. Jensen & Simone D. Thomsen & Annette D. Pedersen, Via Trafik (artikel)
 • El-løbehjuls potentiale i Danmark v/ Jesper R. H. Jensen & Marie R. Albret & Mia R. Sørensen, AAU (abstrakt)
7. linje (lokale 4) Trafikmodeller

Special Session
Moderator Camilla Riff Brems

Anvendelse og resultater af COMPAS

Københavns Kommune har taget initiativ til at udvikle en ny strategisk aktivitetsbaseret trafikmodel for Hovedstadsområdet (COMPASS). COMPASS bliver færdig i foråret 2021. Formålet med Special Session er at præsentere og diskutere de første resultater, som er opnået med COMPASS.

Oplægsholdere:

Introduktion v/ Sidsel Kjems, Københavns Kommune
Modeloversigt v/ Christian Overgård
Beregningsnøjagtighed i basisåret v/ Christian Overgård og Mario Milutinovic, Københavns Kommune
Følsomhedsberegninger v/ Filip Vang & Mario Milutinovic, Københavns Kommune
Scenarieberegninger v/ Filip Vang & Mario Milutinovic & Sidsel Kjems, Københavns Kommune
Afrunding Sidsel Kjems, Københavns Kommune

Beskrivelse

8. linje (lokale 1) Godstransport

Special Session
Godstransporten før, under og efter Coronaen,

Moderator: Michael Henriques, COWI

Covid pandemien har i høj grad påvirket godstransporten-og logistikken. Lukninger af fabrikker, ændringer i logistikkæder og ikke mindst ændrede efterspørgselskæder har stillet store krav til transport- og logistik nationalt som internationalt.

Med afsæt i det danske godstransportmarked vurderer vi udviklingen under og til dels efter pandemien. Hvilke markante ændringer har vi set, hvad har vi lært, hvem er vinderne og taberne, og vil pandemien sætte sig varige spor i transport-og logistikmønstrene.

Vi gennemfører sessionen med deltagelse af en række nøglepersoner med direkte indsigt i sektoren, personer som bredt repræsenterer de forskellige modaliteter og logistikløsninger.

Temaer vil være:

 • Hvordan var de indledende oplevelser
 • Hvordan gik forløbet undervejs
 • Hvor er vi nu/hvad har vi lært og hvad er de nye trends

 

15:30
16:00
KAFFE PAUSE

Husk at besøge udstillingen eller prøve en tur i en brintbus!

16:00
17:30
1. linje (auditorium) Mobilitet & Adfærd

Mødeledere Jens Willars & Helle Huse

 • Mikromobilitet i Gladsaxe Erhvervskvarter v/ Martin Kristian Kallesen; Lasse Mathiesen, Via Trafik (artikel)
 • Samkørsel i hverdagen – Den Franske Model v/ Clement Guasco, FDM (abstrakt)
 • Kan vi få fremtidens trafikanter til at vælge grøn mobilitet? v/ Anette Jerup Jørgensen, Via Trafik & Marie Vang Nielsen, Roskilde Kommune (artikel)
 • Erfaringer med Movias borgerpanel v/Anette Enemark & Birgitte Skøtt Lenstrup, Movia (udvidet resumé)

 

 • ”FynBusiness” – Projekt med fokus på tiltag for erhvervskundesegment v/ Patrycja Anna Zieba, Fynbus (udvidet resumé) aflyst
 • ”Studerende fra bil til bus” – afvikling af projekt v/ Patrycja Anna Zieba, FYNBUS (udvidet resumé) aflyst
2. linje (lokale 1) Mobilitet & Adfærd

Special Session

Hvordan kan delebilisme bidrage til den grønne omstilling af transporten?

Moderator: Marianne Gyldenløv Laursen, Urban Creators

Sessionen formidler viden fra Danmark og udlandet om effekter af delebilisme og hvordan byer kan arbejde med strategier og handlinger for delemobilitet.

Sessionen har desuden fokus på kommunernes handlemuligheder på området herunder, hvordan delebilisme kan tænkes ind som en del af arbejdet med en grøn omstilling på transportområdet.

Programmet

 • Introduktion og resultater fra ny tværgående analyse v/ Maria Wass-Danielsen, Urban Creators
 • Forskning om delebiler – hvad ved vi? v/ Sonja Haustein, DTU
 • Aarhus Kommune: Hvordan vil Aarhus fremme delebilisme? v/ Gustav Friis, Aarhus Kommune
 • Københavns Kommune: Ny handlingsplan for delebiler v/ Anna Garrett, Københavns Kommune
 • Delebiler i byudviklingen – Fastighetsnära bilpooler: Erfaringer fra Stockholm v/ Sine Sola Olesen, AAU
 • Paneldebat

Oplægene holdes på engelsk og debat på hhv. dansk og engelsk.

Beskrivelse

3. linje (lokale 6) Jernbaner

Baneprojekter i Hovedstadsområde
Mødeleder Henrik Sylvan

 • Forlængelse af Farumbanen til Nordbanen v/ Anders Kaas & Ute Stemmann, Atkins Danmark (udvidet resumé)
 • Øresundsmetro giver et mere robust transportsystem i Greater Copenhagen til gavn for grøn mobilitet, klimavenlig godstransport og Københavns Lufthavn v/ Jarl Zinn, Københavns Kommune (udvidet resumé)
 • København H v/ Jan Schneider-Tilli & Stina Rosenlind, Banedanmark (virtuelt)
4. linje (lokale 3) Trafikpolitik

Movia og kommunernes planafdelinger
Mødeleder Mikkel Krogsgaard Niss

Workshop

På charmeoffensiv i de kommunale planafdelinger

Facilitatorer: Thea Storm Pedersen & Jens Toudal Jessen, MOVIA

Formålet med workshoppen er primært at skabe rum og mulighed at debattere udfordringer og løsninger på emnet, samt at styrke og skabe nye relationer mellem deltagerne på workshoppen.

Workshoppen tager afsæt i en debat om virkemidler og metoder til at få bæredygtig mobilitet tidligt ind i planlægningen og lægger op til dialog og faciliteret workshop i mindre grupper med fælles opsamling.
For at ramme debatten og workshoppen ind deltager repræsentanter fra to kommuner – København og Stevns – med til at fortælle om hhv. sammenhængen mellem trafikplanlægning, kollektiv mobilitet og lokalplaner samt om arbejdet med kommuneplaner. Desuden har vi inviteret en planrådgiver, som kan rammesætte processen, planværktøjet og samspillet med kollektiv mobilitet.

Beskrivelse

5. linje (lokale 5) Trafikkens energi-, klima- og miljøforhold

Special Session
Mødeleder Steen Solvang Jensen

Brint i den kollektive trafik

Moderator: Søren Bjerregaard Pedersen, Hydrogen Valley

Special Session vil gerne sætte fokus på de erfaringer, som er opnået med de første brintbusser i Danmark. Med afsæt heri vil vi samle en række vigtige aktører til en debat om, hvilke muligheder og udfordringer, der kan ligge i at udbrede brint som drivemiddel i den kollektive transport.

Oplægsholdere:

 • Hvad er de konkrete erfaringer med brintbusserne og anlægget i Nordjylland? v/Sandra Bødker, RN
 • Hvilken infrastruktur er nødvendig – hvad gør landene omkring os? v/Lars Jakobsen, Everfuel
 • Hvad er erfaringerne/perspektiverne i brint inden for kollektiv transport i den maritime sektor? v/Valdemar Ehlers, Danske Maritime
 • Hvilke samfundsmæssige perspektiver ligger der i at omlægge mere kollektiv transport til brint? v/Søren Bjerregaard, Hydrogen Valley
 • Paneldebat: v/Tejs Lausten Jensen, Brintbranchen; Lasse Repsholt, Dansk Person Transport; Thomas Eybye Øster, NT Trafikselskab; Nina Caroline Hjorth, Ballard power Systems; Mikael Sloth, Nel Hydrogen & Henrik Lund, AAU

Beskrivelse

6. linje (lokale 2) Cykeltrafik

Strategisk Cykelhandlingsplan
Mødeledere Pablo Celis

Special Session

Supercykelstier

Moderator Anne Iversen Hansen, Aalborg Kommune

Oplægsholdere:

 • På den store klinge: Strategisk cykelhandlingsplan for Greater Copenhagen v/Signe Helledi, Supercykelstisekretariatet
 • På tværs af kommuner og ind til Aarhus: De østjyske erfaringer v/Martin Løv Simonsen, Aarhus Kommune
 • En del af noget større: Aalborgs erfaringer med at kombinere supercykelsti med BRT og byrumsprojekter v/Anne Iversen Hansen m.fl., Aalborg Kommune

Rute 100 revisited: en cykeltur ad den kommende supercykelsti fra Universitetsområdet til midtbyen (ca. 6 km) – max 20 deltagere, tilmelding påkrævet

Beskrivelse

 

7. linje (lokale 4) Trafikmodeller

COMPAS modeltekniske præsentationer
Mødeleder Camilla Riff Brems

 • Pivotering i en aktivitetsbaseret trafikmodel v/ Christian Overgård, COH ApS & Goran Vuk, GVModels (udvidet resumé)
 • Compass – Model for kollektivt rutevalg v/ Rasmus Dyhr Frederiksen, Rapidis ApS (udvidet resumé)
 • Dynamic Traffic Assignment in a large-scale transport model (COMPASS) v/ Thomas Rasmussen, DTU; Bjarke Brun, Rapidis ApS; Christian Overgård Hansen, COH ApS (udvidet resumé)
8. linje (samlingspoint ved sekretariatet) Technical session

Førerløse køretøjer – oplæg og testtur i AAØ
C-MUS Praksis (max 40 deltagere, tilmelding påkrævet)

I Aalborg Øst har man i over et år kørt med selvkørende minibusser på et stisystem – busserne vil være i drift frem til december 2021.

Sessionen foregår ved Astrupstien i Aalborg Øst, og der vil naturligvis være mulighed for en prøvetur med de førerløse busser.
Programmet for sessionen ser foreløbig således ud:

Post 1: Prøv en tur med en selvkørende bus v/projektleder Michael Skibsted, Holo
Post 2: De foreløbige erfaringer fra AAØ-forsøget: borgernes modtagelse og urban integration – v/ Ditte Bendix Lanng, AAU Post
Post 3: On-demand, attraktiv og effektiv kollektiv transport v/Louise von Müllen, Movia
Post 4: Foreløbige erfaringer fra DTU Lyngby Campus: brugerinvolvering og interaktion med selvkørende shuttles – v. Hannah Villadsen, RUC

Beskrivelse

 

19:00
23:00
KONFERENCEMIDDAG

Konferencemiddagen afholdes på Street Food, Skudehavnsvej 35-37, 9000 Aalborg.

https://aalborg-streetfood.dk/

Kørsel til Street food 18.30 fra Create (busserne er bestilt, men ellers er det en dejlig gåtur på 20 min. lags kajen)

Kig her for flere detaljer

24. august
08:30
10:00
1. linje (lokale 1) Mobilitet & Adfærd

Automatisering og MaaS
Mødeleder Malene Freudendal – Pedersen

 • A Socio-Technical User Based Perspective for Urban Transport Solutions – The Fjordbus Case v/ Camilo Andrés Perdomo Luengas, CLS (udvidet resumé; ppp)
 • Car sharing schemes and MaaS: A study of shifting mobility practices from ownership to access v/Toke Haunstrup Christensen & Freja Friis & Marie Vang Nielsen, AAU BUILD (udvidet resumé)
 • Samkørsel i Danmark – fremtidens mobilitetsform? v/Michella Bigom Nielsen & Maria Hornbæk Kristensen, AAU (artikel)
2. linje (lokale 2) Mobilitet & Adfærd

Workshop om Fremtidens knudepunkter

Facilitator Mette Olesen

Formål: Denne workshop har til formål at sætte fokus på knudepunktsudvikling som middel til at understøtte kombineret og bæredygtig mobilitet.

Oplægsholdere:

 • Ditte Bendix Laang, Ph.d. og Lektor Aalborg Universitet
 • Krzysztof Janko, videnskabelig assistent Aalborg Universitet
 • Sofie Kirt Strandbygaared, Ph.d. og seniorkonsulent NIRAS
 • Mette Olesen, Ph.d. og seniorkonsulent NIRAS

Beskrivelse

3. linje (auditorium) Kollektiv trafik

Special Session

Unges mobilitet

Moderator Anette Enemark

Sessionen vil have omdrejningspunkterne:
• De unges (specifikke) mobilitetsudfordringer
• Hvordan matcher de nuværende produkter (samkørsel, cykel, kollektiv transport, m.v.) de unges efterspørgsel
• Hvad er løsningsrummet – de gode eksempler?

Oplægsholdere bl.a fra:

 • Danske Regioner
 • DI
 • Region Nordjylland
 • Movias og deres nedsat Ungeudvalg
4. linje (lokale 3) Trafikpolitik

Special Session
Mødeleder Niels Buus Kristensen

Opladning af elbiler på offentlige arealer

I sessionen søges behovet for ladeinfrastruktur på offentlige arealer belyst og diskuteret gennem forskellige metodiske tilgange. I anden del drøftes behovet for statslig regulering af markedet og behovet for hjemmel til kommu-nernes arbejde med ladeinfrastruktur belyst ud fra dels Bilkommissionens anbefalinger og gennem de reguleringsforslag, som indgår i regeringens plan for udrulning af ladeinfrastruktur.

1.Behov for ladeinfrastruktur

 • Skitse for udbygning af ladeinfrastruktur til person- og varebiler langs statsvejnettet v/afdelingsleder Andreas Egense, Vejdirektorat
 • Fremtidens behov for ladeinfrastruktur til elbiler (CHARGO) v/forskningsassistent Christian Anker Vandet, DTU
 • Frederiksberg Urban Smart Electromobility (FUSE) v/professor Jeppe Rich, DTU

2.Regulering af markedet

 • Bilkommissionens anbefaling om ladeinfrastruktur v/professor Otto Anker Nielsen og Deputy Head of Division Ninette Pilegaard, DTU
 • Regulering i lov om infrastruktur for alternative drivmidler v/fuldmægtig Lise Nørr og konsulent Jo Skott-Hansen begge Transportministeriet

Moderator
Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen, Transportministeriet

Beskrivelse

5. linje (lokale 6) Godstransport

Workshop

Tung trafik i byerne – hvordan gør vi det bedst?
Moderator: Anders Jessen, ITD

Formålet med workshoppen er at fokusere på samspillet mellem vejgodstransport og den kommunale indsats. Med udgangspunkt i tre konkrete oplæg lægges op til drøftelse af, på hvilke områder der opleves udfordringer, og på hvilke områder det går godt. Diskussionen vil blive centreret om to overordnede emner hhv. den kommunale planlægning af den fysiske infrastruktur samt mulighed for etablering af en effektiv citylogistik.

Program

 • Præsentation af ITD’s årlige kommuneundersøgelse: ”Årets Transportkommune v/Anders Asboe Christensen, IRIS Group;
 • Hvordan ser en stor dansk kommune som Aarhus på vejgodstransporten? v/Morten Skou Nicolaisen, Aarhus Kommune (Virtuelt)
 • Hvordan kan vejgodstransportbranchen bidrage til en effektiv og grøn citylogistik i kommunerne?v/Mads R. Christensen, ITD
 • Workshop med panel- og gruppediskussioner.
 • Plenum, ved ITD

Beskrivelse

6. linje (lokale 4) Trafiksikkerhed

Mødeleder Lars Klit Reiff

 • Hva forklarer nedgangen i antall drepte eller hardt skadde i trafikken i Norge fra 2000 til 2019? v/ Rune Elvik, Transportøkonomisk Institutt (artikel) virtuelt
 • Færdselssikkerhedskommissionens handleplan – relevante data til kommuner og nationalt niveau v/Jens Lauritsen, Odense UH
 • Trafiksikkerhed for fodgængere: Fodgængernes rolle i de kommunale trafiksikkerhedsplaner v/Camilla L. Nielsen & Sara Merete K. Jensen, AAU Create (udvidet resumé)
 • Underrapportering af trafikdræbte hos politiet? – sammenligning af dødsårsagsregistret og politidata v/Tanja K.O. Madsen & Anne V. Olesen & Harry Lahrmann, AAU Build (abstrakt)
7. linje (lokale 5) Trafikmodeller

Trafikale analyser og bredere økonomiske effekter
Mødeleder Jeppe Rich

 • OTM 7.1 og anvendelse til forundersøgelse af en Østlig Ringvej i København v/Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet & Henrik Paag, MOE|Tetraplan (artikel)
 • Resultater fra den strategisk analyse af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg v/Thomas A. Sick Nielsen, Vejdirektoratet & Peter Bernström. Trafikverket (artikel)
 • Tilgængelighedsanalyser – Et perspektiv på en fast Helsingør-Helsingborg forbindelse v/Jakob Høj, MOE|Tetraplan & Thomas A. Sick Nielsen, Vejdirektoratet (abstrakt)
10:00
10:30
KAFFE PAUSE

Husk at besøge udstillingen eller prøve en tur i en brintbus!

10:30
12:00
1. linje (auditorium) Mobilitet & Adfærd

Køn, byplanlægning og mobilitet
Mødeleder Annette Kayser

 • Vestbyen i Aalborg – Fremtidens bydel med fokus på mobilitet, klima og byliv v/ Jan Ivarsen, NIRAS, Esben Obeling, Aalborg Kommune & Jakob Steen Christensen, JAJA Architects (udvidet resumé)
 • Mobilitetshus – mere end parkering v/Mette Olesen, NIRAS & Anette Rosenbæk Stigsborg P/S (abstrakt)
 • Køn og mobilitet v/ Marianne Weinreich, Rambøll (udvidet resumé)
2. linje (lokale 2) Transportøkonomi

Samfundsøkonomiske metoder og resultater
Mødeleder Pernille Øvre Christensen

 • Analysis and prediction of private car ownership and use in Denmark v/ Ninette Pilgaard & Dereje Abegaz & Katrine Hjorth & Thomas Christian Jensen, DTU Management (udvidet resumé)
 • Opdatering af transportøkonomiske priser for cykling v/ Ole Kveiborg, COWI & Svend Torp Jespersen, Kraka-Advisory & Jesper Borgen Sørensen, Transport- og Boligministeriet & Jens Foller, Vejdirektoratet (abstrakt)
 • Samfundsøkonomisk betydning af forsyningssikkerhed med Kattegatforbindelsen som case? v/ Mette Berner Dyrberg, Vejdirektoratet & Kristian Kolstrup, Incentive (udvidet resumé)

Referatet

3. linje (lokale 1) Kollektiv trafik

Passagerereffekter
Mødeleder Helle Piil Rosted

 • Passagerforsinkelser: Model og casestudie v/ Mads Paulsen & Thomas Kjær Rasmussen & Otto Anker Nielsen, DTU (udvidet resumé)
 • Impacts of long-term service disruptions on passenger travel behaviour: A smart card analysis from the Greater Copenhagen area v/ Morten Eltved, MOE Tetraplan & Nils Breyer, Linköping University & Jesper Bláfoss Ingvardson & Otto Anker Nielsen, DTU (udvidet resumé)
 • Data-driven estimation of transfer walking time distribution in multimodal public transport systems based on smart card data v/ Niklas Christoffer Petersen, Movia & Morten Eltved, MOE Tetraplan & Philip Lemaitre, IT University of Copenhagen (udvidet resumé)
4. linje (lokale 3) Trafikpolitik

Nye spor i trafikplanlægningen
Mødeleder Anders Rody Hansen

 • Rammer for Transit-Orienteret Byudvikling i Dansk praksis v/ Sofie Kirt Strandbygaard, Niras & Otto Anker Nielsen, DTU (udvidet resumé)
 • Reduktion af biltrafik og tung trafik i København v/Niels Stange & Maria Helledi, Københavns Kommune & Pablo Celis, Celis Consult & Martin Kristian Kallesen, Via Trafik (abstrakt)
 • Bilfrihed – vejen til grøn mobilitet i København v/ Jakob Steen Christensen & Robert Martin, JAJA Architects (udvidet resumé)
5. linje (lokale 6) Godstransport

Special Session

Muligheder for mere effektiv og miljøvenlig godstransport i Østersøregionen

Moderator: Ute Stemmann, Atkins Danmark

 • Introduktion til Combine projektet v/Niels Selsmark, Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen
 • Den økonomiske betydning af last-mile for kombineret transport i Østersøregionen v/Niels Selsmark Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen, og Ute Stemmann, Atkins Danmark A/S
 • Dansk Case: Fremtidsmuligheder for banegods i Aarhus Havn v/Ute Stemmann, Atkins Danmark A/S

Beskrivelse

Alternative grønne drivmidler til lastbiler

Moderator: Thomas Rosenørn-Dohn, COWI

I sessionen præsenteres en opgørelse af fordele og ulemper ved forskellige typer af alternative grønne drivmidler til lastbiler.

6. linje (lokale 4) Trafiksikkerhed

Mødeleder Kira Janstrup

 • Evaluering af trafiksikkerhed ved hævede krydsflader v/ Morten Lind Jensen & Michael W.J. Sørensen, Via Trafik & Tanja K.O. Madsen, AAU Build (artikel)
 • Kørekort som 17-årig eller 18-årig? v/ Thomas Christian Jensen & Mette Møller, DTU (udvidet resumé)
 • Forekomst af spirituskørsel i Danmark v/ Lars Klit Reiff, Rigspolitiet (udvidet resumé)
7. linje (lokale 5) Trafikmodeller

Special session

Anvendelser af Landstrafikmodellen
Mødeleder Christian Overgård

I denne special session vil den seneste version af modellen blive præsenteret, og forskellige cases hvor LTM
har været anvendt vil blive gennemgået.

Oplægprogram:

 • Generelt om LTM – Marco Paoli, Vejdirektoratet
 • Præsentation af LTM 2.3 og forbedringer i modellen – Anders Tønning, Vejdirektoratet
 • Ladestanderanalyse, case om anvendelse af data fra LTM – Thomas Ross Pedersen, Vejdirektoratet
 • Tilgængelighedsanalyser – Marie Bangsbo Andersen, MOE |Tetraplan
 • Vejafgifter, hvordan LTM har været anvendt til analysen – Thomas Ross Pedersen, Vejdirektoratet
 • Evt. nogen fra BaneDK og/eller TBST

Beskrivelse

8. linje (samlingspoint ved sekretariatet) Technical session

BRT i Aalborg

Vi tager en besigtigelse af den ny BRT-forbindelse ’Plusbus’, for se på stationsudformning, tracéudformning og tilstødende stationsforpladser og sammenhænge til byens omdannelse.
Besigtigelse af:
Ny station ved Grønlands Torv; Byggepladserne ved Brandstationen i forbifarten; Vestby Station; Haraldslund Stationsforplads; Skydebanevej

Detaljeret plan

Kontakt person: Jesper Schultz, Aalborg kommune

12:00
13:00
FROKOST For at undgå at der dannes en lang kø og hermed risikoen for unødvendig nærkontakt øges, vil det blive gjort på følgende måde: Frokosten bliver serveret forskudt. Grøn gruppe får serveret kl. 13.00 Rød gruppe får serveret kl.13.15

Husk at besøge udstillingen eller prøve en tur i en brintbus!

13:00
14:30
1.linje (auditorium) Mobilitet & Adfærd

Metoder
Mødeleder Claus Lassen

 • Smartphone-baseret dataindsamling for transport-undersøgelser – erfaringer med international test samt perspektiver for national dataindsamling v/Marie Karen Anderson, DTU (abstrakt)
 • Bilisters oplevede serviceniveau i kryds v/Søren Underlien Jensen, Trafitec & Kristian Skoven Pedersen, Vejdirektoratet (artikel)
 • Adfærdtilpasset design v/Rasmus Albrink & Thomas Bredahl Madsen, RAW Moblity (abstrakt)
2. linje (lokale 2) ITS

Workshop

Fælles bæredygtig og intelligent trafikledelse i hovedstadsområdet

Moderator Søren Bom, Region Hovedstaden

Formålet med workshoppen er at drøfte både tekniske og organisatoriske muligheder for fremtidens intelligente trafiksignaler, som kan skabe sammenhæng på tværs af vejmyndigheder og som kan prioritere klimavenlige transportformer som fx busser og cykler.

Paneldeltagere

 • Teddy Sibbern Axelsen, DOLL ITS Living Lab
 • Jakob Bülow Find , Københavns Kommune
 • Lene Krull, Vejdirektoratet
 • Mark Kilias Møller Jakobsen, Verdo Teknik
 • Jonas Hammershøj Olesen, COWI
 • Lasse Repsholt, Kollektiv Trafik Forum
 • Signe Helledi, Sekretariat for Supercykelstier

Beskrivelse

3. linje (lokale 1) Kollektiv trafik

Special Session

BRT i de største danske byområder

Moderator Simon Baadsgaard, Movia

Status på arbejdet med de tre BRT-projekter samt arbejdet med BRT-inspirerede løsninger i de tre købstæder med særlig fokus på koblingen mellem den trafikale og den byudviklingsmæssige vinkel v/Simon Baadsgaard, Trafikselskabet Movia

Visionerne for arbejdet med BRT i Aarhus og omegn v/Anne Bach, Midttrafik

Arbejde med Plusbus 2 med hovedvægt på visionerne bag projektet og kobling mellem kollektiv trafik og byudvikling v/Anne Juel Andersen, Aalborg Kommune

Beskrivelse

 

4. linje (lokale 3) Trafikpolitik

Workshop

Mødeleder Leif Gjesing Hansen

Grundlæggende greb til at nå politiske målsætninger om CO2-reduktion fra vejtrafikken

Moderator: Niels Stange, Københavns Kommune

Program

Københavns Kommune præsentation: Proces og beslutning i Københavns Kommune om mobilitetsindsats i tillæg til Roadmap 2021-2025. Dilemmaer, iterationer, sammensætning af initiativpakker, svære politiske valg mv. Videre proces ift. budgetforhandlinger og udrulning.

Gruppedrøftelser:

 • Drøfte på tværs af kommuner og andre interessenter, hvad der skal til for at nå klimamålsætninger
 • Og om der kan være fælles fodslag på tværs af kommuner, herunder om der er behov for regionale indsatser
 • Greb til at håndtere/omstille vare- og lastbilstrafikken
 • Nationale rammebetingelser og regional under-støttelse af en tværkommunal indsats (fx udbredelse af konceptet for Supercykelstier)
 • Opsamling med fokus på evt. videre samarbejde

Beskrivelse

5. linje (lokale 6) Godstransport

Mødeleder Kristian Hegner Reinau

 • Erfaringer med implementering af elektriske køretøjer i virksomheder v/Michael Bruhn Barfod & Allan Larsen & Dario Pacino, DTU (udvidet resumé)
 • Dekarbonisering af byens logistik v/Henrik Gudmundsson, Concito (udvidet resumé)
 • EU’s Weight and dimensions direktiv – hvad kan vi mon forvente v/Ole Kveiborg & Michael Henriques, COWI (abstrakt)
 • CrowdShip pilot-resultater v/Andreas Fessler, Atkins Danmark; Sonja Haustein & Mikkel Thorhauge, DTU (artikel)
6. linje (lokale 4) Cykeltrafik

Cyklistadfærd og trafiksikkerhed
Mødeleder Anders Fjendbo Jensen

 • 5 års mini-studier af cyklistadfærd v/Morten Lind Jensen & Michael W. J. Sørensen, Via Trafik (artikel)
 • Følgeeffekter ved tilladelse af højresving for rødt for cyklister v/Nanna Lybæk Knudsen & Marie Chen Møller-Lange, AAU (udvidet resumé)
 • Cykelbokse i kryds – hvordan bruger cyklisterne dem? v/Tanja K.O.Madsen & Harry Lahrmann, AAU (abstrakt)
 • Uheldsfaktorer for eneuheld på cykel – analyse af selvrapporterede data v/Anne Vingaard Olesen, Tanja Kidholm Osmann Madsen, Tove Hels & Harry Lahrmann, AAU (udvidet resumé)
7. linje (lokale 5) Trafikmodeller

Special session

Effekterne af omfattende trafikale ændringer
Mødeleder Anders Tønning

Hvordan beskriver vi bedst effekterne af omfattende trafikale ændringer
Moderator Mikkel Krogsgaard Niss, Københavns Kommune

Formål med special sessionen er:

 • at udbrede metodemæssige overvejelser, udfordringer, begrænsninger og konklusioner
 • at dele erfaringer med og drøfte, hvad kan vi ikke sige noget om med de nuværende trafikmodeller

Oplæg:

 • Intro fra Københavns Kommune – hvorfor er der behov for helt nye typer af trafikale analyser for at kunne beskrive en helhedsorienteret mobilitetsindsats?
 • Metodemæssige overvejelser, udfordringer, begrænsninger, resultater v/ Susanne Krawack, Concito & Mogens Møller, ViaTrafik
 • Hvad vil vi kunne, når COMPASS er klar set ift. de gennemførte analyser v/Sidsel Kjems, Københavns Kommune
 • Metodeovervejelser ift. samfundsøkonomi, privatøkonomi ved så grundlæggende ændringer af prioriteringen af vejnettet/transportsystemet v/Incentive

Beskrivelse

 

8. linje (lokale 7) Mobilitet & Adfærd

Special session

Mødeleder Jens Willars

Hvordan forbinder samkørsel land og by?

Moderator: Ida Blinkenberg Lidell, nabogo

Nordjyllands Trafikselskab, Energibyen Frederikshavn og nabogo bekæmper transportspild og mobilitetsfattigdom ved at fremme moderne samkørsel i hverdagen – som supplement til den kollektive transport. Til fordel for den enkelte, samfundet og klimaet.

Men hvorfor arbejder kommuner og trafikselskaber med samkørsel?

Transportspild er en værdifuld ressource, som kan bruges meget smartere: se blot på de mange tomme sæder i bilerne, der kører rundt eller sidder i kø på vejene. Omvendt har mange borgere på landet svært ved at komme rundt i hverdagen, og det kalder vi mobilitetsfattigdom. I et utraditionelt partnerskab mellem NT, Energibyen Frederikshavn og nabogo går aktørerne innovativt til værks for at gøre det så let som muligt at køre sammen i hverdagen. Hør hvorfor borgere, virksomheder og fællesskaber engageres i samkørsel. Og hvorfor trafikselskaber vinder, når mennesker kører sammen i private biler. Deltag i den efterfølgende diskussion af, hvordan vi i fællesskaber understøtter adfærdsforandringer til fordel for moderne, grøn hverdagstransport.

Paneldeltagere:

 • Bahram Dehgan, Energibyen Frederikshavn
 • Thomas Eybye Øster, NT
 • Kasper Dam Mikkelsen, nabogo
14:30
14:45
KAFFE PAUSE

Husk at besøge udstillingen eller prøve en tur i en brintbus!

14:45
16:15
1.linje (samlingspoint ved sekretariatet) Mobilitet & Adfærd

Technical session

Urban WALKSHOP – Fodgængermobilitet og bykvalitet

max 20 deltagere, tilmelding påkrævet

Facilitator Maria Vestergaard, C-MUS PRAKSIS Living Lab, AAU

Program:

På denne ”walkshop” oplever vi på farten igennem Aalborgs gader og sætter bl.a. fokus på, om byens design kan invitere til sundere og mere aktiv mobilitet til fods? Om mobililtetsrum er sociale og kulturelle steder? Og om fodgængermobilitet kan spille en afgørende rolle i et mere bæredygtig og finmasket urbant mobilitetssystem?

Oplægsholdere:

 • Ditte Bendix Lanng, Lektor, Ph.d., Mobilitetsdesign, Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg Universitet
 • Tina Vestermann Olsen Adjunkt, Ph.d., Urban Design, Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg Universitet
 • Maria Quvang Harck Vestergaard, mobilitetsplanlægger, Ph.d., Mobilitet og Infrastruktur, Aalborg Kommune
 • Jeppe Astrup Andersen mobilitetesplanlægger, Ph.d., Mobilitet og Infrastruktur, Aalborg Kommune
 • Rie Malling, Arkitekt og byplanlægger, Byudvikling og Byggeri, Aalborg Kommune
 • Anne Juel Andersen, arkitekt, Ph.d., Byudvikling og Byggeri, Aalborg Kommune

Beskrivelse

2. linje (lokale 2) ITS

Intelligente transportløsninger
Mødeleder Maria Wass-Danielsen

 • Context-Aware Sensing and Implicit Ground Truth Collection: Building a Foundation for Event Triggered Surveys on Autonomous Shuttles, v/ Valentino Servizi, Inon Peled, Jeppe Rich, Francisco C. Pereira & Otto A. Nielsen, DTU Management; Dan Roland Persson & Per Bækgaard , DTU Computer Science; Hannah Villadsen, Roskilde University (artikel)
 • Machine Learning Methods for Transportation under Uncertainty v/ Inon Peled, Francisco C. Pereira, Justin Dauwels, Yu Jiang, Kelvin Lee, Daniele Gammelli & Filipe Rodrigues, DTU Management (udvidet resumé) virtual
 • Anvendelse af radardata i trafikplanlægningen v/ Svend Tøfting, Advanced Traffic Systems & Harry Lahrmann, AAU Build (udvidet resumé)
3. linje (lokale 1) Kollektiv trafik

Covid-19
Mødeleder Lykke Magelund

 • Passagerernes ønsker til et bedre og mere brugervenligt takst- og billetsystem i den kollektive transport v/ Anders Albrechtsen, Lars Wiinblad & Rasmus Markussen, Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk (udvidet resumé)
 • The COVID-19 Pandemics’s Effect on the Copenhagen Metro M1 and M2 v/ Basthiann Bilde, Atkins Danmark; Morten L. Andersen & Steven Harrod, DTU (artikel)
4. linje (lokale 3) Trafikpolitik

Transportens klimapåvirkning
Mødeleder Ninette Pilegaard

 • Reshaping transport: Key findings from the ITF Transport Outlook 2021 v/Malithi Fernando, International Transport Forum at the OECD (virtual)
 • Nordic measures to promote sustainable aviation fuels v/ Niels Buus Kristensen, Inga Margrete Ydersbond & Harald Thune-Larsen, Transportøkonomisk Institutt (artikel)
 • CO2-emissioner ved anlæg af veje v/ Uffe Ærboe Christiansen & Mads Lenschau, Vejdirektoratet (udvidet resumé)
5. linje (lokale 6) Godstransport

Workshop

Facilitator Christina Bech Godskesen Andersen, Region Hovedstaden

Anvendelsen af transportdata til grøn omstilling af erhvervstransporten

Formål: Med udgangspunkt i en præsentation af Region Hovedstadens helt nye analyse af gods flow i Regionen, ønsker vi at afholde en workshop omkring, hvordan vi kan bruge data til at gøre erhvervstransporten grønnere. Workshoppen peger både mod resultaterne af den konkrete analyse, men også på fremtidige fokuspunkter, som der kan forskes i eller udvikles yderligere i fremtidige projekter mv.

Workshoppen bidrager som en inspiration til, hvordan kommuner/regioner og andre områder kan bruge data til grøn omstilling af erhvervstransporten.

Program

 • Præsentation af analysen og de væsentligste resultater, herunder hvad der kan være overførbart til andre regioner/kommuner/områder v/COWI & New Thinking
 • Præsentation af en case, hvor data anvendes til at forudse parkeringskapacitet i byen v/Urban Radar
 • Præsentation af vurdering hvordan data/analysen kan bruges til konkret handling v/Region Hovedstaden
 • Diskussion faciliteres af Copenhagen Electric og centreres omkring 2 deltemaer:
  • Hvilke data er særligt oplagte til at understøtte grøn omstilling af erhvervstransporten?
  • Barrierer og muligheder for at afgive og bruge data?

Beskrivelse

6 linje (lokale 4) Cykeltrafik

Cykling som forbindelsesled
Mødeleder Sidsel Birk Hjuler

 • Ny cykel- og gangbro over Limfjorden – en bro for hele Aalborg v/Thomas Nissen, NIRAS; Alex Tolstrup & Brian Høj, Aalborg Kommune (udvidet resumé)
 • Kombinationsrejser på supercykelstierne. Et koncept for koblingen mellem cykel og kollektiv transport v/Sidsel Birk Hjuler, Sekretariatet for Supercykelstier (abstrakt)
 • Data fra og cyklisters respons på en ny form for cykelparkering v/Jens Peter Hansen, Bikeep Danmark; Aksel Jensen & Lene W. Hartmann, Furesø kommune (abstrakt)
7. linje (auditorium) Cykeltrafik

Special Session

Cykeldata –Adfærd og Infrastruktur

Facilitator Signe Helledi, Sekretariatet for Supercykelstier

Denne special session sætter fokus på cykeldata og den betydning et godt og brugbart datagrundlag har for brugere, planlæggere og beslutningstagere. Fokus for denne session er at drøfte udfordringer og muligheder ved cykeldata og blive klogere på hvordan cykeldata kan være med til at spille en aktiv rolle i fremtidens mobilitets planlægning.

Oplægsholdere:

 • Hvordan vise veien? Grunnlag for nytt veivisningskonsept for syklende i Oslo og Akershus v/Johan Raustorp, Oslo Kommune (virtuelt)
 • Gode cykeldata til alle – KL og Danske Regioners arbejde om kortlægning af cykeldata i Danmark v/Line Hvingel, KL
 • Data – Dataindsamling og formidling – Online Dashboard til region hovedstadens cykelregnskab v/Kia Madsen, Region Hovedstaden
 • Data som samler os: Det er smart! v/ Andrés Pineda, Aalborg Universitet

Beskrivelse

AI – Transport Week (opdateres løbende)
Fold ud
Print
7. december
14:00
15:30
Adaptive signalregulering for effektivisering af trafikafvikling/ Moderator Rasmus Lindholm

Her sættes der fokus på signalregulering. Kan vi anvende kunstig intelligens så lyskrydsene bliver kloge og selv indstille de forskellige faser efter trafikmængderne i de forskellige retninger? De tre oplægsholdere vil komme med deres bud.

Dennis Pedersen har i mange år arbejdet for en centralisering af trafikstyringen netop fordi ændres trafikmængden i et lyskryds, påvirker det de omkringliggende lyskryds. Svend Tøfting arbejder netop med teknologier, hvor trafikstyringen decentraliseres og lægges ud i de enkelte lyskryds og baseres på registrering af trafikken. Den decentrale styring af krydsene kan kombineres viden om trafikmønstre og vi kan hermed ikke blot optimere det kryds men hele trafik-flow i byen.

Den avancerede styring af trafikken kræver at alle enheder kan tale sammen. Det er derfor vigtigt med åbne standarder.

Oplægsholdere:

1. Potentialet for AI til signalstyring på baggrund af netværksbaseret traffic management v/Dennis Bjørn-Pedersen, Technolution

2. Datadreven optimering af trafikafvikling med kunstig intelligens v/Svend Tøfting, Advanced Traffic Systems (præsentation)

3. Intelligente trafiksystemer kan fremmes med åbne standarder v/Michael Bloksgaard, Aarhus kommune (præsentation)

8. december
14:00
15:30
Kunstig intelligens og godstransport/ Moderator Svend Tofting

Godstransporten i Danmark er ramt af en ”perfect storm”. Corona har vist, at mange supply chains har været svage. E-handel er eksploderet, også godt hjulpet af corona lock-downs, og har medført endnu større uforudselighed i transporter samt en fragmentering i last-mile levering. Konkurrencen i branchen er red-ocean, virksomhedssammenlægninger i jagten på stordriftsfordele er dagligdagen, og om lidt kommer Amazon også til Danmark, hvilket blot øger fokusset på effektiviseringer.

Oplægsholdere:

1. Anvendelsen af AI i logistiksektoren v/Jeppe Højer, Partner, Maersk Growth (præsentation)

2. AI og transport i og mellem virksomheder v/Kristian Reinau, DRCFT på AAU Build

 

9. december
14:00
15:30
Kunstig intelligens & trafiksikkerhed/ Moderator Harry Lahrmann

Oplægsholdere:

1.AI for pro- active safety analysis v/Aliaksei Laureshyn, Lund University (presentation)

Surrogate Measures of Safety (SMoS) is a method to assess safety of traffic WITHOUT waiting for accident statistics. It is based on identification of events in traffic (traffic conflicts) that have small safety margins yet do not results in an accident. Such events occur much more often than accidents (1-2 per day compared to 1-2 per year), yet detecting them manually is still a dull yet labour intensive work.

Video analysis is one application of AI that can be of great help. Extraction of trajectories of the moving vehicles and calculation of some safety-relevant indicators could help to detect potentially dangerous situations for further analysis.

Another task, where AI can help, is the understanding what indicators are best for defining a ‘danger’. The simplistic kinematic-based measures often produce lots of false-positives – situations, which at closer examination are deemed not dangerous at all. Collection of large training datasets of ‘real conflicts’ and ‘normal situations’ will allow to apply AI for understanding how humans judge safety and also replicate the same algorithms for making the automated conflict detection more intelligent.

2. Automatisk detektion af trafikanter med AI – stadig lang vej til ”plug and play” v/Chris Holmberg Bahnsen, Aalborg Universitet (præsentation)

Selv om vi i de sidste år har set imponerende fremskridt med AI indenfor automatisk billedanalyse, er der stadig mange områder, hvor AI-baserede algoritmer ikke lever op til vores forventninger. I dette indlæg vil vi drøfte, hvordan AI inden for billedbehandling fejler, hvis det bliver udsat for dårlige vejr- og lysforhold. Derudover ser vi på, hvordan kamera-baserede løsninger er dybt afhængige af selve kameraets placering og hvad det medfører i forhold til både praktiske udfordringer og i forhold til målet; detektion af farlige situationer i trafikken.

3. Hvor svært kan det være at finde farlige lokaliteter på vores vejnet ved analyse af floating car data? v/Niels Agerholm, Vejdirektoratet (præsentation)

Hvad er en farlig hændelse? Er bil/bilist ligegyldig i den henseende? Hvornår er der “nok” hændelser? Hvad kan vi med 450 bilers data? Hvad kan vi (måske) med 100.000 bilers data? Hvad kunne AI hjælpe os med?

 

10. december
14:00
15:30
Big Data in the transport sector/ Moderator Svend Tofting

New technologies today collect a lot of traffic data. GPS data, license plate recognition, streetview, weather data, etc. are collected on an ongoing basis. So today we know a lot more about traffic, and all this data can be used for better and safer mobility. The speakers will present the great potential in the use of Big Data.

Speakers:

1. Gathering and using Big data for self driving systems v/Tamas Roosz, Easyways Systems, Hungary (presentation)

2. How can we use AI on Big Data in the transport sector v/Kim Guldstrand Larsen, AAU (presentation)

3. When data grew up, they become Big Data v/Lars Rosenberg Randleff, Hermes Traffic Intelligence (presentation)

 

11. december
13:00
14:30
Artificial Intelligence & automation/ Moderator Rasmus Lindholm

Autonomous driving is a key application for artificial intelligence. Autonomous vehicles are equipped with multiple sensors, such as cameras, radars and lidar, which help them better understand the surroundings and in path planning. These sensors generate a massive amount of data. To make sense of the data produced by these sensors, the autonomous vehicle needs supercomputer-like, nearly instant processing capabilities, which is why artificial intelligence is so key. Francisco Sanchez has been working on autonomous vehicles for years and will show through a specific use case, how this could be done, where Andreas will present the Danish perspective not so much from the vehicle point of view but with the infrastructure in focus.

Speakers:

1. Use cases regarding how automation works v/Francisco Sanchez, C-tag (cancelled)

2. Autonomous vehicles: Challenges and opportunities for the infrastructure provider v/Andreas Egense, Vejdirektoratet (præsentation)

3. Real world operations, technology and learnings v/Kenneth Jensen, HOLO (præsentation)

Nedenunder er tidligere programmer gemt som pdf-fil.
Når du åbner pdf-filen med Acrobat, kan du ved at klikke på titlen på de enkelte indlæg, Workshops og Special Sessions, åbne resuméer og artikler. Ved at klikke på forfatteren/oplægsholderen kan du åbne præsentationen.

Trafikdage forsat har problemer med brud på ophavsret (især på brugte diverse billeder i PP præsentationer), derfor skulle vi fjerne programmer fra tidligere år, hvor der er linket til PP præsentationer. Vi beklager!