Program

Program for Trafikdage 2023 (med forbehold for ændringer)

En printevenlig version i A3 format

Husk at tilmelde technical sessions

 

 

Trafikdage 2023
Fold ud
Print
22. august
08:15
09:00
Registrering og kaffe
09:00
10:30
Indledningssession – Forhallen
 • Velkommen til Trafikdage v/Harry Lahrmann, Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet
 • Rundbordsdiskussion om tre aktuelle transportpolitiske emner på baggrund af korte faglige oplæg fra eksperter med transportordfører
  • Thomas Jensen fra Socialdemokratiet
  • Niels Flemming Hansen fra det Konservative Folkeparti.

Emner:

Roadpricing
Transportministeren har udtalt, at der kommer kørselsafgifter for personbiler, og der er igangsat et stort forsøg omkring vejafgifter, der er differentierede i forhold til tid og sted dyrest centralt i de store byer, billigst eller gratis på landet, og dyrere i myldretiden i byerne, hvor der er trængsel. Et sådant system vil give et stort provenu. Men hvad skal det anvendes til? Der er mange modeller for hvordan kørselsafgifter kan indgå i den samlede beskatning af personbiler, som alle har regionale fordelingsmæssige konsekvenser.
Oplæg ved professor Otto Anker Nielsen, DTU

Den faldende cykeltrafik – hvad gør vi?
Cykeltrafikken i Danmark er faldende, mens bilejerskabet fortsat stiger – det er et tab for den højt værdsatte danske cykelkultur men også for samfundet generelt, hvor vi går glip af alle de mange gevinster, som cyklen bidrager med. Hver cyklet km bidrager positivt til samfundet, primært fordi aktiv transport reducerer omkostninger ved en række livsstilssygdomme. Cyklen er også et godt værktøj, når man i byerne gerne vil reducere trængsel, støj, luftforurening og CO2 udledning, og samtidig er cyklen pladsbesparende, hvilket skaber rum til mennesker, aktivitet og ophold i byerne.
Hvis det skal lykkes at vende kurven og få flere til at cykle, så skal arbejdet med cykelfremme have et helhedsfokus og vi skal være opmærksomme på de tværgående løsninger
Oplæg ved Anna Dinesen, Det Nationale Videnscenter for Cykelfremme

Cyklisters sikkerhed
I 2021 kom over 4.000 cyklister på hospitalernes akutmodtagelser med en alvorligt til skade efter en trafikulykke. Det er en stigning på 34% siden 2009. Det kræver handling, men hvad er mulighederne? Er det påbud af cykelhjelm, promillegrænse for cykler, bedre cykelinfrastruktur eller større krav til cyklens indretning?
Oplæg ved lektor Harry Lahrmann, AAU

Der bliver mulighed for spørgsmål fra publikum.

Moderator: Nynne Bjerre Christensen

10:30
11:00
KAFFE PAUSE

Besøg venligst vores udstillere

11:00
12:30
Executive session 1 The journey to more livable cities and climate friendly transport (in English) Auditorium

Moderator Maria Wass-Danielsen, Urban Creators

Oplægsholdere:

Tim Asperges, expert advisor mobility policy city of Leuven, der vil fortælle om Leuvens ambitiøse arbejde med klimavenlig mobilitet

Stine Grønbæk, Project Manager, City of Odense, der vil fortælle om Odense Kommunes arbejde med en ny mobilitetsplan.

Anders Roth, Sustainable mobility expert at IVL Swedish Environmental Research Institute, holder oplægget med arbejdstitlen” Ghentrifiering av svenska städer – vad har det med transporteffektivitet att göra?”, der bl.a. handler om, at de er ved at opbygge et netværk af svenske byer som vil gå i Ghent’s fodspor og miljøinstituttet hjælper med at opbygge trafikmodeller der kan beregne de trafikale konsekvenser (online)

Executive session 2 Fremtidens danske luftfart? Lokale 7 (5.sal)

Tovholdere Claus Lassen, AAU og Thomas Thessen, Copenhagen Airports

Denne excutive session sætter fokus fremtidens luftfart og drøfter specielt:

 • Hvilken rolle luftfarten skal spille i fremtidens transport og energisystemer?
 • Hvordan der skabes en fremtidig bæredygtig luftfart?
 • Bør vi flyve mere eller mindre, hvis vi ønsker en hurtigere grøn omstilling af transporten?

Oplæg:

 • En ny samfundsorienteret luftfartsforskning – præsentation af Danish Aeromobility Academy v/Claus Lassen, Danish Aeromobility Academy og AAU
 • Er mere togtransport vejen til at mærkbart nedbringe luftfartens klimabelastning v/Thomas Thessen, AAU og CPH
 • Hvordan flyver vi i fremtiden – set fra en energiplanlæggers model? v/Henrik Lund, AAU
 • Fremtidens luftfart i Danmark– opsamlende diskussion af potentialer og udfordringer
Executive session 3 Parkering – hvor svært kan det være? Lokale 1

Moderator Mette Skamris, Aalborg kommune

Mobilitetens dilemmaer indeholder mange elementer herunder de store dagsordener og kampen om pladsen. Parkering er et eksempel på mobilitetsadfærd som indeholder alle elementer og som nævnes som redskab til at løse klimaudfordringerne. Her kan bølgerne gå højt og diskussionerne kan blive meget unuancerede, fakta-resistente og følelsesladede. Hvorfor er det så svært?

Oplæg:

Parkering er et emne, som hurtigt kan få følelserne i kog. Det kræver skarp afvejelse mellem forskellige arealanvendelser og hensyn. Hvad kan kommunerne regulere gennem parkeringspolitikken, og hvad har størst effekt? Hvordan kan man skabe god mobilitet med reduceret parkering? Hvordan ser det ud med klimaaftryk og økonomi? Og hvad tænker borgerne egentlig? Klimaanalytiker Charlotte Frejlev Andersen ved Fremtidens Mobilitet i tænketanken CONCITO holder oplæg med udgangspunkt i notatet “Parkering i byer” og perspektiverer til erfaringerne som ekspert for en borgersamling i Københavns Kommune om Biler, Byliv og Bynatur.

Det politiske mod er stort, når der formuleres mål for klimaet. Flere steder følger der også en fornuftig økonomi med. Men når vi rammer det operationelle niveau, bliver det straks mere tricky. Manøvredygtigheden hæmmes af hensynet til, at borgernes nuværende mobilitetsfrihed ikke ønskes ændret. Så hvordan kommer vi videre? Afdelingsleder Martin Pape ved Mobilitet i Århus Kommune fortæller om problematikkerne og kommer med konkrete eksempler fra Århus.

Executive session 4 Kan samkørsel redde den kollektive transport i landområderne? Lokale 3

Moderator Lise Bjørg Pedersen, Dansk Industri
Oplæg og debat om private biler som en del af den kollektive transport.

Hvordan kan samkørsel understøtte den kollektive transport? Hvilke incitamenter tilbydes til bilister, der kan tage passagerer med, og hvordan bliver det et attraktivt transporttilbud? Hvad er god mobilitet på landet – og færre biler på vejene – værd for samfundet? Er en liberalisering af vilkårene nødvendig for at få tilstrækkeligt udbud i landområderne, hvor samkørselstjenester, om muligt, kan agere redningsplanke for den kollektive trafik?

Sessionen er todelt, hvor der indledes med 4 korte oplæg af 10 minutters varighed fra hver deltager, efterfulgt af debat og spørgsmål fra tilhørerne

Oplæg:

 • Samkørsel – en del af den kollektive trafik i Nordjylland v/Nicolai B. Sørensen, Nordjyllands Trafikselskab
 • Samkørsel integreret med kollektiv transport i Danmark og udland v/Ida Blinkenberg Lidell, nabogo
 • Potentialet for samkørsler i landområder v/Otto Anker Nielsen, DTU
 • Hvilke initiativer kan/skal man gøre politisk? v/Niels Flemming Hansen, Det Konservative Folkeparti
Executive session 5 Virksomhedernes ønsker til fremtidens kollektive mobilitet Lokale 2

Moderator Eskit Thuesen, Movia
Visionerne er skarpe: I København ønsker virksomhederne Metro til hoveddøren, Loop City visionen trak letbane til Ring 3-kommunerne, og Planstrategi 2011 lagde fundamentet for Aalborgs omdannelse. Hvordan tænkes den kollektive mobilitet ind i erhvervsudviklingen og hvad ønsker ejendomsudviklere og virksomheder af byomdannelsen?

Oplægsholdere:

 • Eskil Thuesen, Movia
 • Rasmus Haugaard, Vendia Ejendomme A/S
 • Mette Schmidt, Port of Aalborg

Paneldeltagere:

 • Jan Gudmann Hansen, Fynbus

 

12:30
13:30
FROKOST

Besøg venligst udstilling

13:30
14:00
POSTER Session & UDSTILLING

Besøg venligst vores udstillere og studerendes posters

Husk at stemme på den bedste poster

14:00
15:30
1. linje Mobilitet & Adfærd Lokale 1

Workshop: Internationale ferie og forretningsrejser

Moderator Claus Lassen

Formålet med workshop er at øge interessen for forskning i og indsamling af data for internationale rejser samt diskutere, hvordan klimabelastningen kan reduceres.

 

Diskussionsoplæg: Linda Christensen, DTU Management

 • Hvad betyder danskernes internationale rejser for klimabelastningen?
 • Hvordan udvikler trafikken sig for tog, biler og fly?
 • Hvorfor er det så umuligt at få mere viden om den faktiske adfærd og udvikling?

 

Paneldebat med:

 • Lars Krogsdam, DSB
 • Thomas Sick Nielsen, Vejdirektoratet
 • Thomas Thessen, Københavns Lufthavn
 • Søren Have, CONCITO

Beskrivelse

2. linje Kollektiv transport
AFLYST
OBS: Denne aktivitet er aflyst!

Special Session: Kan ændringer i finansiering, organisering og incitamenter få flere til at vælge kollektiv trafik?

Moderator: Lise Bjørg Pedersen

Oplæg:

 • Samfundsmæssige udfordringer, som den kollektive trafik skal bidrage til at løse v/Anders Rody Hansen, DI
 • Ansvar og finansiering af kollektivtrafik i Sverige v/John Hultén, K2 (online)
 • Nuværende organisatoriske set up, styrker, svagheder v/Johnny Hansen, fhv. CEO i Arriva og fhv. CEO i Umove
 • Drøftelse af anbefalinger til ekspertudvalget for kollektiv mobilitet med deltagelse af udvalgsformand Helga Theil Thomsen

Beskrivelse

3. linje Godstransport Lokale 4 (5.sal)

Special session: Last Green Mile – hvordan får vi flere grønne transporter i varedistributionen

Mødeleder: Allan Larsen, DTU

Oplæg

 • Indledning og introduktion af projektet v/Jesper Højte Stenbæk, Dansk Erhverv
 • Green Mile i et regionalt perspektiv v/Christina Bech Godskesen, Region Hovedstaden
 • Tiltag til at flytte trafikken i en grøn retning v/Tanja Balhorn, Københavns kommune
 • Konsekvenser af forskellige scenarier for nulemissionszoneer v/Michael Henriques og Ole Kveiborg, COWI
 • Leasingmodeller og virksomhederne udfordringer med at finansiere de grønne køretøjer v/Jonas Jensen, E&Y
 • På hvilke måder kan/kan ikke City-hub understøtte en grøn løsning? v/Jonas Jensen, E&Y
 • Hvordan kan transportkøbere skabe et større marked for grønne transporter og skabe et bedre grundlag for operatørerne? v/Ole Kveiborg, COWI
 • De næste skridt og hvordan skal resultaterne bruges videre v/Tanja Balhorn, Københavns kommune

Beskrivelse

 

4. linje Jernbaner Lokale 2

Mødeleder: Anders Kaas

 • Er der en fremtid for lokale og regionale jernbaner i Jylland? v/Niels Wellendorf, IDA Rail (artikel)
 • Rail Freight with the Fehmarn Belt Fixed Link – Forecasts, Challenges and Solutions v/Otto Anker Nielsen, DTU (abstrakt)
 • Kan data afhjælpe kapacitetsudfordringerne i Metroen? v/Erik Kalmar Møller Jensen, Metroselskabet (artikel)
5. linje Smart mobilitet Lokale 5 (5.sal)

MaaS I

Mødeleder: Søren Sørensen

 • MDMS, an EU MaaS regulation in the making? v/Søren Sørensen, SFMCON ApS (udvidet resumé)
 • Test af digitalt Rejsekort i Nordjyllands Trafikselskab – Evalueringsresultater v/Flemming Bundgaard, NT & Jens Willars, Rejsekort & Rejseplan A/S (udvidet resumé)
6. linje Cykeltrafik Lokale 3

Børns cykling

Mødeleder: Anders Fjendbo Jensen

Beskrivelse af Børn cykler mindre – hvad ved vi om problemstillingen og hvad kan vende udviklingen

 • Tryghedszoner omkring skoler i København, v/Søren Troels Berg, Københavns Kommune (udvidet resumé)
 • Shared space trafiklegeplads og cykelfrikvarter, Peter Willemoesskolen i Assens, v/Johan Heichelmann, Trafik i Børnehøjde
 • Cykelundervisning i grundskolen: Cyklistprøven, v/Bjørn Olsson, Rådet for Sikker Trafik
 • Cykelfremme i udsatte byområder, v/Oskar Jäger Funk, Københavns Kommune
7. linje Mobilitet & Adfærd Auditorium

Special Session: Ind i samkørselsbilen

Moderator Ida Blinkenberg Lidell

Formålet med sessionen er at give et nuanceret indblik i de repræsentative brugeres oplevelser med samkørsel og en forståelse af, hvordan deres hverdagsmobilitet med samkørsel ser ud samt bliver klogere på samkørslens funktion i det nye mobilitetsregime.

Oplæg:

 • Introduktion v/moderator Ida Blinkenberg Lidell fra nabogo
 • Nabogo v/Oliver Mathiasen – præsenterer rutebaseret samkørsel, integration med kollektiv transport og udbredelse, særligt i Nordjylland. Oliver vil også præsentere resultaterne af den nye undersøgelse om eksisterende samkøreres motivationer, barrierer og brug af samkørsel, også i kombination med kollektiv transport
 • Samkørsel set fra passagersædet v/Signe Rom, passager via nabogo, arbejder i Hjørring
 • Samkørsel set fra førersædet v/Stine Vad, chauffør ved nabogo, under uddannelse i Vesthimmerland
 • Samkørsel set fra passagersædet, v/Naja Martin, passager via nabogo, under uddannelse i Vesthimmerland

Beskrivelse

8. linje Trafiksikkerhed Lokale 7 (5.sal)

Cyklisters og fodgængeres sikkerhed

Mødeleder Mette Møller

 • Anvendelse af ambulancedata i kommunernes trafiksikkerhedsarbejde v/Anne Vingaard Olesen, AAU & Camilla Sloth Andersen, Aalborg Kommune (udvidet resumé)
 • Ambulancedata som værktøj til forbedring af trafiksikkerhedsarbejdet for bløde trafikanter i eneulykker v/Anne Vingaard Olesen, AAU (udvidet resumé)
 • Teenageres mobilvaner på cykel – Til tide online eller til stede i trafikken? v/Anette Jerup Jørgensen, Københavns Kommune (udvidet resumé)
15:30
16:00
KAFFE PAUSE

Besøg venligst udstillingen

16:00
17:30
1. linje Mobilitet & Adfærd Auditorium

Special session: Brugerværktøj Transportvaneundersøgelsen – Hvad er det og hvad kan det?

Moderator Marie Karen Anderson

Program

Lancering af det nye TU Brugerværktøj for hele transportsektoren.

 • Introduktion til projektet v/Jonas Dalum Scherling, Region H
 • Introduktion til værktøjet v/Hjalmar Christiansen, DTU
 • Input fra 2-3 brugere:
  • Sara Lise Jeppesen, Frederiksberg Kommune;
  • Bjørn Olsson, Rådet for Sikker Trafik;
  • Anders Rody Hansen, DI Transport
 • Præsentation af links til værktøjet og diskussion v/Marie Karen Anderson, DTU

Beskrivelse

2. linje Kollektiv transport Lokale 2

Byudvikling og kollektiv trafik

Mødeleder: Jesper Bláfoss Ingvardson

 • Does Transit Oriented Development (TOD) increase ridership? v/Gülin Göksu Basaran, DTU (udvidet resumé)
 • Hvilke tilstødende investeringer til BRT-projekter vægter passagererne højest? v/Morten Eltved, Movia (udvidet resumé)
 • Influence of station characteristics, urban surroundings and perceived safety on satisfaction and public transport ridership v/Gülin Göksu Basaran, DTU (udvidet resumé)

 

3. linje Godstransport Lokale 5 (5.sal)

Special Session: Hvordan skaffer vi bedre godsdata?

Mødeleder: Allan Larsen

Indhold

 • Status på godsdatadelen i Grøn Mobilitetsmodel arbejdet
 • Statistikkilder. Analyse for VD
 • Arbejdet med godstatistik hos DST
 • Hvad betyder godsdata i vognmandsbranchen (DTL)
 • Data til S&B modellen
 • Hvilke skridt kan vi tage for at fortsætte udviklingen omkring dataindsamling og bearbejdning

Oplægsholdere

 • Marco Paoli, Vejdirektoratet
 • Michael Henriques, COWI
 • Peter Ottosen, DST
 • Ove Holm, DTL
 • Lars Dagnæs, transEco2

Beskrivelse

4. linje Klima og Infrastruktur Lokale 6 (5.sal)

Ladeinfrastruktur

Mødeleder: Asmus Skar

Oplæg:

 • Nationalt kort over ladestandere v/Sofie Kofoed Led, Kommunernes Landsforening (abstrakt)
 • How should we develop the charging network? User and industry expectations v/Anders Fjendbo Jensen, DTU Management (udvidet resumé)
 • Explaining spatial differences in PEV acceptance v/Stefan Mabit, DTU (abstrakt)
 • Markedet for opladning af elbiler – vilde vesten? v/ Ilyas Dogru, FDM
5. linje Smart mobilitet Lokale 4 (5.sal)

MaaS II

Special Session: MaaS i Danmark – status og fremtidsscenarier

Mødeleder: Helle Piil Rosted

Oplæg

 • Data til rejseplanlægning:
  • Status for indsamling af data til rejseplanlægning v/Helle Piil Rosted, Trafikstyrelsen
  • Et trafikselskabs arbejde med mobilitetsdata v/Nils Juhl Rasmussen, Movia
 • MaaS: Opportunity outlook:
  • Fremtidens digitale rejse v/Morten Reimer, OptimumIT
  • Future mobility v/Sampo Hietanen, MaaS Global (online)

Beskrivelse

6. linje Cykeltrafik Lokale 3

Cykelturisme

Mødeleder: Pablo Celis

 • Cykelturisme i Tyskland – hvad kan vi lære af deres succes? v/Marianne Weinreich, Rambøll (udvidet resumé)
 • Brugerundersøgelse af de Nationale Cykelruter v/Michael W. J. Sørensen, Via Trafik – En del af Sweco (artikel)
 • En guide til at styrke arbejdet med de Nationale Cykelruter v/Helle Huse, Rambøll (udvidet resumé)
 • Ny hjemmeside om nationale cykelruter v/Marco Berends, Dansk Cykelturisme (abstrakt)
7. linje Transportsektorens drivemidler Lokale 1

Godstransportens drivmidler

Grøn omstilling af tung transport

Mødeleder: Mette Dyrberg

I denne session kigger vi nærmere på elektrificering af den tunge transport

Oplæg:

 • Velkomst v/Søren Fischer Jepsen, Vejdirektoratet
 • Offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur v/Amalie Holst Madsen og Sarah Andersen, Transportministeriet
 • Behovsanalyse af Ladeinfrastruktur til tung transport v/Mette Berner Dyrberg, Vejdirektoratet
 • Køreledninger Øresund-Femern v/Bo Ekman, Vejdirektoratet
 • Hvad er næste skridt herfra? Med Henrik Gudmundsson, Concito & Jeppe Hartmann, Drivkraft Danmark & Søren Büchmann Petersen, DTL

Beskrivelse

8. linje Trafiksikkerhed Lokale 7 (5.sal)

Nye metoder til trafiksikkerhedsanalyser

Mødeleder: Thomas Skallebæk Buch

 • Et moderne perspektiv på ulykkesårsaker v/Rune Elvik, Transportøkonomisk institutt (artikel)
 • Uheldsmodel for cykler i vigepligtsregulerede kryds i byer v/Mathias Hoffmann Feldens, Via Trafik – En del af Sweco (udvidet resumé)
 • Analyse og modellering af cyklisters nær-ulykker ved hjælp af storskala sensordata v/Thomas Rasmussen, DTU Management (udvidet resumé)
Technical Session

Test-tur med Aalborgs Plusbus

Plusbus i Aalborg er Danmarks første egentlige BRT-linje. Den indvies d. 23. september i år og gennem august-september udføres test- og chaufføruddannelseskørsler i tracéet med de spritnye 25 meter lange Solaris busser. Vi er så heldige at kunne byde Trafikdage med på en testkørsel fra Gammel Torv 3 (Østerågade) til AAU Busterminal og retur.

Undervejs vil vi opleve:

 • bussens smidige kørsel gennem byen i det ny bustracé,
 • signalprioriteringssystemet,
 • bussens indretning,
 • indpasningen i byen og
 • de færdige stationsmiljøer og byrum på ruten.

Du kan tilmelde dig her

19:00
22:00
KONFERENCEMIDDAG

Comewell Hvide Hus, Aalborg, Vesterbro 2, 9000 Aalborg

22:00
23:00
Afterparty

Trafikdage inviterer deltagere til afterparty med en times fri bar i fadøl i Jomfru Ane Gade.

For at kunne styre “trafikken” og at alle kan nå at få fri bar, bliver afterparty på to barer: Proud Mary og Heidis Bier Bar.

I den forbindelse vil der blive uddelt armbånd for at sikre plads til alle og derfor vil vi meget gerne bede jer om at tilmelde her 

23. august
08:30
10:00
1. linje Mobilitet & Adfærd Lokale 3

Udnyttelse af byudviklingspotentialer

Mødeleder: Annette Kayser

 • DK2020, mobilitetsstrategier og stationsbyernes potentiale v/Sofie Kirt Strandbygaard, NIRAS & Anette Enemark, Movia (udvidet resumé)
 • Fodgængermobilitet: Behov for et særligt blik v/Nina Moesby Bennetsen & Anette Jerup Jørgensen, Københavns Kommune (udvidet resumé)
 • Letbane og udnyttelse af byudviklingspotentialet v/Caroline Schousboe, Region Hovedstaden & Sofie Kirt Strandbygaard, NIRAS (udvidet resumé)
2. linje Kollektiv transport Lokale 2

Workshop: Alternativ(er) til Rejsekort på app

Moderatorer: Sonja Eriksen & Pernille Appel-Hansen, Movia

På denne workshop vil erfaringer fra arbejdet med meget tidligt via dialog at afdække brugerbehov for en ikke-appbaseret løsning blive delt. Herunder vil der indgå:

 • Udfordringer på app-baseret billettering
 • Brugere – hvem er de, deres behov og værdier
 • Tidlig borgerinddragelse – metode og erfaringer
 • Hvordan sikres at flest mulige kan benytte digitale løsning

Oplægsholdere:

 • Mads Bergendorff, RKRP
 • Sonja Eriksen & Pernille Appel-Hansen, Movia

Beskrivelse

3. linje Klima og Infrastruktur Lokale 6 (5.sal)

Klimatilpasning

Mødeleder: Tove Hels

 • Påvirkning af højt grundvandsspejl på vejbelægningers bæreevne v/Frederik Holk Simonsen og Jonas Bjørn Mortensen, AAU (abstrakt)
 • Regnvandsbassiner i en klimatilpasningstid v/Michael R. Rasmussen, AAU Build
 • Måleplatform til at kvantificere påvirkning af vejbelægningers jævnhed på bilers energiforbrug v/Asmus Skar, DTU Sustain
4. linje Trafikpolitik Lokale 1

Special session: Kilometerbaseret og CO2-differentieret vejafgift for lastbiler

Moderator: Per Skrumsager, Transportministeriet

Program

 • Hvad er målsætning med den politiske aftale og vejafgiftsloven v/Per Skrumsager, Transportministeriet
 • Danmarks først lov om roadpricing – gennemgang af lovens elementer v/Per Skrumsager, Transportministeriet og Henrik Clemmensen, Vejdirektoratet
 • Status på implementering v/Lise Jonasen, Sund & Bælt

Beskrivelse

5. linje Smart mobilitet Lokale 4 (5.sal)

Connected and Autonomous Vehicles

Mødeleder: Francisco Pereira (DTU)

 • Exploring Traffic and Infrastructure Challenges for Partly Automated Truck Platoons on Norwegian Two-Way, Two-Lane Roads v/Markus Metallinos Log, Norwegian University of Science and Technology (artikel)
 • Lessons Learned From Industrial Applications of Automated Heavy Vehicles for Future Deployment on Public Roads v/Markus Metallinos Log, Norwegian University of Science and Technology (artikel)
 • Evaluering af forsøgsordningen for selvkørende motorkøretøjer v/Bo Ekman, Vejdirektoratet (abstrakt)
6. linje Cykeltrafik Lokale 7 (5.sal)

Lange cykelture

Mødeleder: Jakob Steenbæk Madsen

 • Elcykler – En ny form for pendling v/Lill Bjerregaard, Københavns Kommune (udvidet resumé)
 • Kombinationsrejser, supercykelstier og CYKOMBI v/Nils Boisen, Sweco & Signe Helledi, Sekretariatet for Supercykelstier i hovedstadsregionen (udvidet resumé)
 • Kan man arbejde med attraktivitet og grønne cykelruter i supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen? v/Ida Nygaard, Sekretariatet for Supercykelstier i hovedstadsregionen (udvidet resumé)
7. linje Trafikmodeller Lokale 5 (5.sal)

Special Session

Eksempler på anvendelse af trafikmodeller i København og Århus

Mødeleder: Sidsel Kjems

 • Den Grønne Boulevard – Fase 1 v/Mario Milutinovic, Københavns kommune
 • Bustilpasning til Sydhavnsmetroen V/Filip Vang, Københavns kommune
 • Helhedsplan Dybbølsbro v/Mario Milutinovic
 • Praktisk anvendelse af COMPASS-data v/Kim Brochmann Møller, Københavns kommune
 • Anvendelse af COMPASS-data til at udpege uheldsbelastede kryds v/Jeppe Paludan-Müller, Københavns kommune

Beskrivelse

Grøn mobilitet i Aarhus Kommune v/Morten Stenberg, COWI/Aarhus Kommune (abstrakt)

8. linje Kollektiv transport Auditorium

Special Session

Ekspertudvalg om kollektiv Mobilitet

Moderator: Otto Anker Nielsen, DTU

Oplæg:

 • Introduktion til ekspertudvalgets arbejde ved formand Helga Theil Thomsen
 • Debat med bidrag fra salen om med forslag og idéer til de tre faser i ekspertudvalget arbejde:
 • Kortlægning af borgernes transportbehov og udvikling af katalog over nye kollektive mobilitetstilbud til forskellige geografier.
 • Afdækning af økonomien for trafikselskaberne samt afdækning af mulige modeller for en ny takststruktur.
 • Anbefalinger til en ny struktur for lokal kollektiv transport samt for organisering af den lokale kollektive transport.

Medlemmer af ekspertudvalget vil være til stede for at lytte og stille spørgsmål.

Kommissoriet for udvalget kan læses her og sammensætningen af ekspertudvalget kan ses her

10:00
10:30
KAFFE PAUSE

Besøg venligst udstillingen

10:30
12:00
1. linje Mobilitet & Adfærd Lokale 3

Special session: Offentlig-privat samarbejde om pendlersamkørsel – inspiration fra den franske succeshistorie

Moderator: Clement Guasco

Program

 • Den franske model set fra helikopteren v/Clement Guasco, FDM
 • Den franske model for pendlersamkørsel v/Anais Enrico, Karos France
 • Den danske kontekst. Hillerød, som case v/Region Hovedstaden og MOVIA
 • Mobilitetsplaner for virksomheder v/Anna Thormann, Gate 21
 • Workshop/debat
 • Opsamling

Beskrivelse

2. linje Samfundsøkonomi på transportområdet Auditorium

Special session: Samfundsøkonomiske effekter ved bosætning af Østhavnen

Mødeleder: Pernille Øvre Christensen

Moderator: Elias Stapput Knudsen, Transportministeriet

Oplæg:

 • Baggrund, infrastruktur og status, v/Villiam Bartholdy, Transportministeriet
 • Klimaeffekter v/Sarah Andersen, Transportministeriet
 • Trafikale konsekvenser i Hovedstadsområdet, v/Camilla Brems, Transportministeriet
 • Samfundsøkonomiske effekter v/Elias Stapput Knudsen, Transportministeriet

Beskrivelse

3. linje Godstransport Lokale 6 (5.sal)

Special session: Varetransporter og den grønne omstilling

Mødeleder: Allan Larsen

Program

 • Indledning og introduktion v/Tanja Balhorn
 • Tiltag til at flytte trafikken i en grøn retning v/Tanja Balhorn, Københavns Kommune
 • Hvad er den seneste viden og oversigt over udbuddet af grønne lastbiler v/Kathrine Fjendbo Jørgensen, Region Hovedstaden
 • Hvor skal elbilerne lade. En analyse af behovet for lynladning i Københavns Kommune v/Ole Kveiborg, COWI
 • Opladning på distributionscentrene og terminaler. En guide og gode råd v/Ole Kveiborg, COWI og Gent Grinvalds, Region Hovedstaden

Beskrivelse

4. linje Trafikpolitik Lokale 1

Workshop: Roadpricing – design af den tekniske løsning

Moderator: Svend Tøfting

Formålet med workshoppen er:

 • At få en diskussion af den valgte løsning til lastbilafgifter, hvor det er myndighederne, der beregner afgiften, i forhold til et selvdeklareringsprincip
 • At få en diskussion af mulighederne for at kunne færdes anonymt ved forskellige løsninger for beregning og opkrævning af afgiften og forskellige kontrolsystemer
 • At få en diskussion af omkostningerne ved de forskellige løsninger

Oplægsholdere:

 • Lise Jonasen, Sund og Bælt
 • Per Skrumsager, Transportministeriet
 • Harry Lahrmann, AAU
 • Klaus Thelm, Yunex Traffic (English, online)
 • Ove Holm, DTL

Beskrivelse

5. linje Trafikkens energi-, klima- og miljøforhold Lokale 4 (5.sal)

Emissioner og luftkvalitet

Mødeleder: Lars Overgaard

 • Hastighed, trængsel og CO2 udledning fra personbiler v/Thomas A. S. Nielsen, Vejdirektoratet (artikel)
 • Kortlægning af luftkvalitet langs statsvejene i Danmark v/Steen Solvang Jensen, Aarhus Universitet/Inst. for Miljøvidenskab (artikel)
 • Emissionskonsekvenser af modeller for etablering af miljøzoner for mobile ikke-vejgående arbejdsmaskiner v/Morten Winther, Aarhus University (artikel)
 • ITS optimeret mobilitet for mindre CO2 udløst fra forbrændingsmotorer i biler v/Søren Sørensen, ITS Danmark (beskrivelse)
6. linje Cykeltrafik Lokale 7 (5.sal)

Nye veje til cykeltrafik

Mødeleder: Jørgen Knoop

 • Gode cykeldata til alle v/Thomas Jensen, KL (abstrakt)

Mere cykeltrafik for pengene

Moderator: Philip Rasmussen, ByogLandskab

Emnet vil blive belyst ved hjælp af 4 konkrete eksempler, som kommer rundt i de fleste problematikker indenfor cykelinfrastruktur:

 • Supercykelstien i en større by (Århus case)
 • Cykelnettet i en provinsby (Nakskov case)
 • Cykelplanlægning i en landkommune
 • Den nye generation af to-minus-et veje

Beskrivelse

7. linje Trafikmodeller Lokale 5 (5.sal)

Workshop

Mødeleder: Sidsel Kjems

Hvordan vælger vi scenarier i vores mobilitetsplaner?

På denne workshop ønskes diskuteret mere metodisk, hvordan man udvælger scenarier, som grundlag for infrastrukturprojekter og mobilitetsindsatser i et 10-årigt perspektiv med fokus på de i de faldgruber, der kan opstå i de til- og fravalg, man må tage undervejs i processen.

Program

 • Oplæg om mobilitetsanalysen, proces og identificerede udfordringer i projektet. Herudover en kort introduktion til formålet med workshoppen v/Niels Stange, Københavns Kommune & Karin Langendorf, Region Hovedstaden.
 • Oplæg om trafikmodellen COMPASS, udviklet af Københavns Kommune, og dens anvendelse i denne analyse v/Mario Milutinovic, Københavns Kommune
 • Workshop-session om udvalgte dilemmaer/udfordringer ved større trafikale analyser hvor der anvendes trafikmodeller. Deltagerne vil blive inddelt i grupper, der arbejder med dilemmaer i forhold til trafikale beregninger, forudsigelser og indsatser. Workshoppen afsluttes med en diskussion i plenum.

Projektscenarierne kan indeholde tre spor, som deltagerne kan arbejde med:

 • Udvikling af veje, bane og stier
 • Byudvikling.
 • Teknologiudvikling

Beskrivelse

8. linje Trafiksikkerhed Lokale 2

Fysiske tiltag og udstyr

Mødeleder Søren Troels Berg

 • Rumleriller og trafiksikkerhed v/Thomas Skallebæk Buch, Vejdirektoratet (udvidet resumé)
 • Evaluering af trafiksikkerhed på 2 minus 1-veje v/Morten L. Jensen, Via Trafik – En del af Sweco (artikel)
 • Projekt Cykelliv – evaluering af permanent kørelys på cykel v/Tanja Kidholm Osmann Madsen, AAU (udvidet resumé)
TECHNICAL SESSION

Aalborg Portlands reduktion af CO2 udledningen

Besøg hos Aalborg Portland og en oplæg omkring Aalborg Portlands ambition om at lave den største enkelt reduktion af CO2 udledning i DK inden 2030.

 

Hos Aalborg Portland vil deltagerne få et indblik i virksomhedens arbejde med reduktion af CO2 udledningen. Deltagerne får en rundvisning på fabrikken og et kig til Aalborg Portlands pilotanlæg til fangst af CO2.

 

Tilmeld dig her

12:00
13:00
FROKOST PAUSE

Tid til at besøge udstillingen

13:00
14:30
1. linje Mobilitet & Adfærd Lokale 3

Motivationsfaktorer for at cykle

Mødeleder: Katrine Hartmann-Petersen

 • Motivationsfaktorer og barrierer for børn og unges cykling v/Jane Kofod, Cyklistforbundet (abstrakt)
 • Fortællinger om cykling: sprogets indvirkning på adfærd og udvikling v/Ida Marie Nygaard Christensen, Sekretariatet for Supercykelstier i hovedstadsregionen (artikel)
 • Visualisering af vejrets påvirkning på trafikken v/Sidsel Kjems, Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltning (udvidet resumé)
2. linje Samfundsøkonomi på transportområdet Auditorium

Special Session: Forsøg med vejafgifter for personbiler

Mødeleder: Pernille Øvre Christensen

Program

 • Introduktion til vejafgifter, historisk oprids og internationale erfaringer v/Otto Anker Nielsen, DTU
 • Introduktion til forsøget v/Ninette Pilegaard, DTU
 • Præsentation af forsøgets organisatoriske set-up v/Katrine Hauge Vej-Hansen, Sund & Bælt
 • Præsentation af den valgte tekniske løsning v/Matthias Lodahl Christensen, Sund & Bælt
 • Erfaringer fra piloten (tekniske og faglige)

Beskrivelse

 

3. linje Godstransport Lokale 6 (5.sal)

Special Session: Grønne reformer af vægt- og dimensionsreguleringen for lastbiler

Mødeleder: Ove Holm

Program

 • Indledning og program v/Per Skrumsager, TRM
 • Politiske aftaler om vægt- og dimensionsreguleringen for lastbiler v/Per Skrumsager, TRM
 • Analyser af vægt- og dimensionsreguleringen for lastbiler v/Jeppe Skou Jessen, TRM og Ole Kveiborg, COWI
 • Status for forsøg med dobbelttrailere mellem Aarhus og Høje-Taastrup v/Jørn-Henrik Carstens, Færdselsstyrelsen
 • Perspektiver for ændring af EU’s vægt- og dimensionsregulering for lastbiler v/Kasper Bruun Graversen, Færdselsstyrelsen og Ole Kveiborg, COWI

Beskrivelse

4. linje Trafikpolitik Lokale 1

Workshop: “This machine fights climate change” – men hvordan får vi beslutningstagerne til at inkludere cyklen i deres artilleri?”

Moderator: Diana Bern Skyum

Når vi taler om infrastrukturplaner, transportpolitik og -budgetter, taler vi ofte om fly-, gods-, motoriseret og kollektiv transport, mens den aktive transport i form af f.eks. cykling og gang sjældent får samme opmærksomhed og prioritering politisk og økonomisk – på trods af, at de aktive transportformer er både billige og gode for vores sundhed, trængsel og økonomien. Også i et klimaperspektiv har cyklen potentiale til at spille en langt større rolle i den lokale, nationale og globale kamp mod klimaforandringer. Så hvorfor gør den ikke det?

Paneldeltagerne vil ud fra overskriften ”This machine fights climate change” fremlægge og debattere deres forskellige perspektiver på og tilgange til udfordringen med at få beslutningstagerne til at inkludere cyklen i deres klimaartilleri.

Paneldeltagerne:

 • Sidsel Birk Hjuler, Buro Happold
 • Emil Maj Christensen, Cyklistforbundet
 • Charlotte Frejle Andersen, CONCITO
 • TBC

Beskrivelse

5. linje Trafikkens energi-, klima- og miljøforhold Lokale 4 (5.sal)

Special Session: Trafikplanlægning og klimamål i DK2020.

Mødeleder: Steen Solvang Jensen

Program

 • Hvordan regner man på mobilitet og CO2-udledning? v/Line Røjkjær Rasmussen & Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS
 • Bæredygtig mobilitet fra planpraksis til virkelighed – erfaringer fra 3 forskellige lande v/Sofie Kirt Strandbygaard, NIRAS
 • Eksempler på mobilitetsplaner og konkretisering af klimaindsatser v/Julie Majlund Buschardt, NIRAS
 • Plenum diskussion og vidensdeling fra danske kommuner modereret af Julie Majlund Buschardt og Sofie Kirt Strandbygaard, NIRAS

Beskrivelse

6. linje Cykeltrafik Lokale 7 (5.sal)

Special Session

Godt nyt om cykler fra Vejdirektoratet og videnscentret

Mødeleder: Anna Dinesen

Program

 • Det nationale cykelregnskab v/Anna Dinesen, Det Nationale Videnscenter for Cykelfremme
 • Hvor er der potentiale for cykelfremme? Brug af GIS til kortlægning af cykelvaner v/Jasper Schipperijn, Syddansk Universitet
 • Europæisk undersøgelse af afstand mellem cyklist og bilist v/Anne Eriksson, Vejdirektoratet
 • Sikrere vejudformninger på baggrund af cyklistulykkesdata fra politi v/Anne Eriksson, Vejdirektoratet

Beskrivelse

7. linje Trafikmodeller Lokale 5 (5.sal)

Special Session

Cross border transport in data, analysis and modelling

Mødeleder: Camilla Brems

Program:

 • Analysis of cross border rail projects v/Per Erikson, Trafikverket
 • Norwegian Experiences with the representation of cross border flows v/Trude Tørset, NTNU & Oskar Kleven, Statens Vegvesen (tbc)
 • New data collection for transport modelling on the Øresund-border v/Camilla Riff Brems Transportministeriet & Thomas Skovgaard, Øresundsbro Konsortiet
 • Can cell phone data contribute to a representation of cross border flows and behaviours? v/tbd
 • Kalibrering af trafikmodeller med GPS-data v/Stig Grønning Søbjærg, Rambøll

Beskrivelse

8. linje Trafiksikkerhed Lokale 2

Special Session: Hastighedsgrænser i tættere bebyggede områder

Mødeleder: Lárus Ágústsson

Program

Introduktion: v/Henrik Harder & Andreas Willer, Holbæk kommune; v/Lárus Ágústsson, COWI

Internationale erfaringer med 30 km/t i tættere bebyggede områder i vores nabolande v/Søren Troels Berg, Københavns kommune

Paneldebat 

 • Per Clausen, Aalborg Kommune;
 • Jens Peter Hansen, Cyklistforbundet;
 • Dennis Lange, FDM;
 • Anders Rody Hansen, DI

Beskrivelse

TECHNICAL SESSION

PtX anlæg og besøg hos Port of Aalborg

Aalborg Havn & AAU gør klar til storskalaproduktion af e-methanol og brint ved hjælp af stort testanlæg.

Et nyt projekt på Aalborg havn skal sætte skub på udviklingen af grønne brændstoffer lavet på kulstof udvundet af restprodukter som røgudledning, madaffald og spildevand. Testanlægget på Aalborg Havn skal fungere som led i opskalering af teknologien.

På turen kan du se anlægget, lære om driften og mål med anlægget.

Du kan tilmelde dig her

14:30
14:45
KAFFE PAUSE

Tid til at besøge udstillingen

14:45
16:15
1. linje Mobilitet & Adfærd Lokale 3

Workshop: Cykelfremme uden for De Københavnske Cykelsaloner

På denne workshop vil der være en beskrivelse af cykelvirkeligheden og de problemer det giver, at der ikke eksistere velformulerede løsninger for cykling i mindre byer. Derefter vil der være en diskussion til at igangsætte det vigtige livtag med de rammer, der er for at være hverdagscyklist.

Workshoppen kommer omkring tre overordnede emner:

 • Cyklister
 • Ruter, fremkommelighed og trafiksikkerhed
 • Udstyr, software og fortællinger.

Oplægsholdere:

 • Lasse Schelde, Ingeniørforeningen IDA
 • Gunvor Riber Uggerhøj, Ingeniørforeningen IDA og NIRAS
 • Henrik Lundorff, uafhængig

Beskrivelse

2. linje Samfundsøkonomi på transportområdet Auditorium

Transportens eksternaliteter

Mødeleder: Morten Mørkbak

 • Erhvervseffekter ved national roadpricing v/Anders Rody Hansen, DI Transport & Kristian Kolstrup, EY Economics (abstrakt)
 • Inddragelse af sundhedsgevinster i samfundsøkonomisk optimal udvidelse af supercykelstinetværket v/Mads Paulsen, DTU Management (udvidet resumé)
3. linje Godstransport Lokale 6 (5.sal)

Special Session: Nutidens og fremtidens havnekapacitet – mellem markedsøkonomi og planøkonomi

Mødeleder: Michael Henriques

Program

 • Kortlægning af de danske erhvervshavne v/Mikkel Zwergius Christensen, Trafikstyrelsen
 • Analysen af ”Betydningen af virksomhederne i tørbulkområdet på Prøvestenen” v/Ricco Borring Winther, NIRAS.
 • Udvidelsen af Aarhus havn v/Thomas Haber Borch, Aarhus Havn
 • Problemstillingerne omkring nationale interesser og den kommende nationale havnestrategi v/Jakob Svane, DI

Beskrivelse

4. linje Trafikpolitik Lokale 1

Bedre samspil i transportens omstilling

Moderator: Torben Kudsk Lund

 • Hvordan opnås bedre samspil mellem stat og kommuner i transportens omstilling? v/Henrik Gudmundsson, CONCITO (udvidet resumé)
 • Grøn omstilling kræver ny tilgang til infrastrukturbeslutninger v/Søren Have, CONCITO (udvidet resumé)
 • Kommunale udfordringer i forhold til lokale klimaplaner på trafikområdet v/Morten Skou Nicolaisen, Århus kommune & v/tbc, Odense kommune
5. linje Trafikkens energi-, klima- og miljøforhold Lokale 4 (5.sal)

Ladeinfrastruktur og elbusser

Mødeleder: Lars Overgaard

 • Vejdirektoratets tilskudspuljer til offentligt tilgængelige ladestandere v/Lea Andreasen, Vejdirektoratet (udvidet resumé)
 • Erfaringer med drift af elbusser i Movia v/Victor Hug, Movia (artikel)
 • With so many battery electric buses in operation, why are fuel cell electric buses more relevant than ever? v/Kristina Fløche Juelsgaard, Ballard Power Systems Europe A/S (artikel)
6. linje Cykeltrafik Lokale 7 (5.sal)

Special session: Tværkommunale cykelsamarbejder i Danmark – forskellige veje til et fælles mål

På denne special session vil du høre om visionen hos de nu fem tværkommunale cykelsamarbejder, om status for deres arbejdet og om værdien og vigtigheden af organiserede tværkommunale cykelsamarbejde, hvis vi skal lykkes med en fælles vision om at vækste cyklen som transportmiddel. Sessionen vil sluttes af med en fælles drøftelse.

Facilitator: Sidsel Birk Hjuler, Buro Happold

Oplæg:

 • Supercykelstisamarbejdet er meget mere end bare cykelinfrastruktur v/Signe Helledi, Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen
 • Hvordan Supercykelstisamarbejdet i Region Midtjylland arbejder med supercykelstikonceptet og hvorfor v/Signe Strandvig, Supercykelstisamarbejdet i Region Midtjylland
 • Hvordan ”Fælles om cykling i Region Sjælland” bygger bro mellem spredte cykelkommuner v/Malte Vinding, Region Sjælland og Frederik Hoedeman, Gate 21
 • Cykelalliance Syd – cykelfremme med politisk partnerskabserklæring som platform v/Anne From, Region Syddanmark
 • Cykelforum Fyn – fælles fynsk samarbejde om styrket cykelinfrastruktur, cykelfremme og cykeloplevelser v/Teis Løgstrup Bro, Byregion Fyn

Beskrivelse

7. linje Trafikmodeller Lokale 5 (5.sal)

Special Session: Udviklingen inden for store trafikmodeller i Danmark og Sverige

Mødeleder: Camilla Riff Brems

Program

 • Prioriteter i opdatering og videreudvikling af Grøn Mobilitetsmodel v/Marco Paoli, Vejdirektoratet
 • Sund og Bælts arbejde med en ny model med fokus på forbindelser til udlandet og mellem landsdelene v/Camilla Riff Brems, Transportministeriet & Christian Frank, Sund & Bælt
 • Trafikverkets arbejde med version 4 af den nationale trafikmodel SAMPERS v/Svante Berglund, Trafikverket

Beskrivelse

8. linje Trafiksikkerhed Lokale 2

Cykelulykker – hvordan kommer vi videre?

Mødeleder: Tanja Kidholm Osmann Madsen

 • Fuld på cykel v/Anette Jerup Jørgensen, Københavns Kommune & Jesper Søndergaard Hemmingsen, Rådet for Sikker Trafik & Henning Algreen Pedersen, Københavns Politi (udvidet resumé)
 • Nye veje mod færre cykelulykker v/Harry Lahrmann, AAU (artikel)